simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܕܪܬܐ̈ ܘܐܣܛܘܐ̈ ܘܒܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܕܢܬܡܠܘܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܘܘ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܡ̣ܠܐ ܗܘܐ ܘܫܦܥ ܠܟܘܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܫܪܝ
ChronEdes ܃ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܠܡܝܐ̈ ܝܬܝܪܐ̈ ܕܐܬܬܘܣܦܘ ܗܘܘ̣ ܂ ܗܘܘ ܥ̇ܒܕܝ̈ ܥ̇ܒܕܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܘܟܕ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܬܚܫܒܝܢ
ChronEdes ܘܒܡܘܟ̇ܠܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܫܪܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܂ ܗܘܘ ܠܩܛܪܩܛܐ̈ ܟܕ ܝ ܐܚܝܕܝܢ ܒܦܪܙܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܩܪܝܡܝܢ
ChronEdes ܂ ܘܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܂ ܝ ܂ ܝX ܡܥܠܢܐ ܠܡܝܐ̣̈ ܂ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܝܡܐ ܗܘܘ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܩܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܒܡܘܟ̇ܠܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܫܪܪܝܢ
ChronEdes ܡܝܐ̈ ܢܚܬܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܝܥܝܬܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܒܓܪ ܗܘܘ ܂ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ̇̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫܪܝܘ
ChronEdes ܬܪܥܐ̈ ܘܩܛܪܩXܠܐ̈ ܝ ܬܡܢܝܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܘܘ ܗܘܐ ܒܠܡܦܐܕܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܠܡܝܐ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ̣ ܂ ܘܐܫܬܩܠܘ
ChronEdes ܡܝܐ̈ ܠܫܘܪܐ̇ ܡܥܪܒܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܝܝ ܘܥܠܘ ܠܓܘ ܗܘܘ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܢ̇ܦܩ ܢܗܪܐ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ̣ ܂ ܬܪܥܘܗܝ̈
ChronEdes ܟܠ ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܗܘܘ ܂ ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ ܕܡܪܢ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܫܩܠܘ
ChronEdes ܬXܒ ܒܗܝܟܠܐ ܕܥܕܬܐ ܕܟܪܣ̇ܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܘXܝܬܘ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܗܘܘ ܡܕܡ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܢܗܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܝܗ̇ ܘܓܪܒܝܝܗ̇ ܂ ܘܣܪܚܘ
ChronEdes ܒܗܢܐ ܥ̇ܒܕܐ̣ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܝ ܕܒܢܝܩܐ̈ ܂ ܗܘܘ ܂ ܘܣܪܚܘ ܗܘܘ ܬXܒ ܒܗܝܟܠܐ ܕܥܕܬܐ ܕܟܪܣ̇ܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܘXܝܬܘ
ChronEdes ܒܠܠܝܐ ܂ ܥܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܫܠܝܐ ܘܐܬܚܢܩܘ ܗ̣ܘܘ ܂ ܟܕ ܗܘܘ ܐܠܦܝܢ̈ ܝ ܕܒܢܝܩܐ̈ ܂ ܣܓܝܐܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܟܕ ܕܡܟܝܢ
ChronEdes ܝ ܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܡܢ ܠܘܬ ܢܗܪܐ ܂ ܘܐܢܫ ܠܘܬ ܢܗܪܐ̣ ܂ ܠܐ ܢܒܢܐ ܠܗ ܗܘܘ ܗܘܐ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ ܗܘܐ ܂ ܕܟܘܠܗܘܢ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܢܪܚܩܘܢ
ChronEdes ܥܠ ܡܘܫܚܬܗ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܢ ܗܘܘ ܗܘܘ ܂ ܢ ܐܬܬܣܝܡ ܚܢܘܬܐ̈ ܕܟܡܐ ܢܗܘܐ ܦܬܝܗ ܕܢܗܪܐ ܂ ܘܐܘܣܦܘ
ChronEdes ܘܥܫܝܢܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܦܬܝܗ ܝ ܕܢܗܪܐ̣ ܙܥܘܪ ܗܘܐ ܂ ܗܘܘ ܗܘܘ ܥܠ ܡܘܫܚܬܗ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܢ
ChronEdes ܒܝܬܝܢ ܒܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܝܝ ܂ ܓܙܝܪܝܐ̈ ܕܢܛܪܝܢ̈ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܢܗܪܐ̣ ܂ ܕܡܢ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܢܝܣܢ̣ ܂ ܠܐ
ChronEdes ܒܝܬܝܢ Xܘܪܐ̇ ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܢ ܒܗ̇ ܡܝܐ̈ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܘܘ ܂ ܐܠܐ ܝܝ ܂ ܓܙܝܪܝܐ̈ ܕܢܛܪܝܢ̈ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܚܡܫܐ̈ ܡܢܗܘܢ
ChronEdes ܥܠܐ ܐܪܟܝܐܘܢ ܝX ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܗܘܘ ܘܣܡܘ ܠܓܘ ܗܘܘ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ
ChronEdes ܘܣܡܘ ܠܓܘ ܡܢXܘܢ̣ ܂ ܐܝܟ ܫܪܝܪܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܀ Xܝܢܬ ܡܐܐ ܗܘܘ ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܐ ܐܪܟܝܐܘܢ ܝX ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܗܢܘܢ ܩܒܠܘ
ChronEdes ܕܢܦܩܘܢܝܗܝ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܦܫ ܐܢܣܛ̇ܘܣ ܡܢ ܕܢܦܩܗ ܡܢ ܬܡܢ ܗܘܘ ܂ ܘܢܦܩܬ ܡܢ ܬܡܢ ܢܘܪܐ ܘܡܚܬ ܥܠ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܨ̇ܒܝܢ
ChronEdes ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܒܥܝܢ ܢܦܫܢ̈ ܀ ܡܪܐܡܗ ܕܝܢ ܕܒܪ ܪܫܢܘܬܐ ܬܠܬ ܗܘܘ ܕܚܒܝܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ ܘܡܫܬܛܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܗܝܢ ܂ ܗ̇ܘܝܢ