simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܂ ܐܝܟܐ ܕܝܬܒܝܢ ܘܥܡܪܝܢ̇̈ ܂ ܝ ܥ̇ܒܕܝ̈ ܥ̇ܒܕܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܝܠܗ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܣܠܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܬܩܢܐ ܕܛܘܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܦܕܢܐ
Chronica Minora I ܂ ܀ ܫܢܬ ܚXܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܝܝXܐ̣ ܂ ·X ܐܬܝܠX ܡܐܢܝ ܂ ܀ ܫܢܬ ܕܝܠܗ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ ܚXܫܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐ̣ ܂ ܒܢܐ ܐܒܓܪ ܒܝܪܬ ܐ X ܒܟܪܟܐ
Chronica Minora I ܂ XXX ܕܫܢܬܐ 1ܥܠܘ ܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܘܩܒܠܘ ܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܕܝܠܗ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܝܘܡ ܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ
Chronica Minora I ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܪܝ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܀ Xܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܘ ܓܠܘܣܩܡܗ ܕܡܪܝ ܬ ܐܘܡܐ ܝ ܂ ܝ ܫܠܝܚܐ̇ ܂ ܠܗܝܟܠܐ ܪܒܐ
Chronica Minora I ܕܐܢܣܛܘܣ ܂ XXܙ ܂ ܡܪܕ ܥܠܘܗܝ ܒܝܛܠܝܢܐ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܚܠܦܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܂ ܘܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈
Chronica Minora I ܂ ܕܥܘܡܪܐ ܂ ܘܫܟܢܬ̤ ܠܘ̇ܬܗ ܣܘܓܐܐ ܕܐܚܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܬܡܢ̣ ܂ ܘܐܙܠ̣ ܒܢ̣ܐ ܥܘܡܪܐ ܐܦ ܗ̤ܘ ܒܫܒܒܘܬܐ
Chronica Minora I ܐܝܬܝܗ̇ ܙܟܘܬܐ ܀ ܥܠ ܩܘܒܬܗ ܕܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܕ̣ܡ̇ܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ̣ ܠܐ ܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ̣ ܥܕܟܝܠ ܂ ܡXܝܠ
Chronica Minora II ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܘܒܐܣܝܐ̣ ܐܢܛܝܓܘܢܘܣ ܂ ܘܒܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܕܝܠܗ ܂ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܂ ܐܡܠ̣ܟ ܦܠܝܦܘܣ ܕܗ̣ܘ ܐܪ ܕܘܣ ܐܚܘܗܝ
Chronica Minora II ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܠܘܓܘܣ ܃ ܐܡܠܟ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܂ ܕܝܠܗ ܒܣܗܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܝ ܂ ܂ ܒ ܂ ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܂ ܚ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܠ ܂
Chronica Minora II ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܠܘܓܘܣ ܃ ܐܡܠܟ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܂ ܕܡܛܪܝܘܣ ܕܝܠܗ ܝ ܂ ܂ ܒ ܂ ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܂ ܚ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܠ ܂ ܕܝܠܗ ܟܕ
Chronica Minora II ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫܢܬ ܂ ܠܓ ܂ ܕܝܠܗ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܒܬܪܝܗܘܢ̈ ܫܡܗܐ̣̈ ܣܐܪܦܝܣ ܂ ܝ ܘܒܫܢܬ ܂ ܗ ܂
Chronica Minora II ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ̣ ܂ ܐ[ܡ̣ܠ[ܟ ܥܠ ܣܘܪܝܐ [ܘܐܣܝܐ ܕܝܠܗ ܕܘܣ[ܬ ܐܘܣ ܂ ܂ ܂ 3ܟܠ[ܗܘܢ5 ܂ ܥܒ ܂ ܝX ܬܘ[ܒ ܕܝܢ ܒ]ܫܢܬ ܂ ܗ ܂
Chronica Minora II ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܆ ܐܡܠܟ ܬܘܒ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܘܐܣܝܐ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܂ ܂ ܂ ܝ· ܝ ܘܩ̣ܪܗ̇ ܥܠ ܫܡܗ̣ ܂ ܢܩܘܡܕܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܟܕ ܂
Chronica Minora II ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܒܐܘܠܡܦܝܐ ܂ ܩܠܙ ܂ ܘܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܂ ܓ ܂ ܕܝܠܗ ܩܠܢܝܩܘܣ ܡ̣ܢ ܣܠܘܩܘܣ ܂ ܂ ܝX ܩܠܢܝܩܘܣ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܗ ܂
Chronica Minora II ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܐܬܚ ܂ ܣܢ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܪܒܐ̣ ܘܟܒܫܗ ܇ ܐܬ̣ ܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܡܚܕܐ ܫܪܘ̈ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ̈ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܛ ܂
Chronica Minora II ܂ ܐܬܢܒܝ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ ܐܒܘܗܘܢ ܂ ܕܠܘ ܣܓܝ ܡܨܠܚܝܢ ܕܝܠܗ ܩܛܠܗ ܂ ܘܒܕܘܟܬܐ ܕܐܫܬܦܥ ܕܡܗ̣ ܂ ܬܡܢ ܐܙܕܠܚ ܐܦ ܕܡܗ ܝܝ
Chronica Minora II ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܆ 1ܫܕܪܗ ܠܛܝܒܪܝܘܣ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܠܐܪܡܢܝܐ ܂ ܕܝܠܗ ܕܐܢܫܐ̈ ܂ ܬܝܘ ܂ ܆ · X ܝ ܝX ܘܐܠܦܐ̈ ܂ ܕ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܝܚ ܂
Chronica Minora II ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ ܃ ܘܕܗܪܘܕܝܣ ܂ ܠܗ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܗ ܪܝܫܐ ܢܬܠ ܂ ܘܢܥܒܕ ܠܢ [ܡ]ܪ̈ ܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܂ ܝ ܘܒܫܢܬ ܂ ܡܒ ܂
Chronica Minora II ܕܐܘܪܠܝܢܘܣ ܃ ܕܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܒܕ ܘܢܝܐ̈ ܫܢܬ ܂ ܬ[ܩܦܓ ܂ ܕܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܦܘܠܐ ܂ ܩ̣ܡ ܕ ܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܝ · ܘܬܘܒ ܒܫܢܬ ܂ ܕ ܂
Chronica Minora II ܐܡ̣ܠܟ ܡܢ ܒܬܪ ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܘܒܐܦܣܘܣ ܩܡ ܕܝܠܗ ܕܕܘܩܠܛܝܢܐ ܂ ܐܡܠܟ ܒܦܪܣ ܢܪܣܐ ܆ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܙ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܝܚ ܂