simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܕܡܝܐ̈ ܕܪܓܠܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܒܟܢܝܫܘܬXܝܢ
Chronica Minora I ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܢܝܣܢ̣ ܂ ܠܐ ܗܘܘ ܒܝܬܝܢ ܒܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܕܡܢ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܒܝܢ ܒܐܣܛܘܐ ܘܦܠܚܝܢ ܠܘܩܒܠ ܢܗܪܐ̣ ܂
Chronica Minora I ܩܕܝܡ̣ ܂ 0ܝ ܂ XX ܐܢܛܝܦܘܠܝܣ 1ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܕܡܢ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܒܢ̣ܐ ܬܘܒ ܗܘ̣ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܠܬܠܐ ܡܕ ܂ ܢܬܐ ܂ ܗ̇ܝ
Chronica Minora I ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܦܩܗ̣ ܂ ܦ̣ܩܕ ܕܢܦ̣ܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܂ ܥܠ ܕܡܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܘܐܘܒܠܗ ܠܣܠܘܩܝܐ ܂ ܘXܕ ܫ̣ܡܥ ܡ̇ܠܟܐ
Chronica Minora I ܓܠܐ̈ 1ܦܬ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܣ̇ܓܝ ܐܬܡܪܡܪ ܢܥܡܢ ܂ ܘ̇ܫܠ̣ܚ ܠܘܬ ܕܡܢ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܩܪܝܗܝ ܠܢܥܡܢ̣ ܠܚܫܡܝܬܐ ܘܚܠܦ ܠܚܡܐ̣ ܦܬܐ̈
Chronica Minora II ܐܕܡ ܡܚ̇ܫܒ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬܘܣܦ ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܂ ܕܐ·ܬ ܂ ܕܡܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܝ ܂ ܘܟܒܝܫܬܐ ܂ ܐܢ ܕ ܢ ܐܝܟ
Chronica Minora II ܐܕܡ ܂ ܗ ܂ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܩܨܚ ܂ ܒܫܢܬܐ ܂ ܒ ܂ ܕܐܘܠܡܦܝܐ ܂ ܩܝܙ ܂ ܕܡܢ ܂ ܕܐ·ܬ ܂ ܗ̇ ܫܢܬܐ ܕܡܫ̇ܪܐ ܒܗ̇ ܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܐܝܟ
Chronica Minora II ܟܠܗܘ ܢ ܡܠܟܐ̈ ܡܨܒܬ ܗܘܐ ܂ ܘܐܦܩ ܡܢܗ ܟܟܪܐ ܕܕܗܒܐ ܓ ܂ ܂ ܝ ܕܡܢ ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ ܝܘܚܢܢ ܗܘܪܩܢܘܣ̣ ܂ ܦܬ̣ܚ ܩܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܇ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܐܘܪܫܠܡ̣ ܂ ܗܪܘܕܝܣ ܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܫܚܝܡܐܝܬ ܂ ܕܡܢ ܫܡܪ ܬܐ̣ ܂ ܐܪܟܠܐܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܠܟ ܒܬܪܗ ܂ ܂ ܘܡ̣ܢ ܩܠܘܦܛܪܐ
Chronica Minora II ܟܪܣ ܝ ܂ ܝ ܐܡܗ ܀ ܘܬܘܒ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕ ܂ ܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܘܚܘܪܘ ܕܡܢ ܐܣܓܝ ܠܗܠܝܢ̈ ܂ ܙ ܂ ܠܚܡܐ̈ ܂ ܘܦܬܚ ܣܡܝܐ ܛܝܡܝ ܂ ܘܠܗ̇ܘ̣
Chronica Minora II ܩܕܡ ܦܘܠܐ ܂ ܩ̣ܡ ܕ ܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܝ · ܘܬܘܒ ܒܫܢܬ ܂ ܕ ܂ ܕܝܠܗ ܕܡܢ ܂ [ܘ]ܩ̣ܡ ܒܬܪܗ [ܕܘ]ܡܢܘܣ̇ ܂ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܗ ܕܕܡܛܪ·ܘܣ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܕܚܠܬܐ ܕܗ̇ܘ̣ ܂ ܢܫ̇ܬܥܒܕܘܢ ܠܗ ܝ-· ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ ܂ ܕܡܢ ܗܝXܢܘܬܗ̣ ܣ̣ܡ̣ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܢܦܫܗ ܡܘܪܬܢܐ ܕܡܥܘܝܐ ܂ ܕܐܝܟ
Chronica Minora II ܝܘܢܝܐ̈ ܘܢܝܐ ܂ ܡܕܝܢܬ̈ ܐ ܫܬܬܥܣܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܩܠܙܡܢܝܐ̈ ܕܡܢ ܂ ܣܘܡܬܪܩܐ̈ ܂ ܐܘܒܘܐܐ ܂ ܕܐܬܩ̣ܪܝܬ̇ ܡܢ ܒܘܐܛܐܐ̈ ܂ ܘܐܝܟ
Chronica Minora II ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܀ ܝ ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܂ ܕܡܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܠܚܝܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܂ ܘܚܙ̣ܐ ܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܕܪܝܢ̈
Chronica Minora II ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܢ ܒܬܕܗ ܀ ܘܐܪܦܟܫܪ ܚܝ̣ܐ ܬܠܬ ܢ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܕܡܢ ܡܬܘܫܠܚ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܒܫܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܂ ܚܙ̣ܐ ܫܬܬܥܣܪ̈ ܕܪܝܢ̈
Chronica Minora II ܐܒܪܗܡ ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܢ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܀ 2 ܫܡܗܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈
Chronica Minora II ܗܠܝܢ ܛܠ̣ܐ ܘܩܫܝܫ ܡܢ · ܙ X ܂ · ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ ܕܡܢ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ̣ ܂ ܡܬܚ̣ܙܐ ܡܘܫܐ
Chronica Minora II ܂ ܛܝܒܪܝܣ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܕܪܝܘܫ ܃ ܫܠܡܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܕܡܢ ܗ ܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܪܒܐ ܕܒܒܠܝܐ̣̈ ܂ ܡܫܟܚ
Chronica Minora II ܐܒܪܗܡ ܘܥܕܡܐ ܂ ܛܝܒܪܝܘܣ ܀ ܘܡܢ ܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܕܡܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܝ ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܂ ܒܡܘ ܂ ܂ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈
Chronica Minora II ܐܕܡ ܠܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܗܘܝܢ̈ ܚܡܫܐ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܚܡܫܡܐܐ̈ ܕܡܢ ܐܪܒܥ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܠܬܡܐܐ̈ ܀ ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܫܢܝܐ̈