simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܘܒܪܐ ܕܐܝܚܝܕܝܐ̣̈ ܂ ܕܣܓܝ ܡܬܗܪܝܢ ܠܫܡܘܥܝܗܘܢ̈ ܂ ܥܡ ܕܥܠ ܘܦܘܫܩܐ̈ ܂ ܣܡ ܕܝܢ ܐܦ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܒܝ ܢܨܝܒܝܐ̣ ܂ ܟܬܒܐ̈
Chronica Minora I ܣܦܬ̤ ܝܡܐ ܂ ܘܡܕܒܪܢXܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ̣ ܡܚܡܕ ܂ ܕܠܐ ܫܘܪܐ ܕܥܠ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܣܩ ܥܠܝܗܘܢ ܐܠܗܐ ܒܢܝ̈ ܐܝܫܡܝܝܠ ܐܝܟ ܚܠܐ
Chronica Minora I ܫܘܪܐ̈ ܚܒܠܗ ܠܫܝܢܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܘܠܐܢܫܐ̈ ܕܡܡܠܠܝܢ ܕܥܠ ܗܟܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܒܝܕ ܬܘܟܠܢܗ ܕܗܘܪܡܝܙܕܢ
Chronica Minora II ܩܪܒܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̇̈ ܂ 1ܘܙܟܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܥܠ ܂ ܐ[ܦ] ܠܘܢܓܝܢܘܣ ܚܟܝܡܐ ܪܗܘܡܝܐ̇ ܂ ܒܡܐܡܪܗ ܕܬܠܬܐ
Chronica Minora II ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪ[ܝܐ̣ ܂ ]ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܩܣܪ ܂ ܕܦܪܣܝܐ̈ ]ܠܡ ܕܥܠ ܂ ܒܡܐܡܪܗ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܩܪܒܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̇̈ ܂ 1ܘܙܟܘܬܗܘܢ
Chronica Minora II ܥܬ ܂ ܪܐ ܘܠܥܙܪ ܂ ܘܡܛܠ ܟܪܡܐ ܘܦܥܠܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܡܓܕܠܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܥܠ ܘܢܚ̣ܡ ܠܠܥܙܪ ܂ ܘܐܘܒܫ ܠܬܬ ܐ ܒܙܒܢ ܐܕܪ ܂ ܘܡܠ̣ܠ ܡܬܠܐ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܡܕܒܚܐ ܀ ܬܘܒ ܒܫܢܬ ܫܒܥܣܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܢܒܝ ܝܘܙܕܩ ܀ ܒܫܢܬ ܕܥܠ ܂ ܡܬܢܒܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܒܒܝܬ ܐܝܠ ܂ ܘܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܗܠܝܢ̣ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܛܠܝܐ ܗܝ 1ܡܢ ܩܩܪܘܦܣ ܂ ܕܥܠ ܂ ܗ̇ܢܘ ܢ ܕܡ̇ܬܢܝܢ ܒܝܬ ܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܡܟܬܒܢܘܬܐ
Chronica Minora II ܬܚܘܡܐ ܕܒܢܝܡܝܢ X X 1ܟܕ ܗܟܝܠ ܦܩ̣ܕ ܗܪܘܕܣ ܕܢܬ̇ܩܛܠܘܢ ܕܥܠ ܦܓܥܝܢ ܆ ܝ ܒܗ ܬܠܬܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܒܨ̇ܠܨܚ ܂ ܥܠ ܩܒܪܗ̇ ܕܪܚܝܠ
Chronica Minora II ܙܟܪܐ ܒܪ ܝܘ̣ܝܕܥ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܆ ܥܛܠ̣ܐ ܗ̇ܝ ܕܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܕܥܠ ܐܝܬ ܡܫ̇ܡܥܬܐ ܠܡܠܬܗܘܢ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܓܝܪ ܕܣܒ̇ܪܝܢ ܗܘܘ
Chronica Minora II ܓܢܒ ܦܠܣ̇ܛܝܢܐ ܫܘܠܡܐ ܢܣ̣ܒ ܕܒܗ ܣܓܝܬ 1ܚܝ̇ܒܘܬܗܘܢ ܕ ܕܥܠ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܩܡ ܂ ܘ ܂ ܐܘܢܡܝܣ ܂ ܫ ܂ ܝܓ ܂ ܀ ܩ̇ܪܒܐ ܕ ܗܘܪ̈̈ ܐ
Chronica Minora II ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܬܓܒܪ ܂ ܘܡܚܕܐ ܥܡ ܒܪܗ ܒܐܒܪܛܘܣ ܐܬܩ̣ܛܠ ܀ ܕܥܠ ܫ ܂ ܐ ܂ ܀ ܘܟܕ ܩ̣ܛܠ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܘܠܒܪܗ ܥܡܗ ܂ ܠܪܕܘܦܝܐ
Chronica Minora II ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܠܐ ܒ̣ܛܠ ܥܘܓܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܦܩܢ̈ ܟܠܝܘܡ ܕܥܠ ܘܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܝ · ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܒܐܝܠܘܠ ܆ ܥܕܡܐ
Chronica Minora II ܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܝ ܂ ܒܫܢܬܫܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܂ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܠ ܕܡܢ ܒܬܪܢ ܂ ܕܢܫ̇ܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ Xܝܠ ܐܦܝ̈ ܡܪܚܡܢܘܬܗ
Chronica Minora II ܠܡܕܝܢܬܗ ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܥܠ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥܠ ܂ X ܂ ܂ ܙ ܝ ܕܚܝܘ[ܗܝ̈ ]ܕܡ̇ܚܡܛ ܪ[ܣܘܠ[ܐ 1ܕܐܠܗܐ ܃ 2 ܒܬܪ
Chronica Minora II ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ ܟܠ ܕܥܠ ܪ[ܣܘܠ[ܐ 1ܕܐܠܗܐ ܃ 2 ܒܬܪ ܕܥܠ ܠܡܕܝܢܬܗ ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ
Chronica Minora II ܡܠܟܐ̈ ܕܓܪܒܝܐ ܘܕܬܝܡܢܐ ܀ ܝ ܣܠܘܩܘܣ ܦܝܠܦܛܘܪ ܂ ܝܒ ܂ ܕܥܠ ܪܘܡXܝܐ̈ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ̣ ܂ ܘܫܠܡ ܚܙܘܐ ܕܕܢܝܐܝܠ
Chronica Minora II ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܂ ܕܒܪ ܕܝܢ ܗ̣ܘ3 ܗܪܘܕܣ ܫܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܂ ܀ ܕܥܠ ܐܩܪܒ ܥܡܗ ܐܒ̣ܕ ܚܝܠܗ ܕܗܪܘܕܣ ܂ ܘܗܠܝܢ ܓܕܫܝܗܝ ܡܛܠ ܢܟܠܐ
Chronica Minora II ܐܣܛܦܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܂ ܘܩ̇ܒܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܝ ܂ ܝ ܕܥܠ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܠܐܕܝ ܀ ܒܗ̇ܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܪܕܘܦܝܐ ܗܘ̇
Chronica Minora II ܐܘܪܫܠܡ̣ ܂ ܠܐܣܦܣܝܢܘܣ̣ ܡ̇ܠܟܐ ܫܡ̇ܗܘ ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܫܒ̣ܩ ܕܥܠ ܂ ܝܒ ܂ ܂ ܘܐܡܠܟ ܓܠܒܘܣ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܪܘܡܝܐ̈ 5ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