simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܕܡܪܕ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܐܪܟܒܘܗܝ ܓܡܠܐ̇ ܝ ܘܐܟܪܟܘܗܝ ܒܬܪܥܐ ܗ̇ܘ ܂ ܘܐX ܂ ܠܪܫܗ ܕܒܣܛܡ̣ ܂ ܬܠܐܘܗX ܒܩܕܠܗ ܕܫܒܘܪ ܒܪ ܘܪܗܪܢ
ChronEdes ܕܠܫܚܩܐ̈ ܘܚܪܝܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ ܕܐܒ̇ܥ ܣܛܢܐ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܝ̣ܬ ܗܘ̣ܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܓܪܝܓܘܪ ܂ ܝ ܟܫܟܪܝܐ ܂
ChronEdes ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܡܓܘܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪܗܛܐ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܘܕܡܠܘܫܐ ܛܪܕܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܢ ܗܘ̤ܐ ܒܢܨܝܒܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܓܒܪܝܠ ܒܪ ܪܘܦܝܢܐ ܂
ChronEdes ܕܟܕ ܡܕܡ ܡܕܡ ܙܛܡ ܠܡܦܫܩܢܐ 2ܬܐܒܝܠܝܐ ܒܡܫܠܡܢܘܬܗ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܐ ܕܒܗ̇ ܀ ܡܝܦܫܩܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܚܢܢܐ ܚܕܝܒܝܐ ܂
ChronEdes ܙܒܢܐ ܗܘܬ̤ ܠܗ ܠܟܘܣܪܘ ܡܥܠܝܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܝ ܗ̇ܘ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܝܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܡܘܬܢ̈ ܡܡܝܬ ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܘܡ̣ܢ
ChronEdes ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ ܕܒܝܬ ܡܬܝ ܂ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܕܡܘܨܠ ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܝ ܂ ܫܩ̣ܠ ܣܩܪܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܫܬܠܛ ܥܠ ܟܠܗ ܛܘܪܐ
ChronEdes ܥܘܡܪܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ X0ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܢܨܒ̣ ܥܘܡܪܐ ܗ̇ܘ ܠܗ̇ܘ ܥܘܡܪܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܐܚܐ̈ ܥܡܘܠܬܢܐ̈ ܢܦܩ̣ܘ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܣܘܡܥܠܐ ܝ ܘܒܦܓܪܐ ܡܝܬܐ ܂ ܟܕ ܩ̇ܐܡ ܗܘ̤ ܝܙܕܝܢ ܥܠ ܗ̇ܘ ܝܙܕܝܢ ܡܛܠܬܗ̣ ܐܬ̣ܐ ܠܚܙܬܗ ܂ ܗ̇ܝ 3ܕܟܕ ܚܙܝܗܝ ܒܟܠܗ
ChronEdes ܕܡ̣ܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܘܗܠܢܐ ܐܬܒܢܝ ܃ ܘܐܨܛܒܬ̤ ܒܫܝܫܐ̈ ܗ̇ܘ ܂ ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܝܩܕܢܐ ܐ̇ܒܕ ܐܦ ܗܝܟܠܐ 1ܕܒܝܬ ܩܝܡܬܐ ܃
ChronEdes ܕܝܗ̣ܒ ܩܒܪܐ ܠܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥ ܪܒ ܚܝܠܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܟܬܝܒ ܝ ܂ ܝ ܥܠܘܗX ܂ ܕܗܢܐ ܓܘܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܒܘܠܘܛܐ ܃
ChronEdes ܡܐܢܐ ܕܬܗܪܐ̣ ܂ ܒܗ ܒܗܝܟܠܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܂ ܂ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܗ̇ܘ ܕܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܂ ܘܫܡܠܝ ܝܝ ܒܥܒܕܐ ܂ ܘܗܐ ܬܠܐ
ChronEdes ܐܣܟܘܠܝܐ̣ ܐܝܠܠ ܂ ܘܐܚܕܗ ܗ̇ܘ ܟܪܣܛܝܢܐ ܠܡܪܗ ܕܒܝܬܐ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܂ ܘܒܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܫ̣ܪܐ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܂ ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ
ChronEdes ܟܪܣܛܝܢܐ ܠܡܪܗ ܕܒܝܬܐ̣ ܂ ܘܓܠ̣ܐ ܠܗ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܂ ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܗ̇ܘ ܐܣܟܘܠܝܐ̣ ܐܝܠܠ ܂ ܘܐܚܕܗ
ChronEdes ܕܡܐܟܘܠܬܗ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܗܘܬ̣ ܂ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܝܣܚܩ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܝܛܪܦܘ̈ ܃ ܘܐܦܝܣܩܘ̣̈ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܟܪܟܐ ܂
ChronEdes ܠܟܘܡܪܐ ܦܠܚܝ̈ ܠܫܐܕܐ̈ ܕܥܡܗ̣ ܂ ܂ ܝXܝ ܝܝ ܘܩܪܘ ܠܫܐܕܐ̈ ܗ̇ܘ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܐܠܗܝ̣̈ ܂ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܒܐܠܗܟ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܡܠܟܘܢܐ
ChronEdes ܡܕܡ ܕܣܥ̣ܪ ܛܘܒܢܐ ܐܠܝܐ̣ ܂ ܢܦܠ̣ ܘܣܓܕ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܗܝܡܢX ܗ̇ܘ ܂ ܘܐܬܛܠܩܬ ܡ̣ܢ ܫܠܝ ܓܡܝܪܐܝܬ ܂ ܗܝܕܢ ܟܕ ܚܙ̣ܐ ܡܠܟܘܢܐ
ChronEdes ܕܗ̤ܘ ܚܦܪܗ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܕܒܗ̇ ܥܒ̇ܪ ܂ ܘܡܬܩܪܐ ܫܡ̣ܝܪܡ ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ ܠܗ̇ ܂ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܪܐ ܐܕܪܚܫܝܪܓܢ ܂ ܥܠ ܫܡ ܐܕܪܚܫܝܪX
ChronEdes ܕܒܢ̣ܐ ܒܨܪܐ̈ ܠܡܘܬܒܗܘܢ ܕܛܝܝ̇ܐ ܂ ܐܝܟܐ ܕܢ̇ܦܠ ܕܩܠܬ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܕܝܐ ܃ ܪܒܚܝܠܐ ܚܕ ܕܛܝܝ̇ܐ ܕܡܬܟܢܐ ܐܒܘ ܡܘܣܐ ܂
ChronEdes ܕܢܛܝܪ ܗܘ̣ܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ̣̈ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝ̈ ܕܪܝܘܫ ܗ̇ܘ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܐܚ̣ܕܘ ܂ ܘܠܓܙܐ ܕܢܢܒܝܫ ܗܘ̣ܐ ܬܡܢ̣ ܢܣ̣ܒܘ ܂
ChronEdes ܕܐܦ ܗ̤ܘ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ ܣܝܡ ܂ ܘܐܚܝܕ ܐܬܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐܐ ܗ̇ܘ ܒܢܨܒܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܂ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܕܡ̇ܐ ܐܦ ܐܬܪܐ ܕܡܙܘܢ ܇