simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܒܝܘܡܗ ܘܕܠܐ ܒܝܪܚܗ ܂ ܘܐܬܘ ܡܝܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܫܟܚܘ ܕܠܐ ܂ ܓܕܫ ܘܗܘ̣ܐ ܡܛܪܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ ܒܠܠܝܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܕܝܝX
Chronica Minora I ܐܚܪܡ ܠܣܘܢܗܕܣ ܂ ܘܚܠܦܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܂ ܘܒܥܣܪܝܢ̈ ܕܠܐ ܐܦܝܣܩܘܠܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘ̇ܠܝܣ̣ ܂ ܂ ܙ̣XܙX ܝ ܂ ܝ ܥܠ
Chronica Minora I ܂ XXX ܡܩܒܠ ܠܐܪܒܥܬܝܗܝܢ̈ ܣܘܢܗܕܘ̈ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܕܠܐ ܛܪܕ ܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐ ܠܣܐܘܪܐ ܘܠܐܟܣܢܝܐ ܡܢ ܡܒܘܓ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ
Chronica Minora I ܡܬܛܦܝܣ ܝ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܚܝܠ̣ ܕܠܐ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܦܛܪܝܩ
Chronica Minora I ܡܬܛܦܝܣ ܂ ܫܕܝܗܝ ܠܐܘܟܐܛܐ ܂ ܘܢܦ̣ܩ ܦܘܠܐ ܡܢ ܐܘܪܗX ܂ ܕܠܐ ܣܓܝܐܐ ܒܐܘܪܗܝ ܟܕ ܠܐ ܡܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡ̇ܠܟܐ
Chronica Minora I ܫܠܡܘ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܗ̇ܝ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܕܠܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܥܠ XXX XX
Chronica Minora I ܐܬܠܘܝ ܡ̣ܢ ܦܛܪܝܕܟܝܣ Xܡܠܟܘܬܗ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܥܡܗ ܂ ܘܐܦ ܗܘ ܡܘܪܝܩܐ ܣ̇ܓܝ ܥܕܠܗ ܝX ܠܟܘܣܪܘ ܃ ܒܗ̇ܝ
Chronica Minora I ܐܙ̣ܠ̣ ܥܡܗ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܝܗ̣ܒ ܠܗ ܕܠܐ ܂ ܘܣܓܝ ܣܢܐܬܐ ܩܢ̣ܐ ܟܘܣܪܘ ܠܘܩܒܠ ܩܬܘܠܝܩܐ ܃ ܒܗ̇ܝ
Chronica Minora I ܐ̣ܙܠ ܥܡܗ ܠܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬ ܐ ܡܛܠ ܡܐܟܠܩܪܨܗ ܕܠܐ X ܒܗ̇ܝ ܕܣܢܐܬ ܐ ܪܒܬܐ ܩܢ̣ܐ ܟܘܣܪܘ ܥܠܘܗܝ ܃ ܒܗ̇ܝ
Chronica Minora I ܡܕܒܪܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫܬ̤ ܣܘܢܗܕܘܣ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܠܐ ܂ Xܣܡܬܗ ܗܢܕ ܒܕܝܪܐ ܚܕܬ ܐ ܕܒܢܬ̤ ܂ ܘܗܘܬ̤ ܥܕܬ ܐ ܙܒܢܐ
Chronica Minora I ܦ̇ܪܥ ܠܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܂ ܦܬܚܘ ܠܗ ܬܪܥܐ̈ ܂ ܘܡܐ ܕܥ̣ܠ ܝ ܗܦ̣ܟ ܕܠܐ ܒܝܝ̈ ܫܘܕܠܐ̈ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܃ ܘܕܝ̣ܡܐ ܠܗܘܢ ܢܟܘܪܓܢX
Chronica Minora I ܡܟܐ ܠܟ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܘܐܦ ܡܘܝܗ̇ ܐܢܬܬܗ ܕܢܥܡܢ̣ ܐܡܪܬ̤ ܠܗ ܂ ܕܠܐ ܂ ܕܡܠܟ̣ܐ ܣ̇ܓܝ ܪܚ̇ܡ ܠܟ ܂ ܝ ܘܝ̣ܡܐ ܠܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ̣
Chronica Minora I ܫܦܝܪܝܢ ܂ ܚܝ̣ܐ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܩܠܝܠ ܘܡܝܬ ܂ ܘܡܛܠ ܚܪܥܘܬܗ ܕܠܐ ܡ̣ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܕܒܪ ܒܪܫܢܘܬܗ ܪܘܒܪܐ̈
Chronica Minora I ܡܕܒܪܢܐ ܂ ܘܐܦ ܝ ܡܠܬܐ ܐܬܩܛܥܬ̤ ܠܗ 1ܡ̣ܢ ܩܘܛܪܓܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܘܣܢܐܬܗ ܕܓܒܪܝܠ ܕܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐ ܂ ܙܒܢܐ ܩܡܬ̤ ܥܕܬܐ
Chronica Minora I ܪܫܐ ܂ ܓܒܪܝܠ ܕܝܢ ܫܓܪܝܐ ܣ̇ܓܝ ܠܚܝܡ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܕܠܐ ܩܛܝܣܦܘܢ ܂ ܓܒܪܐ ܢܟܦܐ ܘܚܟܝܡܐ ܂ ܘܣܓ̇ܝ ܙܒܢܐ ܗܘܬ̤ ܥܕܬܐ
Chronica Minora I ܚܘܝܘܗ̇ ܠܗܘܢ ܂ ܘܚܘܝܘ ܠܗܘܢ ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ̣ ܂ ܟܕ ܣܝܡ ܝ ܕܠܐ ܡܘܪܝܩܐ̈ ܘܕܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܠܐ ܫܒ̣ܩ ܐܠܗܐ ܕܘܟܬܐ ܡܣܬܪܬܐ
Chronica Minora I ܒܙܥܘܪ ܂ ܘܚܕܬ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܝ ܫܘܦܪܐ̈ ܂ ܒܢ̣ܐ ܕܝܢ ܐܦ ܕܠܐ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܒܢ̣ܐ ܐܢܘܢ ܠܗܝܟܠܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܫܕܪ ܟܣܦܐ
Chronica Minora I ܡܨܐ ܟܘܣܪܘ ܕܢܫܬܠܛ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܢܕܪ ܕܐܢ ܂ ܝXܝ ܡܫܬܘܙܒ ܕܠܐ ܡܚܝܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܐ ܕܢܪܕܐ ܐܢܘܢ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ X ܕܐܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ
Chronica Minora I ܣܟ ܂ ·ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܐܪܕܫܝܪ- ܝ ܫܢܬܐ̣ ܘܝܪܚܐ ܫܬܐ ܂ ܘܗܢܐ ܕܠܐ ܂ ܘܣܝܡ ܗܘ̣ܐ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܥܡ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
Chronica Minora I ܫܘܪܐ ܩܕܡܝ̇ܗܘܢ ܝܝ ܩܝܡܝܢ ܗܘ̣ܘ̣ ܘܠܐ ܬܪܥܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܕܠܐ ܚܠܐ ܕܥܠ ܣܦܬ̤ ܝܡܐ ܂ ܘܡܕܒܪܢXܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ̣ ܡܚܡܕ ܂