simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܡܢܗܘܢ ܂ ܟܕ ܕܡܟܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܂ ܥܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܕܝܢ ܥ̇ܒܕܐ̣ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܝ ܕܒܢܝܩܐ̈ ܂ ܣܓܝܐܐ
Chronica Minora I ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܦܩ̣X ܗܘܐ ܘܐܬܒܢܝ ܠܗ ܒܢܝܢܐ ܠܡܥܡܪܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܪ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܗܟܢܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬ Xܝܠܡܐ ܂ ܡܪܢ
Chronica Minora I ܒܪ ܫX ܘܩܝܘܡܐ ܒܪ ܡܓܪܛܛ ܣ̇ܦܪܐ ܕܐܘXܝ ܗ̣ܝܘܢ XܟXܒܘXܝ ܕܝܢ ܕܥܬܪܬ Xܝܢܬܐ ܒܐܢܫܘܬ ܐ ܘܐܬܟܠܠܬ ܒܒܢܝܢܝܗ̇̈ ܂ ܡܪܝXܒ
Chronica Minora I ܩܣܪ · ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܫܥܒܝ ܐܢܘܢ ܠܦܪܬܘ̇ܝܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܫܢܬ ܕܝܢ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ X X ܝX ܡܪܩܝܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܠܘܩܝܣ
Chronica Minora I · X ܒܦܘܩܕܢX ܕܡ̇ܠܟܐ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܝX ܕܝܢ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܝܬ Xܫܒܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܢܝXܝ
Chronica Minora I ܒܗ ܒܐܓܘܪܣܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܠܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܡܪܝ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܡܢܣܝܐ̈ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܫX ܂ ܒܢܐ ܂
Chronica Minora I ܐܦ ܕܝܪܬܐ̈ ܂ X ܘܦܘܪܩܣܐ̈ ܂ ܘܥܒܕ ܓܝܫܪܐ̈ ܘܫܝܢ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܠܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܡܪܝ ܕܡܝܢܐ ܂ ܒܢ̣ܐ
Chronica Minora I ܠܐ ܣܓܝ ܣܪܚ ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܢܨܒ ܕܝܢ ܡܢܨܒ̣ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܝܝ ܙܘܥܐ ܕܝܢ ܕܫܢܬܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܩܡܨܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܕܡ
Chronica Minora I ܡܢܨܒ̣ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܝܝ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܂ ܚܡܝܡܬܐ ܕܝܢ ܕܕܒܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܕܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܓܝ ܣܪܚ ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܢܨܒ
Chronica Minora I ܕܕܒܪܢܐ̈ 1ܓܙܬ [ܬܠܬܐܝ] ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܢܝܩܦܘܠܝܣ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܂ ܢܨܒ ܕܝܢ ܡܢܨܒ̣ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܝܝ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܂ ܚܡܝܡܬܐ
Chronica Minora I ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ ܒܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ̣ ܂ ܐܘ ܕܐ ܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ
Chronica Minora I ܚܙܐ ܦܛܪܝܩ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܝ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܟܕ
Chronica Minora I ܂ XX ܒܛܝܠܘܬܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܠܪܚ̇ܡ ܐܠXܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢXܐ XܫܝX ܬܡܢXܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܂ ܗܘܬ ܠX
Chronica Minora I ܠܗ̇ܝ ܕܢܝܩܝܐ ܘܠܗ̇ܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܘܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܣܘܢܗܕܘ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܝܝ ܒܕܝܦܛܘܟܢ ܕܥܕܬܐ ܟܬܒ ܂ ܗܢܘ
Chronica Minora I ܒܬܪܗ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܗ̇ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܐܦܪܝܡ ܐܡܕܝܐ ܂ ܝ ܂ X ܂ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܗܘܐ ܓܥܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܡܕܝܪܐ̈ ܂ ܗ̣ܘܐ
Chronica Minora I ܕܐܠܗܐ ܢܛܘܪܗ̇ ܡܕܡ ܠܐ ܣܪܚ ܒܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܦܩܘ ܠܗ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܒܐܦܡܝܐ̈ 1ܐܫܬܠܛ ܂ ܘܗܦܟ ܘܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܒܛܝܒܘܬܗ
Chronica Minora I ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܂ ܘܟܢܫ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ
Chronica Minora I ܥܠ ܦܝܪܘܙ ܫܒܘܪ ܘܥܢܬ ܘXܝܬX ܘܩܪܩܣܝܘܢ ܆ ܘܐܙܠ̣ ܂ ܝ X ܂ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܚܝܪ ܚܐܦܗ ܒܐܘܪܚܐ ܬܝܡܢܝܬܐ X ܂ ܗ̇ܢܘ
Chronica Minora I ܩܬܘܠܝܩܐ ܝ ܒܗ̇̇ܝ ܕܩܢܛ ܗܘ̣ܐ ܒܝܫܘܬܗ ܕܘܪܗܪܢ ܃ ܕܢܘܒܕ ܕܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܢܦ̣ܩ ܠܡܐܬܐ ܂ ܠܐ ܐܩܒܠܗ ܒܐܘܪܚܐ ܂ ܗ̤ܘ
Chronica Minora I ܫܒܩܗ̣ ܒܬܪܥܗ ܂ ܘܒܝܕ ܕܡܟܣ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ ܡܛܠ ܕܝܢ ܫܕܪܗ ܥܡ ܢܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܠܬܪܥܐ ܕܛܘܪܟܝܐ̣̈ ܂ ܒܢܕܘܝ