simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ̈ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ ܐܦܕܢܐ ܪܒܐ̇ ܂ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܪܒܐ ܗܘܐ ܒܪ ܡܥܢܘ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܂ ܝ ܝ̇XXX ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ̈ ܐܚܪܝ̣ ܂ ܥܫܢ
ChronEdes ܘܫܦܥ ܠܟܘܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܫܪܝ ܗܘܘ ܕܪܬܐ̈ ܘܐܣܛܘܐ̈ ܘܒܬܐ̈ ܗܘܐ ܡ̇ܠܟܐ ܪܒܐ ܂ ܘܥܫܢ ܝ ܘܣܠܩ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܡ̣ܠܐ
ChronEdes ܠܗ ܠܬܩܢܐ ܕܛܘܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܦܕܢܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟܐ ܕܝܬܒܝܢ ܗܘܐ ܐ ܕܢܬܡܠܘܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܪܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܣܠܩ
ChronEdes ܝX ܒܦܘܪܟܣܐ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܦ̣ܪܣܝܐ̈ ܂ ܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝܥܝܬܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܟܕ ܩܐܡ
ChronEdes ܒܠܡܦܐܕܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܠܡܝܐ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ̣ ܂ ܘܐܫܬܩܠܘ ܗܘܘ ܗܘܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܝX ܒܦܘܪܟܣܐ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܦ̣ܪܣܝܐ̈ ܂ ܚ̣ܙܐ
ChronEdes ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ ܕܡܪܢ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܠ ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ
ChronEdes ܠܢܗܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܝܗ̇ ܘܓܪܒܝܝܗ̇ ܂ ܘܣܪܚܘ ܗܘܘ ܬXܒ ܒܗܝܟܠܐ ܗܘܐ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩܪܝܒ
ChronEdes ܂ ܕܟܘܠܗܘܢ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܢܪܚܩܘܢ ܗܘܘ ܝ ܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܗܘܐ ܝX ܂ X ܚ̣ܙܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܣܘܪܚܢܐ ܗܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ
ChronEdes ܂ ܕܡܝܐ̈ ܕܪܓܠܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܗܘܐ ܣܓܝܐܢ ܗܘܘ ܘܥܫܝܢܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܦܬܝܗ ܝ ܕܢܗܪܐ̣ ܙܥܘܪ
ChronEdes ܒܟܢܝܫܘܬXܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܗܘܐ ܙܥܘܪ ܗܘܐ ܂ ܕܡܝܐ̈ ܕܪܓܠܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܡܩܒܠ
ChronEdes ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܒܝܢ ܒܐܣܛܘܐ ܘܦܠܚܝܢ ܗܘܐ ܘܚܡܫ̈ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܒܟܢܝܫܘܬXܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ
ChronEdes ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܪ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܗܟܢܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬ ܗܘܐ ܡܝܐ̈ ܬܒܥܝܢ ܡܢܗ ܒܣܝܢܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢX ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ
ChronEdes ܘܐܬܒܢܝ ܠܗ ܒܢܝܢܐ ܠܡܥܡܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܂ ܒܝܬ ܣܬܘܐ ܒܝܬ ܝX ܗܘܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬ Xܝܠܡܐ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܦܩ̣X
ChronEdes ܟXܗ ܙܒܢܐ ܕܣXܘܐ ܂ ܘܒܩܝܛܐ ܢܝܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܦܕܢܐ ܚXܬ ܐ ܗܘܐ ܠܡܥܡܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܂ ܒܝܬ ܣܬܘܐ ܒܝܬ ܝX Xܒܪܐ ܂ ܘXܡܢ Xܝܡܪ
ChronEdes ܠܗ ܠܐܦܕܢܐ ܚXܬ ܐ ܕܐܬܒܢܝ ܗܘXX ܠX ܥܠ ܪܝܫ ܡܒܘܥܐ ܂ ܘܐܦ ܗܘܐ Xܒܪܐ ܂ ܘXܡܢ Xܝܡܪ ܗܘܐ ܟXܗ ܙܒܢܐ ܕܣXܘܐ ܂ ܘܒܩܝܛܐ ܢܝܝܬ
ChronEdes ܫܝܢX ܕܡXܝܢXܐ ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܗܘܐ ܒܫܘܩܐ ܪܡܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒXܝܬX- ܣܚܪܝܐ̈ ܂ Xܡܛܠ ܕܢXܩܝܡ
ChronEdes ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܘܐܫXܩ ܚܘܒXܐ ܕܬܒܝXܐ ܡܢ ܓܘܝܐ̈ ܗܘܐ ܂ Xܡܛܠ ܕܢXܩܝܡ ܗܘܐ ܫܝܢX ܕܡXܝܢXܐ ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ
ChronEdes ܐܓܘܣܛܣ ܩܣܪ ܂ ܀ ܘܒܫܢX XܝܝXXܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܐܬܝܠܕ ܡ ܗܘܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܀ Xܝܢܬ ܡܐܬܢ ܘܫܬܝܢ Xܝܝܙ ܝܝ ܘܫܬ̣ ܂ ܐܡܠܟ
ChronEdes ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܝܬ Xܫܒܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܢܝXܝ ܕܝܢ · X ܗܘܐ ܂ X0ܙ X ܐܦܝܣܩܦܐ ܂ ܘܒ̣ܢܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ
ChronEdes ܂ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܒܥܣܪܝܢ̈ ܗܘܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬ ܡXX ܐܝܣܚܩ ܣܝܘܡܐ ܘܪܝܫ 1ܙX ܕܝܪܐ ܡܬܝܕܥ