simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܠܗ ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ̇̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܗܘܘ ܂ ܘܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܂ ܝ ܂ ܝX ܡܥܠܢܐ ܠܡܝܐ̣̈ ܂
ChronEdes ܐܒܪܗܡ ܩܝܕܘܢܝܐ ܚܒܝܫܐ̣ ܀ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܗܘ̣ܐ 1ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܂ XX ܘܫܒܥ̣ ܂
ChronEdes ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܙX X ܝ ܂ ܒܫܢܬ̇ܐ ܕܐܡܠܟ ܒܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܘܩܒܠܘ ܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܗܘܢ ܒܝܘܡܬܐ̈
ChronEdes ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܕܠܘ ܗܘ̤ ܣܥܪܗ̇ ܠܨܒܘܬ ܐ ܂ ܘܛܝܒ ܗܘ̣ܐ ܝ ܒܪܗ ܂ ܟܕ ܡܛܝ ܫܡܥܐ ܠܘܪܗܪܢ ܆ ܐܬܚܡܬ̤ ܛܒ̣ ܠܘ ܥܠ ܕܪܚ̇ܡ
ChronEdes ܡܪܝ ܝܫܘܥܝܗܒ· ܐܪܙܢܝܐ ܚܟܝܡܐ̣ ܘܡܗܝܪܐ ܂ ܘܣܓܝ ܣܢܐܬܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܦܛܪܝܕܟܝܣ Xܡܠܟܘܬܗ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܒܗ̇ܝ ܕܓܒܪܐ
ChronEdes ܒܝܫܘܬܗ ܕܘܪܗܪܢ ܃ ܕܢܘܒܕ ܥܕܬܐ ܘܢܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܠܐ ܐܩܒܠܗ ܒܐܘܪܚܐ ܂ ܗ̤ܘ ܕܝܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܝ ܒܗ̇̇ܝ ܕܩܢܛ
ChronEdes ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܚܫܒ ܗܘ̣ܐ ܕܛܘܪܟܝܐ̣̈ ܂ ܒܢܕܘܝ ܕܝܢ ܫܒܩܗ̣ ܒܬܪܥܗ ܂ ܘܒܝܕ ܕܡܟܣ
ChronEdes ܂ ܒܐܬܪܐ ܕܐܕܘܪܒܝܓܢ ܂ ܫܡ̣ܥ ܡܪܙܒܢܐ 1ܕܬܡ̇ܢ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܗ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܥܪܩ ܕܢ̣ܐܙܠ ܒܢܕܘܝ̣ ܠܘܬ ܒܣܛܡ ܝܝ ܂ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ
ChronEdes ܝ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܗܘ̣ܐ ܡܐܟܠܩܪܨܗ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ
ChronEdes ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܃ ܠܚܙܬܗ ܕܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܢܛ ܂ ܪ ܗܘ̣ܐ ܝ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ
ChronEdes ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܓܪܝܓܘܪ ܂ ܝ ܟܫܟܪܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܫܚܩܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܐܪܡܝܬܐ ܘܡ̣ܢ ܡܪXܡ ܪܗܘܡܝܬܐ ܀ ܒܢܨܝܒܝܢ ܕܝܢ ܐܝ̣ܬ
ChronEdes ܒܪܗܛܐ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܘܕܡܠܘܫܐ ܛܪܕܘܗܝ ܂ ܘܚܛXܘ ܐܝܬܝܘ ܗܘ̣ܐ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܓܒܪܝܠ ܒܪ ܪܘܦܝܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܡܓܘܝ
ChronEdes ܚܢܢܐ ܚܕܝܒܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܕܡ ܡܕܡ ܙܛܡ ܠܡܦܫܩܢܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܡܛܠ ܝ ܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܫܡܗܬ ܐ ܕܒܗ̇ ܀ ܡܝܦܫܩܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ
ChronEdes ܕܝܢ ܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܓܒܪܝܠ ܕܪܘܣܬܒ̣̇ܕ ܫܝܓܪܝܐ ܐܪܟܝܛܪܘܣ ܗܘ̣ܐ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܘܐܦ ܗ̤ܘ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘXܥ̣ ܝܕܥ ܒܗܕܐ ܀ 0ܝ ܐܝܬ
ChronEdes ܝX ܓܣܪܝܠ̣ ܂ ܨ ܒ̣ܐ ܕܢܬܡܢ̣ܐ ܒܓܒܐ ܕܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܂ ܘܒܝX ܗܘ̣ܐ ܠܐ ܗ̇ܘܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܒܢܝܐ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܗܪܛܝܩܐ
ChronEdes ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̤ ܡܘܕܝܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܛܘXܡܐ ܪܒܐ ܆ ܘܢܣܒ ܗܘ̣ܐ ܒܓܒܐ ܕܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܂ ܘܒܝX ܕܐܦܩ ܐܢܬܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܕܠܒܝܟ
ChronEdes ܘܠܐ ܝ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܂ ܘܐܦ ܠܒܪܬܗ ܕܢܥܡܢ ܂ ܕܣ̇ܓܝ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ̤ ܗܘ̣ܐ ܥܡܗ̣ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܐܦ ܣܘܣܝܐ ܒܥ̣ܐ ܝX ܡܢܗ ܕܣ̇ܓܝ ܡܥܠܝ
ChronEdes ܝX ܟܘܣܪܘ ܚܘܒܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܡܘܪܝܩܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܣܢܐܐ ܗܘ̣ܐ ܫܬ ܫܢܝܢ ܂ 2̈ ܘܒܬܪܟܢ ܙܩܦܗ ܂ ܡܛ̇ܠ ܕܐܦܢ ܒܐܣܟܡܐ ܡܚܘܐ
ChronEdes ܠܥܡܢ ܀ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܬܟܪܗ̇ ܒܢܨܝܒܝܢ ܟܘܪܗܢܐ ܗܘ̣ܐ ܚܘܒܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܡܘܪܝܩܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܣܢܐܐ ܐܝܬܘܗܝ
ChronEdes ܒܪ ܐܬܪܗ̣̇ ܂ ܟܕ ܝܝ ܛܒ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗܘ̣ܐ ܇ ܓܪܝܓܘܪ ܦܪܬܝܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܕܫܝܪܝܢ ܪ ܂ ܐܝܬܘܗܝ