simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܥܩܬܐ ܐܬܟ̣ܪܗ ܡܪܝ ܕܡܣܬܢ ܘܡܝܬ ܒܬܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܂ · ܙ· ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܚܠܒܝܐ̈ ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܕܘܕܩܛܢ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܘܡܢ
Chronica Minora I ܂ XX ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܫ̣ܪܐ ܟܣܪܘܢ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܫܝܢܐ ܂ ܝ ܗܕܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܢܢܡܫܝܢ ܘܚܕܐ ܂ ܘܒܗ̇ Xܫܢܬܐ
Chronica Minora I ܠܙܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܝ ܘܨܚܝ ܐܢܘܢ ܓܒܪܝܠ ܠܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܗܕܐ ܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܕܝܠܢ ܂ ܘܐܟܣܗ ܡܠܟܐ ܠܓܒܪܐܝܠ ܕܢܦܘܫ ܡܢ
Chronica Minora I ܡܫܡܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܠXܘܬܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̣̈ ܗܕܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܦܪܥܘܢ ܘ ܬܝܪ ܂ ܗܟܢ ܪܚܝܡ ܗܘ̣ܐ ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܕܡ̣ܢ
Chronica Minora I ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܥܠ ܕܫܡ̣ܥ ܕܗܪܩܠܐ ܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܫܩܝܠ ܗܘ̣ܐ ܗܕܐ ܠܗ̇ ܂ ܐܝܟܢ ܐܝܬܝ ܐܠܗܐ ܃ ܘ̣ܗܐ ܡ̣ܢ ܩܫܐ ܚܕ ܡܬܪܕܦ ܐܢܐ ܂
Chronica Minora I ܂ ܘܐXܬܣܝܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܒܠܕ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܬܪܝܡ ܗܕܐ ܂ ܗܘ XX ܕܟܕ ܒܛܠܝܘܬܗ ܢܣ̣ܒ ܐܢܬܬܐ̣ ܂ ܠܐ Xܬܥܘܟ ܡ̣ܢ
Chronica Minora I ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟܬ̤ ܆ ܒܚܟܡܬܐ ܫܕܪܬ ܠܘܬ ܗܪܩܠܐ ܃ ܠܡܪܝ ܗܕܐ ܀ XX ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܦܪܣܝܐ ܠܒܘܪܐܢܝ ܐܢܬܬܗ ܕܫܝܪܘܝ ܂
Chronica Minora I ܣܟܠܘܬܐ̣ ܂ ܝ ܓ̇ܠܐ ܐܢܐ ܠܟ̣ ܥܠ ܣܝܡܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܂ ܘܚܘܝ ܠܗ ܗܕܐ ܂ ܘܓܠ̣ܐ ܠܗ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ ܠܝ̣
Chronica Minora I ܕܗܫܐ ܝ ܡܬܩܪܝܐ ܫܡܝ̣ܪܡ ܒܢܬܗ̇ ܂ ܒܒܠ ܕܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̣ ܐܝܟܐ ܗܕܐ ܂ ܘܠܐܕܣܐ ܕܗ̤ܝ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܠܒܪܘܐܐ ܕܗ̤ܝ ܚܠܒ ܀ ܒܒܠ ܂ ܓܝ
