simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܂ ܘܡܝܬ ܒܗܢܐ ܙܘܥܐ ܐܦ ܐܘܦܪܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܬܛܡܪ ܬܚܝܬ ܗܘ ܡܢ ܝ ܙܘܥܐ ܂ ܟܕ ܫܘܪܝܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܠܐ ܐܬܝܕܥ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ·ܢ ܙ ܂
Chronica Minora I ܡܘܪܝܩܐ ܣ̇ܓܝ ܥܕܠܗ ܝX ܠܟܘܣܪܘ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܬܠܘܝ ܡ̣ܢ ܗܘ ܂ ܦܫ ܡܪܝ ܝܫܘܥܝܗ̣ܒ ܩܬܘܠܝܩܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܚܙܘܩ ܥܡܗ ܂ ܘܐܦ
Chronica Minora I XX ܕܟܕ ܒܛܠܝܘܬܗ ܢܣ̣ܒ ܐܢܬܬܐ̣ ܂ ܠܐ Xܬܥܘܟ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܂ ܗܘ ܐܣܝܪܐ̈ ܀ ܒܥܕܬܐ ܂ ܕ̇ܝܢ ܐܬܬܣܝܡ ܪܫܐ ܝܫܘܥܝXܒ ܓܕܠܝܐ ܂
Chronica Minora II ]ܐܦ ܗܢܐ̣ ܂ ܥܡ [ܟܠܗܘܢ ]ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܒܪܡ [ܕ ܢ ܩܬܪܣܝܣ ܗܘ ܐ]ܢܘܢ ܠܒܬܘܠܝ̈ ܂ [ܘܗܟܢܐ ]ܐܬܝܕܥ̣ܬ ܕܥܫܘܩܝ[ܐ
Chronica Minora II ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܝܝ ܂ ܂ ܂ ܂ ܗܘܐ ܀ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܗܘ [ܫܡܝܫܛܝ[ܐ ܗܘܐ ܃ ܂ ܂ ܂ ܂ ܠܡ ܕܢܘܩܕ [ܠܟܬܒܐ 3ܕܝܠ[ܗ
Chronica Minora II ܐܡ̇ܪ ܆ ܝ ܘ[ܡܢ ]ܟܝܢܐ ܡܡܙܓܐ ܘܡܪܟܒܐ ܗܘ ܒܪܐ ܂ ܐܡܪܝܢ̈ ܗܘ ]ܠܡܕܒܪܢܘܬ ܐ̣ ܒܕܡܘܬ ܣܒܠܐܘܣ ܂ ܘܕܦܓܪܗ ܕܡܪ ]ܢ ܫܡܝܢܐ
Chronica Minora II ܒܪܐ ܂ ܐܡܪܝܢ̈ ܕܐ[ܦ ]ܬܪܥܝܬܐ ܝܗܘܕܬ[ܐ ]ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܗܢܘ ܗܘ ܕܡܪ ]ܢ ܫܡܝܢܐ ܗܘ ܐܡ̇ܪ ܆ ܝ ܘ[ܡܢ ]ܟܝܢܐ ܡܡܙܓܐ ܘܡܪܟܒܐ
Chronica Minora II ܝܘܝܩܝܡ ܫ ܂ ܝܐ ܂ ܂ ܫܠܘܡ ܘܩܛܠܗ ܂ ܝܘܟܢܝܐ ܝܪܚܐ̈ X ܓ ܂ ܂ ܗܘ ܂ ܂ ܙܟܪܝܐ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܘ ܂ ܂ ܝܗܘܐܚܙ ܝܪܚܐ̈ ܓ ܂ ܂ ܂ ܘܡܪܕ ܥܠܘܗܝ
Chronica Minora II ܀ ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܕܐܣܐ ܃ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ̈ ܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܗܘ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܕܐܣܐ ܃ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ̈ ܕܒܥܫܐ ܆ ܐܬܢܒܝ
