simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܡܢ ܩܕܝܡ̣ ܂ 0ܝ ܂ XX ܐܢܛܝܦܘܠܝܣ 1ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܀ ܀ ܫܢܬ ܗ̇ܝ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܒܢ̣ܐ ܬܘܒ ܗܘ̣ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܠܬܠܐ ܡܕ ܂ ܢܬܐ ܂
Chronica Minora I ܕܝܘܡܢܐ ܒܝܬ Xܫܠܝܚܐ̈ ܡܬܩܪܝܐ ܀ ܫܢܬ X ܂ ܝX ܫܒܥܡܐܐ ܗ̇ܝ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘXܝ ܪܒܐ ܗܝܒܐ ܂ ܗܢܐ ܒ̣ܢܐ̣ ܥܕܬܐ ܝܝ ܚܕܬܐ̇ ܂
Chronica Minora I ܂ ܢܨܒ ܕܝܢ ܡܢܨܒ̣ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܝܝ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܂ ܚܡܝܡܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܘܥܣܪ̈ ܩܡܨܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܕܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܓܝ ܣܪܚ ܒܫܢܬܐ
Chronica Minora I ܂ XXܢ ܐܬܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܕܡ ܠܐ ܗ̇ܝ ܘܫܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ
Chronica Minora I ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܂ ܥܠܘ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܝ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܥܠ XXX XX ܕܠܐ ܫܠܡܘ ܠܣܘܢܗܕܘܣ
Chronica Minora I ܕܢܚܙܘܩ ܥܡܗ ܂ ܘܐܦ ܗܘ ܡܘܪܝܩܐ ܣ̇ܓܝ ܥܕܠܗ ܝX ܠܟܘܣܪܘ ܃ ܗ̇ܝ ܡܐܙܠܬܗ ܒܥܪܘܩܝܐ̣ ܂ ܦܫ ܡܪܝ ܝܫܘܥܝܗ̣ܒ ܩܬܘܠܝܩܐ ܡ̣ܢ
Chronica Minora I ܕܢܩܒܠܗ ܠܡܠܟܐ ܂ ܡܘܪܝܩܐ ܝܗ̣ܒ ܠܟܘܣܪܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܗ̇ܝ ܃ ܕܢܘܒܕ ܥܕܬܐ ܘܢܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܦܫ ܡ̣ܢ
Chronica Minora I ܕܟܕ ܗܦ̣ܟ ܝ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ ܘܬܢܝܗ̇ ܠܫܝܪܝܢ ܐܢܬܬܗ̣ ܐܡܪܬ ܠܗ ܂ ܗ̇ܝ ܕܓܒܪܐ ܣܒܐ ܃ ܟܕ ܠܒܝܟ ܒܦܓܘܕܬܐ ܕܣܘܣܝܗ ܘܥ̇ܐܠ ܠܩܪܒܐ ܂
Chronica Minora I ܕܢܣܥܘܪ ܚܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܀ ܗܝܕܝܢ ܡܪܕܬ̤ ܢܨܝܒܝܢ ܗ̇ܝ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܠܐ ܐܬܝܗܒܬ̤ ܠܗ ܝ ܂ ܠܡܪܝ ܣܒܪܫܘܥ
Chronica Minora I 3ܕܟܕ ܫܡ̣ܥ ܝܙܕܝܢ ܡܛܠܬܗ̣ ܐܬ̣ܐ ܠܚܙܬܗ ܂ ܗ̇ܝ 3ܕܟܕ ܗ̇ܝ ܕܐܒܝܠܘܬܐ ܢܬܗܦܟ ܂ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܕܝܢ ܥܒܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܠܬܐ ܂
Chronica Minora I 3ܕܟܕ ܚܙܝܗܝ ܒܟܠܗ ܗ̇ܘ ܣܘܡܥܠܐ ܝ ܘܒܦܓܪܐ ܡܝܬܐ ܂ ܟܕ ܩ̇ܐܡ ܗ̇ܝ ܠܡܠܬܐ ܂ ܗ̇ܝ 3ܕܟܕ ܫܡ̣ܥ ܝܙܕܝܢ ܡܛܠܬܗ̣ ܐܬ̣ܐ ܠܚܙܬܗ ܂
Chronica Minora I 3ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܝܬܝ ܠܗ ܗ̣ܘ ܝܙܕܝܢ ܨܠܝܒܐ ܕܕܗܒܐ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܂ ܟܕ ܩ̇ܐܡ ܗܘ̤ ܝܙܕܝܢ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̣̈ ܂ ܫܪܝܗܝ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܂
Chronica Minora I ܕܛܒܝܥܬ̤ ܒܫܘܪܐ̈ ܇ ܘܡܝܐ̈ ܕܢܝܠܘܣ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܀ ܗܝܕܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܢܩ̣ܫܘ ܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܃
Chronica Minora I ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܢܗ̇ ܂ ܒܡܠܟܘܗܝ̈ ܝ ܂ ܝ ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܪܒܗ ܗ̇ܝ ܕܢܝܠܘܣ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ̇ ܂ ܘܬܪܥܐ̈ ܚܣܝܢܐ̈ ܐܝ̣ܬ̇ ܠܗ̣̇ ܂
Chronica Minora I ܕܚܒܠܘܢ ܕܘܟܬ ܩܒܪܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܂ ܗܐ ܣܝܡܝܢ ܬܚܝܬ ܩܒܪܗ ܕܝܫܘܥ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ̣ ܥܠ
Chronica Minora I ܕܟܕ ܫܡܥܗ̇ ܝܙܕܝܢ ܐܘܕܥܗ̇ ܠܡܠܟܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̣̈ ܗ̇ܝ ܪܒ ܚܝܠܐ ܥܠ ܨܢܥܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܃ ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܒܝܫܐܝܬ ܂
Chronica Minora I ܕܪܟܒܘ ܫܐܕܐ̈ ܡܪܘܕܐ̈ ܂ ܘܐܬܛܠܩܬ ܡ̣ܢ ܫܠܝ ܓܡܝܪܐܝܬ ܂ ܗ̇ܝ ܂ ܝ ܘܥܒ̣ܕ ܐܬܐ 1ܕܨܠܝܒܐ ܫܡܝܢܐ̣ ܘܙܓܪܗ̇ ܠܦܢܛܣܝܐ
Chronica Minora I ܚܢܝܛܬܐ ܇ 3ܕܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܐܡܪܐ ܗܘܬ̤ ܝܝ ܕܕܢܝܐܝܠ ܗ̇ܝ ܕܪܝܘܫ ܘܟܘܪܫ ܂ ܘܠܓܠܘܣܩܡܐ ܕܣܐܡܐ ܕܒܗ ܣܝܡܐ ܗܘܬ̤ ܫܠܕܐ
Chronica Minora I ܂ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܐܝܕܐ ܕܗܘ̤ܬ̣ ܂ ܢܣܒܬ̤ ܐܦ ܫܘܡܗܐ ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܂ ܗ̇ܝ ܃ ܐܝܟ ܕܠܣܓܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܕܕܒܚܐ̣̈ ܂ ܒܢ̣ܐ ܕܘܟܬܐ
Chronica Minora I ܐܝܕܐ ܕܗܘ̤ܬ̣ ܂ ܢܣܒܬ̤ ܐܦ ܫܘܡܗܐ ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܂ ܒܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܕܕܒܚܐ̣̈ ܂ ܒܢ̣ܐ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܘܡ̣ܢ