Chronica Minora I ܕܝܢ ܫܘܫܬܪܐ̈ ܣܓܝ ܪܘܝܚܐ ܒܝܬܒܗ̇ ܂ ܘܝܬܝܪ ܡܚܣܢܐ ܗܕܐ ܡܕܝܐ ܃ ܕܟܢܫ ܠܗ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܐܚ̣ܕ ܠܫܘܫ ܘܠܫܘܫܬܪܐ̈ ܀
Chronica Minora I ܕܐܦ ܝܬܪܝܒ ܡܬܩܪܝܐ ܂ ܘܕܘܡܬ ܓܢܕܠ ܂ ܘܐܬܪܐ ܕܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܗܕܐ ܫܡ ܡܕܝܢ ܒܪܗ ܪܒܝܥܝܐ ܕܐܒܪܗܡ ܕܡ̣ܢ ܩܢܛܘܪܐ ܐܬܟܢܝܬ̤ ܂
Chronica Minora II ܫܢܬܐ ܃ ܘܕܣܗܪܐ ܘܕܚܡܫܬܥܣܪ ܘܕܐܪܒܥ ܃ ܕܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܐܘ ܗܕܐ ܐܢܫ ܕܢܕܥ ܃ ܕܐܝܕܐ ܫܢܬܐ ܕܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܕܫ̇ܡܫܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇
Chronica Minora II ܕܝܢ ܐܘܠܡܦܝܐ ܕܗܘܝܐ ܂ ܕ ܂ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬ ܐ̇ ܗܕܐ ܐ[ܘ]ܠ[ܡ]ܦ[ܝ[ܣ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܐܠܦ ܂ ܪܨܛ ܂ ܘܦܝܫܐ ܝ X ܚܕܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܩܦܘ ܂ ܕܐܡ̣ܠܟ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܘܐܬ̣ܐ ܥܠ ܐ̇ܘܪܫܠܡ̣ ܂ ܡ̇ܫܪܐ ܗܕܐ ܠܫܡܪܝܢ ܂ ܘܗܦ̣ܟ ܒܢ̣ܗ̇ ܂ ܘܩܪܗ̇ ܣܒܣܛܐ ܂ ܘܒܫܢܬܐ
Chronica Minora II ܗܘ̣ܬ̣ ܂ ܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ [ܫܓܘ[ܫܝܐ̣ ܗܕܐ X7 [ܥ[ܒ̣ܕܬ ܗܘ̣ܬ ܕܝܢ ܠܒܪܗ̇ ܗܘܪܩܢܘܣ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܟܕ
Chronica Minora II ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܪܚܡܐ ܐܦ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܡܦܪܢܣܢܐ ܥܠ ܗܕܐ ܝX ܚܠܦܘܗܝ ܠܘܬ ܦܘܡܦܝܘܣ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ
Chronica Minora II ܃ ܕXܐܬܒܛܢ ܝ ܇ ܒܗ̇ ܡܫܝܚܐ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܂ ܥܠܬ ܒܚܕ ܝ̤ · ܒܫܒܐ ܗܕܐ ܒܝܘܢܝܐ ܂ ܂ ܒ ܂ ܘܒܪܗܘܡܝܐ ܂ ܝܘ ܂ ܂ ܘܐܦ ܫܢܬܐ 7ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ
Chronica Minora II ܃ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܒܕܝܘܢܝܐ̈ ܫܢܬ ܂ ܬܪ[ܝXܓ ܂ ܒܝܪܚ ܐܕܪ ܂ ܟܛ ܂ ܗܕܐ ܂ ܡܢ ܫܢܬ ܂ ܐ ܂ ܕܝܠܗ̣ ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܂ ܝܛ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܒ ܂ ܫܢܬܐ
Chronica Minora II ܐܬ̣ܒܛܠ ܠܝ ܕܐܚܘܝܟ̣ ܩܠܝܡܛܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ̣̈ ܂ ܗܕܐ ܂ ܙ ܒܘܙܢܛܝܘܢ ܂ ܟܠܩܝܕܘܢ ܂ ܦܢܛܘܣ ܇ ܐܡܣܘܣ ܂ ܐܠܘܬܪܐ ܀ ܐܦ
Chronica Minora II ܕܝܘܡܢ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܘܕܫܪܟܐ ܀ ܝ ܓܠܘܩܣ ܡܢ ܟܝܘܣ ܐܫ̣ܟܚ ܗܕܐ ܫܬܐܣܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝܗ̣ܒ ܡܥܐ̈ ܕܩܝܣܐ ܘܕܡܫܟܐ ܘܕܦܚܪܐ ܂ ܚܠܦ