simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܡܕܝܢܬܐ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ · ܂ ܝX ܂ X ܚ̣ܙܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܗܘܬ ܂ ܥܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܫܠܝܐ ܘܐܬܚܢܩܘ ܗ̣ܘܘ ܂ ܟܕ ܡܠܝܐ
Chronica Minora I ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܂ XX ܘܫܒܥ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܐܒܪܗܡ ܩܝܕܘܢܝܐ ܗܘܬ ܡܕ ܂ ܢܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ̣ ܂ 0ܝ ܂ XX ܐܢܛܝܦܘܠܝܣ 1ܡܬܩܪܝܐ
Chronica Minora I X ·ܙX ܠܢܝܙܟܐ ܐܬܚܙܝܬ Xܫܡܝܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܝܪܚ ܝX ܗܘܬ ܗܝܟܠܐ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܬܪܝܢ̈ ܒܢܝ̈ ܩܠܝܬܗ ܂ ܘܐܬ̇ܐ ܕܕܡܝܐ
Chronica Minora I ܠX ܕܝܢ ܂ XX ܒܛܝܠܘܬܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܠܪܚ̇ܡ ܐܠXܐ ܡ̇ܠܟܐ ܗܘܬ ܫܒܛ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢXܐ XܫܝX ܬܡܢXܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܂ ܝX ܛܡܣܝܣ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܪܒܘܬܐ̈ ܕܥܡܐ ܂ ܟܙ ܂ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܘܬ ܟܗܢܐ̈ ܝ ܝ ܕܝܗܘܕܝܐ̣̈ ܂ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܚܘܢܝܐ ܂ ܘܐܦ ܒܪܗܘܡܐ
Chronica Minora II ܐܘܪܚܐ ܕܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܫܡܗܐ̈ ܕ ܢ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܦܫܩܘ ܂ ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܐ ܗܘܬ ܟܬܒ1ܐ̈ [ܒ1ܒܠ[ܝܘܬܝܩܝ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܘ]ܡ[ܢ ܬܡܢ
Chronica Minora II ܕܝܢ ܡܪܝܡ ܟܕ ܝܠܕܬܗ ܠܦܪܘܩܢ ܆ ܒܪܬ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܓ ܂ ܘܡܝܬܬ ܗܘܬ ܕܒܝܬ ܠܚܡ̣ ܂ ܡܢ ܒܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܬܚܬ ܩܛ ܂ ܠ ܂ ܐܝܬܝܗ̇
Chronica Minora II ܝܗܘܪ̤ܬ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܕܫܒܝܐ ܆ ܐܬܢܒܝܘ ܚܓܝ ܗܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܕܐܬܩܪܝ ܗܘܐ ܂ X ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܕܬܪܝܢ̈ ܂ ܕܒܝܘܡܬܗ̈
Chronica Minora II ܀ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܢܒܝܐ̈ ܀ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܘܠܥܠ ܥܕܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܗܘܬ ܕܚܓܝ ܘܕܙܟܪܐ ܀ ܒܝܘܡܝ̈ ܢܚܡܝܐ ܆ ܐܘܕܣ ܐܢܬܬܐ ܡܬܢܒܝܐ
Chronica Minora II ܆ ܠܗ ܡܩܝܡ ܗܘ̣ܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܐܬܝܠܕ ܡܪܢ ܂ ܒܝܬ ܗܘܬ ܠܐ ܩܡܘ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܇ ܐܠܐ ܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܙܕܩܐ
Chronica Minora II ܚ̣ܒܝܫܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܂ ܘܩܕܡܝܗ̇ ܕܝܢ ܕܫܢܬܐ̣ ܥ̣ܢܕ ܡܢ ܗܘܬ ܓܒܪܐ ܪܒܐ ܘܙܕܝ-ܩܐ ܂ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܝܝ ܕܢܨ̣ܝܒܝܢ ܂ ܟܕ
Chronica Minora II ܫܠܡ ܂ ܠܥܡܐ ܕܝܢ ܕܟܢܥܢܝܐ̈ ܡܢ ܓܘܗ̇ ܐ̇ܦܩ ܡ̇ܠܟܐ ܗܘܬ ܐܘܪܒ ܂ ܘܐܘܪܫܠܡ ܟܢܝܗ̇ ܆ ܐ̇ܝܕܐ ܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܬܟܢܝܐ
Chronica Minora II ܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚ̣ܕܐ ܕܝܘܣܦ ܀ ܝ ܝ ܫܢܬܐ ܕܡܐܬܝܢ̈ ܘܥܣܪ̈ ܗܘܬ ܕ ܥܩܘܒ ܀ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܒ̣ܥܐ 2ܕܡܨܪܝܢ̣ ܂ ܐܝܬܝܗ̇
Chronica Minora II ܀ ܡܘܫܐ ܒܪ ܬܡܢܐܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐ̇ܦܩ ܠܥܡܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܗܘܬ ܀ ܩܘܪܢܬܘܣ ܐܬܒ̣ܢܝܬ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܘܦܘܪܐ ܡܬ̇ܟܢܝܐ
Chronica Minora II ܒܒܝܬܗ ܕܥܡ̇ܝܢܕܒ ܫܢܝܢ̈ · ܥܣܪܢ̈ ܀ ܫܐܘܠ ܕܘܝܕ ܫܠܝܡܘܢ ܀ ܗܘܬ ܟܗܢܐ̣ ܂ ܩ̇ܒܘܬܐ ܠܒܝܬ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܐܬܕܒ̣ܪܬ̇ ܂ ܘܒܬܪܟܢ
Chronica Minora II ܠܗ ܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܡܢ ܐܓܘܣܛܘܣ ܘܣܘܢܩܠܛܝܣ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܗܘܬ ܕܡܕܒܪܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܀ ܗܪܘܕܣ ܒܪ ܐܢܛܝܦܛܪܣ ܟܕ ܠܐ ܙܕܩܐ
Chronica Minora II ܡܢ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ 1ܒܢ̣ܐ ܂ ܘܠܗܝܟܠܐ ܆ ܙ X ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܣܬ̣ܪ ܂ ܗܘܬ ܒܐܪܫܠܡ ܣܘܓܐܐ ܒ̇ܢܝ̣ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܫܡܪܝܢ X ܕܚܪܝܒܐ
Chronica Minora II ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܝ ܠܐܝ̇ܬܕܘܢ ܒܢ̣ܐ ܂ ܘܐܓܪܦܝܐ ܫܡܗܗ̇ ܂ ܬܘܒ ܗܘܬ ܟܢ̣ܝܗ̇ ܂ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܦܘܪܩܣܐ ܕܐܣ̇ܬܪܛܝܘܢ ܡ̇ܬܩܪܝܐ
Chronica Minora II ܐܢܬܬܗ ܂ ܘܠܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܠܗ ܡܢܗ̇ ܂ ܘܠܐܡܗ̇ ܗܘܬ ܕܩ̇ܒܠ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܂ ܘܩ̣ܛܠ ܘܠܚܬܗ ܕܗܢܐ̇ ܕܐܝܬܝܗ̇
Chronica Minora II ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܕܐ·ܬ ܂ ܗ̇ ܝܪܬܘܬܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܗܘܬ ܕܝܗܘܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܂ 3ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܠܝܐ ܝܬ̣ܒܐ