simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܝܬܒܝܢ ܒܐܣܛܘܐ ܘܦܠܚܝܢ ܠܘܩܒܠ ܢܗܪܐ̣ ܂ ܕܡܢ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܕܟܠܗܘܢ
Chronica Minora II ܝ ܕܡܝ̣ܬܘ̇̈ ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܣܦܐ̣ ܂ ܠܟܗܢܐ̈ ܕܒܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܕܢܥܒܕܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ
Chronica Minora II [ܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܘܠܦܢܐ̣ ܂ ܡܝܬܬ [ܐܦ ]ܗ̣ܝ ܐܢܬܬ ܐ̣ ܂ [ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܘܪܘܒܝܩܘܣ [ܡܫ]ܡܗ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ [ܪܕܬܗ 2]ܒܟܬܒܐ̈
Chronica Minora II ܕܝܢ [ܟܕ ]ܚܙ̣ܘ̈ ܐܬܦ[ܪ]ܣܘ̣ ܘܥܒܕܘ̈ ܂ ܂ ܓܐ ܂ ܘܥܠܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ 1ܕܗ̇]ܘ [ܕ]ܥܡ[ܕ ]ܗܘܬ ܡܢ ܂ ܂ ܂ ܢܐ ܂ ܂ ܝX Xܝ ܗ̇ܘ ܂
Chronica Minora II ܕܐܩ̣ܪܒ ܥܡܗܘܢ ܡܘܫܐ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܂ ܘ ܡܐ ܣܘܡܩܐ ܂ ܘܡܕܝ ܗ̇ܢܘܢ ܛܝܝ̇ܐ ܐܠܝܒܢܝܐ̈ ܂ ܠܗܠ ܡܢ ܬܪܥܐ̈ ܕܩܠܣܦܝܢܐ ܡܕܝܢܝܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܕܐܦ ܛܝܝܐ̈ ܡܬܩܪ̈ ܢ ܀ ܒܫܢܬ ܡܐܐ̈ ܠܚܝܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܐܬ̇ܝܠܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܫܡܥܠܝܐ̈ ܂ ܕܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܡܫ̇ܬܡܗܝܢ ܗܓܪܝܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܕܢ ܐܝܬ ܗܘܢ ܗܘܘ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܕܩܝ̣ܡܝܢ ܩܕܡ ܥܡܐ ܗ̇ܢܘܢ ܢܣ̣ܒ ܂ ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܗܪܘܕܣ ܡܫܝܚܐ̈ ܗܘܘ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܕܡܢ ܝܘ̇ܒܠܐ ܕܓܢܣܐ ܕܟܗܢܐ̈ ܡ̇ܟܗܢܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܢܐ̣ ܝ ܥܕܡܐ ܠܥܩܘܪܝܗ̇ ܐܚܪܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ
Chronica Minora II ܕܡܫ̇ܬܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܐܬ̇ܝܕܥܘ ܦܐܦܝܘܣ 2ܕܡܢ ܐܝܪܦܘܠܝܣ ܗ̇ܢܘܢ ܂ ܢܐܘܣ ܕܥܕܡܐ ܠܙܒܢܗ ܂ ܝ ܕܛܪ ܢܘܣ ܩ̇ܘܝ ܒܥܠܡܐ ܂ ܕܒܬܪܗ
Chronica Minora II ܕܩܝܡܢ̈ 7ܣܗܕܘܬܗܘܢ̈ ܒܟܬܒܐ ܂ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ ܒܓܠܛܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܗܘ̣ܐ ܪܕܘܦܝܐ ܒܐܣܝܐ ܂ ܦܠܘܩܪܦܘܣ 5ܐܣ̣ܗܕ ܂ X ܘܦܐܦܝܘܣ ܝ
Chronica Minora II ܕܫܕܐ̇ܘܗܝ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܒܝܘܡܝ̈ ܬ ܐܕܣܝܣ ܒܪ ܐܪܩܕܝܣ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܡܕ ܢܬܐ ܕܦܝܣ̇ܝܕ ܐ ܒܪܗ ܕ ܦܝܣܩ ܂ ܦܐ ܕܬܡܢ ܂ ܚܕ ܡܢ
Chronica Minora II ܕܡܢ ܡ̇ܢܬܐ ܂ ܂ ܕܩܢܘܢ ܘܕܐܘܓܝܢ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܒܚܙܝܪܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܕܡܝܢܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ̣ ܐܬ̇ܚܝܕܘ
Chronica Minora II ܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܡ ܒܗ ܠܟܠܗܝܢ ܝܝ ܗ̇ܢܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܠܝܒܠܘܢ ܂ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܕ ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܠܬܡܐܐ̈ ܂ ܚ ܂ X
Chronica Minora II ܕ ܂ ܂ ܂ ܂ Xܝܢܒ[ܪܐ̈ ܂ ܂ ܂ ܣܘܪ]ܝܐ̣ ܥܠ ܫܡܗ ܕܝܠܗ ܕܣܘܪܘܣ ܂ ܗ̇ܢܘܢ XܥXXX ܠXܝܢX ܂ XXXܘ ܂ ܠXܫܝܢܢX · ܟܠܗ̇ ܕܟܢܥܢܐ̈ ܃ ܡܢ
Chronica Minora II ܕܫܒ̣ܐ ܟܕ ܗܘܘ ܒܒܒܠ ܀ ܣܠ̣ܩ ܕܝܢ ܬܘܒ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܐܒ ܙܘܪܒܒܝܠ ܂ ܘܠܗ ܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܪܝܫܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ
Chronica Minora II [ܕܐ]ܠܨܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܣܛܝܢܘܬܐ ܠܡܘܪܥܝܡ̣ ܂ ܟܢ̇ܫܘ ܠܟܠܗ ܗ̇ܢܘܢ ]ܐܠܝܥܙܪ ܣܒܐ X [ܘܟܕ ܐܬܘ ]ܦܠܚܘܗܝ̈ ܕܡ̇ܠܟܐ ܃ ܝܝ
Chronica Minora II [ܡܬܬܝܬܝܐ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܡܪܗܛܐܝܬ ܝܝ ܒܦܣܝܩܬ̈ ܐ ܪܫܡ[ܢܢ ܗ̇ܢܘܢ ܘܥܠ [ܒܢ]ܘܗܝ̈ ܃ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܥܠ ܡܝܒܠܢܘܬ ܐ ܕܡܩܒܝܐ̈ ܕܡܢ
Chronica Minora II ܙܒܢܐ̈ ܟܕ ܦܘܠܘܣ ܡܟܪܙ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܐܝܩܢܘܢ ܃ ܬܩܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡܪܩܘܣ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܕܒ ܂ ܐܢܝܢܘܣ ܂ ܒܝܢܬ
Chronica Minora II ܕܥܠ ܐܘܪܫܠܡ̣ ܂ ܠܐܣܦܣܝܢܘܣ̣ ܡ̇ܠܟܐ ܫܡ̇ܗܘ ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܗ̇ܢܘܢ 3ܫܢܢ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܂ ܘܐܡܠܟ ܓܠܒܘܣ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܪܘܡܝܐ̈ 5ܕܝܢ
Chronica Minora II ܕܡܢ ܝX ܩܘܙܝܩܘܣ ܡܕ ܢܬܐ ܀ ܘܟܕ ܐܚܕܘ ܩܘܪܘܣ ܥܡ ܒܢܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܒܗ̇ܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܐܣܗ̣ܕܬ ܐܣܛܪܛܢܝܩܐ ܥܡ ܣܠܘܩܘܣ ܡܟܝܪܗ̇