simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܦܬܝܗ ܝ ܕܢܗܪܐ̣ ܙܥܘܪ ܗܘܐ ܂ ܕܡܝܐ̈ ܕܪܓܠܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܗ̣ܘ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܢ ܗܘܘ ܘܥܫܝܢܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ
Chronica Minora I ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ ܗ̣ܘ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ̣ ܂ ܐܘ ܕܐ ܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂
Chronica Minora I ܦܘܠܐ XXܝXXX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܦ̣ܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܗ̣ܘ ܂ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ̈ ܝܪܚܝܢ̈ ܠܡܘܬܗ ܕܡܪܝ ܐܣܩܠܝܦ ܂ ܚܝܐ Xܝܢ
Chronica Minora I ܩܕܝܫܐ ܂ ܗ̇ܝ 3ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܝܬܝ ܠܗ ܗ̣ܘ ܝܙܕܝܢ ܨܠܝܒܐ ܗ̣ܘ ܡܝܬܐ ܂ ܟܕ ܩ̇ܐܡ ܗܘ̤ ܝܙܕܝܢ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̣̈ ܂ ܫܪܝܗܝ
Chronica Minora I ܝܙܕܝܢ ܨܠܝܒܐ ܕܕܗܒܐ̣ ܂ ܕܡܛܒܥܝܢ ܒܗ ܣܘܓܐܐ ܕܝܩܘܢܕܐ̈ ܗ̣ܘ ܂ ܫܪܝܗܝ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܂ ܗ̇ܝ 3ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܝܬܝ ܠܗ
Chronica Minora I ܒܚܡܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ̣ ܂ ܚܒܨܗ ܗ̣ܘ ܂ ܝ ܒܕܡܬܟܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡܢ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐ̣ܙܠ
Chronica Minora II ܗܟܝܠ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܕܢܕܥ ܃ ܕܐܝܕܐ ܫܢܬܐ ܕܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܗ̣ܘ ܘܡܢ ܕܝܩܕ ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܂ ܪܦ ܂ ܂ ܘܡܢ ܕܐܬܒܢܝ ܂ ܪܘ ܂ ܂ ܐ ܢ
Chronica Minora II ܦܛܠܡܐܘܣ ܠܘܬ ܐܠܝܥܙܪ ܪܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̇̈ ܂ ܕܢܗܘܐ ܗ̣ܘ ܫܢܬ ܂ ܠܓ ܂ ܒܐܘܠܡܦܝܐ ܂ ܩܟܗ ܂ ܘܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܂ ܝ ܂ ܫܕܪ
Chronica Minora II ܩܫܝܐܝܬ ܘܙܥܝܦܐ ܬ ܡܕܒܪ ܗܘܐ ܠܥܡܐ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܆ ܐܬܕܚܩ ܗ̣ܘ ܕ[ܗ̣ܘ ܐܠܟܣܢܕ[ܪܘ]ܣ ܂ ܂ X ܐܚܘܗܝ ܫܢܝܐ̈ ܂ 1ܟܙ ܂ ܐܦ
Chronica Minora II ܠܐܒܘܗܝ ܂ ܘܐܡ̣ܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܣܘܪ ܐ̣ ܂ ܝ ܦܝܠܝܦܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܗ̣ܘ ܕܪܗܘܡܝܐ̇̈ ܂ ܠܐܢܛܝܘܟܘܣ ܩܘܙܝܩܘܣ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܩܕ
Chronica Minora II ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ̣ ܂ ܘܩܡ̣ܬ ܐܠܟܣܢܕܪܐ ܐܢܬܬܗ ܂ ܗ̣ܘ ܂ ܠ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ [ܗ ܂ ]ܝ ܕ·ܠܗ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܕ ܘܢܝܐ̈ ܂ ܪܠܕ ܂ ܡܝܬ
Chronica Minora II ܟܬ̇ܒ ܡܘܕܥ ܠܝ ܟܘܠ ܡܕܡ ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪ ܗ̣ܘ ܠܠܘܢܓܝܢܘܣ̣ ܂ ܕܗܪܘܕܝܣ ܠܡ ܣܛܪܦܐ ܕܫܒܝܩ ܠܝ ܬܡܢ̣ ܂
Chronica Minora II ܡܪܢ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܠܝܪܚܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܐܬܓܙܪ ܬܡܢ ܒܪ ܂ ܚ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ
Chronica Minora II ܠܚܪܬ ܐ̣ ܂ ܡ̣ܢ ܐܒܘܗܝ ܐܬܩܛܠ ܂ ܂ ܘܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܒܪܬܗ ܗ̣ܘ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܥܒ̣ܕ ܕܢܡܘܬܘܢ ܇ ܘܐܦ
Chronica Minora II ܦܘܠܐ̣ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܢܫܐ̈ ܕܒܝܩܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܠܗ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܗ̣ܘ ܝ ܕܐܪܛܡܘܢ ܐܬܕܒܪ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܪܚܝܩ ܗܘܐ ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܙܢܝܘܬܐ
Chronica Minora II ]ܣܩܘܬܝܢܐ̣ ܂ [ܠ1ܗܪ[ܣܝܣ ]ܕܦܘܕܩܠܝܣ ܂ ܘܕܦܝܬ [ܓܘܪܣ ܗ̣ܘ [ܗܘܐ ]ܒܡܨܪܝܢ ܂ ܘܟܕ ܒܝܘ[ܠܦܢܐ ]ܕܡܨܪ·ܐ̈ ܐܬܪܕ[ܝ
Chronica Minora II ܡܢܝ ܒܝܘܠܦܢܗ̣ ܂ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܬܝܐ̈ ܗܘܝܢ̈ ܂ ܐܠܗܐ̣ ܘܗܘܠܐ X ܗ̣ܘ ܂ ܘܢܦ̣ܩܘ̣̈ ܘܡܛܥ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܥܠܡܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܓܝܪ
Chronica Minora II ܕܘܩܠܛܝܢܐ ܂ ܘܡܟܣܡܝܢܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܐܬܟܢܝ ܐܪܩܘܠܝܣ̇ ܂ ܗ̣ܘ ܂ ܐܪܒܥܐ ܡܠܟܐ̈ ܡܡܠܟܝܢ̈ ܗܘ̣ܘ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ
Chronica Minora II ܪܕܘܦܐ ܩܫܝܐ ܗܘ̣ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܗ̣ܘ ܬܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ̈ ܠܣܘܪܘܣ̣ ܘܠܡܟܣܡܝܢܘܣ ܐܚܪܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ
Chronica Minora II ܠܨܘܪ ܂ ܘܒܩܬܪܣܝܣ ܕܐܬܢܣܝܘܣ̣ ܐܝ̇ܕܐ ܐܪܡܝ ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܒܥܐ ܕܢܗܘܐ ܚ̇ܙܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗ ܝܝ ܗܘܢ̈ ܆ ܐܬ ܐ ܐܦ