Chronica Minora II 1ܟܬ̣ܒ ܟܬܒܐ ܥܠ ܪܚܠ ܂ ܕܒܟܝܐ ܡܛܠ ܕܓܕܫ ܘܗܘ̣ܐ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܗܘ ܂ ܘܡܛܠ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܐܬ̇ܩܛܠܘ ܘܒܬܚܘܡܝܗ̇̈ ܆ ܥܠ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II 2ܐܡ̣ܪ ܟܬ̇ܒܐ ܂ ܕܒܡܕܒܪܐ 3ܥܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܘ ܝ ܠܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܕܠܐ ܢܬܩܛܠ ܂ ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ
Chronica Minora II ܠܡ ܝ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܂ ܕܡܢ ܕܡܗ ܕܗܒܝܠ ܙܕܝܩܐ̇ ܂ ܥܕܡܐ ܠܕܡܐ ܗܘ ܂ ܩ̣ܛܠܘܗܝ ܬܡܢ ܒܝܬ ܩܣܛܪܘܡܐ ܠܡܕܒܚܐ ܂ ܘܥܠܘܗܝ
Chronica Minora II ܀ X ܕܝܗܘܕܝܐ̈ 10ܕܬܪܥܣܪ̈ ܡ̇ܕܒܪ ܗܘܐ ܐܓܪܝܦܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܗܘ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܩ̇ܝܡܗ ܀ ܓܐ̤ܘܣ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܡ̣ܪ ܕܐܠܗܐ
Chronica Minora II ܘܡܝܟܐ ܘ[ܥܘ]ܙܐ ܠ3 ܘܐܠܝܥܙܪ ܂ ܐܠܝܐ ܕܝܢ ܐܬܢܒܝ ܂ ܟܕ ܂ ܗܘ ܡܬ̇ܢܒܝܢ ܗܘܘ ܐܠܝܐ ܇ ܝ [ܘ]ܥܘܒܕܝܐ̣ ܂ ܘܥܘܙܝܐ ܂ ܘ
Chronica Minora II ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܕܡܣܘܣ ܕܪܘܡܝ ܀ ܐܬܟܢܫܘ ܕܝܢ ܡܢ ܗܘ ܂ ܡܛܠ ܪܫܝܥܐ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܒܪܝܬ ܐ
Chronica Minora II ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܂ ܘܐܚܪܡܘܗܝ ܠܡܩܕܘܝܘܣ ܘܠܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܗ ܂ ܗܘ ܃ ܘܐܡܪܘܗܝ ܠܪܘܚܐ ܩܕ ܂ ܫܐ ܡܪܝܐ ܘܡܚܝܢܐ ܆ ܘܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ
Chronica Minora II ܆ ܥܒ̣ܕܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܂ ܘܗܕܐ ܩܬܪܣܝܣ ܫܠ̣ܚܘ ܗܘ ܬܘܪܓܡܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܃ ܘܡܢܗܘܢ ܕܢܘܗܝ ܕܡܓܕܦܢܐ
Chronica Minora II ܘܬܪܝܨ ܂ ܘܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘܢܐ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܠܐ ܫܠ̣ܡܘ ܗܘ ܕܛܝܡܘܬ ܐܘܣ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐܢܛܠ [ܫܠܡܘ ܐ]ܡܪܘ ܕܫܦܝܪ
Chronica Minora III ܂ ܟܬܝܒܐ ܕܝܢ ܗ [ܒܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܘܣܒܝܘ]ܣ ܆ ܐܘ ܟܕ ܗܘ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܝܕ ܂ ܘܠܐ ܒܫܢܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܐܝܟ ]ܕܒܩܢܘܢܐ ܂
Chronica Minora III ܠܬܒܝܪܝ̈ ܠܒܐ ܂ ܝ ܘܠܒܐ ܫܚܝ̣ܩܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡ̣̇ܣܠܐ ܂ ܐܝܬܝ ܗܘ ܡܪܚܡܢܐ ܩ̣̇ܒܠ ܕܡܥܝܗܘܢ̈ ܘܫܡ̣ܥ ܒܥܘܬܗܘܢ ܂ ܒܕܩ̣̇ܪܝܒ