simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II 1ܡܢ ܩܩܪܘܦܣ ܂ ܥܠ ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐ̇ܫܟܚܢܢ ܃ ܒܗܕܐ ܒܥ̇ܬܐ ܗܝ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܛܠܝܐ
Chronica Minora II ܀ ܐܬܘܬ̈ ܐ ܪܘܪܒܬ̈ ܐ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗܘܝ̈ ܀ ܗܝ ܥ̣ܪܩܬ̇ ܠܓܙܪܬ ܐ ܦܢܐܛܝܐ ܟܕ · X ܐܘ̣ܕ ܬ̇ ܕܟܪܣܛܝܢܝܬ ܐ
Chronica Minora II ܪܝܫܢܘܬ ܐ̇ ܂ ܕܠܗ ܢܣ̇ܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܀ ܟܕ ܐܬ ܐ̣ ܕܝܢ ܗܪܘܕܝܣ ܗܝ ܇ ܠܐ ܢܥܢܕ ܪܝܫܐ [ܡ]ܢ ܝ · ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬ ܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ
Chronica Minora II ܕܫܕܐ̣ ܂ ܘܣܡܗ ܥܠ ܛܝܪܐ ܝX ܕܥܢܐ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܘܒܠܠܝܐ ܚ̣ܙܐ ܗܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܬܡܢ ܛܝܪܐ ܕܥܢܐ ܢܣ̣ܒ ܠܪ ܫܗ ܕܦܘܠܘܣ ܟܕ ܚܙ
Chronica Minora II ܐܘܣܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܕܐܒܐ̇ ܘܕܒܪܐ̣ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܀ ܗܝ ܡܫܡܠܝܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܐܘܕܝܘ ܓܘܢܐܝܬ̣ ܂ ܘܬܚ̇ܡܘ ܕܚܕܐ
Chronica Minora II ܂ ܘܐܠܗܐ ܡܢ ܒܪܬ ܐܢܫܐ ܕܢܬܝܠܕ ܠܐ ܡܨܝܐ ܀ ܘܟܕ ܡܢ ܝ ܡܠܦܢܘܬ ܗܝ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ̇ ܐܢܫ̣ ܠܐ ܢܩ̣ܪܐ ܂ ܡܪܝܡ ܓ[ܝܪ ]ܒܪܬ ܐܢܫܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܥܫܩܬܘܢܢܝ ܒܪܝܫܥܝܢܐ ܇ ܘܐܡ̣ܪܬܘܢ ܘܟܬܒ̣ܬܘܢ ܥܠܝ ܗܝ ܠܗܠܝܢ ܚܘܪܬܝ̈ ܕܢ̇ܒܗܬܢ̈ ܠܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܗܕܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܆ ܘܢܚ̣ܬ ܠܘܬܗ ܠܕܪܬܗ̇ ܂ X ܙ ܝ ܕܕܝܪܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ̣ ܒܟܠܗ̇ ܗܝ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܫܕܪ ܘܩ̣ܪ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܫܡܘܥܝܗ̇̈ ܂ 5ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܗ̇ ܕܒܟ̣ܝܐ ܘܕܬܐܢܚܬܐ̈ ܗܝ ܘܠܥ̇ܒܕܐ̈ ܫܪܝܚܐ̈ ܘܠܐ ܡܛܟܣܐ̈ ܂ ܂ ܕܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܆ ܬܚܡܨܬܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܃ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܠܐ ·ܝ̇ ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܂ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܂ ܗܝ ܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܠܟܪܣܗܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ ܟܠܗ̇ ܒܐܪܥܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum 7ܠܟ ܟܘܬܝܢܐ ܝ ܕܣܥܪܐ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫܝ ܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܟ ܗܝܕܝܢ ܗܝ ܡܡܟܟܐܝ ܃ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܆ ܐܦ ܠܟ̣ ܠܒܝܫܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum 2ܕܥܒ̇ܪ ܐܢ̣ܐ ܇ ܕܐܨ̇ܠܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܕܗܐ ܫܢܝܐ̈ ܗܝ ܂ ܠܘ ܕܫܪܘܬܝܢ ܥܒ̇ܪܬ ܠܗܕܐ ܐܪܥܐ ܂ ܗܕܐ ܙܒܢܬܐ ܕܬܠܬ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܕܐ ܐܚܪܬܐ X ܆ 1ܛܘܒܢܐ ܡܠܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܒܝܕ ܘܝX ܘܟܠXX X ܂ ܗܝ ܇ XX ܕܬܥܒܪ ܠܐܬܪܢ ܡܢ ܒܠܥܕܝܢ ܂ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܦܘܠܝܛܝܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܕܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܢܫ ܩܐ̇X ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܗ̣ܘ ܗܝ ܆ ܥܓܠ ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܢܩ̇ܒܠ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܕܡ
Vie de Sévère par Jean ܕܢܣܒܬ ܪܓܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܟ : ܟܕ ܓܠܝܐܝܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܆ ܗܝ ܇ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܣܒܥܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܟܠܫܥ
Vie de Sévère par Jean ܡܢܗ̇ X ܠܘܩܒܠ X XXX X X ܗ̇ܢܘܢ ܕܘܝ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܝ ܙܢܐ ܕܡܪܒܝܢܝܬܐ ܝܨܘܩܬܐ ܆ ܠܡܪܕܘܬܐ ܕܠܒܪ ܐܫܠܡܬ ܆ ܟܕ
Vie de Sévère par Jean ܕܢܫܢܐ XX ܘܥܡ ܡܫܝܚܐ ܢܗܘܐ ܆ ܐܡܪ ܬܘܒ ܠܘܬܗ : ܐܝܬ ܠܟ ܗܝ ܪܘܝܒ ܐܢܬ ܕܬܫܒܘܩ ܠܢ ܐܘ ܒܪܝ . . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܪ : ܕܦܩܚܐ
Vie de Sévère par Jean ܟܕ ܗܝ ܚܘܝܚܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܟܕ ܒܥܢܘܝܘܬܐ ܘܒܗܘܓܝܐ̈ ܗܝ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܆ ܨܝܕ ܡܝܘܡܐ ܪܓܐܙܐ . ܠܐܝܟܐ ܕܟܕ ܐܬܐ ܬܘܒ ܆
Vie de Sévère par Jean ܚܘܝܚܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܟܕ ܒܥܢܘܝܘܬܐ ܘܒܗܘܓܝܐ̈ ܗܝ ܗܘܬ ܆ ܨܝܕ ܡܝܘܡܐ ܪܓܐܙܐ . ܠܐܝܟܐ ܕܟܕ ܐܬܐ ܬܘܒ ܆ ܗܝ ܟܕ
Vie de Sévère par Jean ܟܕ ܗܝ ܝܨܝܦܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܟܕ ܒܐܠ X ܘܫܓܫ ܠܟܝܢܫ . ܗܝ ܕܟܠܝܩܕܘܢܐ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ . ܘܬܘܒ ܟܕ ܐܬܐ ܠܦܠܣܛܝܢܐ ܆