simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܡܕܡ ܠܐ ܐܚܣܪ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܘܩܕ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܣܠܝ̇ܩܐ ܕܐܠܗܐ ܕܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ XXܢ ܐܬܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܛܝܒܘܬܗ
Chronica Minora I ܢܛܘܪܗ̇ ܡܕܡ ܠܐ ܣܪܚ ܒܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܦܩܘ ܠܗ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܠܗܐ 1ܐܫܬܠܛ ܂ ܘܗܦܟ ܘܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ
Chronica Minora I ܥܠ ܫ̣ܪܐ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܂ ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܗ̇ܘ ܐܣܟܘܠܝܐ̣ ܐܝܠܠ ܂ ܕܐܠܗܐ ܚܕ ܠܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ̣ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܂ ܘܒܡܦܪܢܣܢܘܬܐ
Chronica Minora I ܘܩܘܪܒܢܐ ܕܕܒܚܐ̣̈ ܂ ܒܢ̣ܐ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܐܝܕܐ ܕܐܠܗܐ ܢܥܡܪ ܂ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܡܫܟܢܐ̈ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܃ ܐܝܟ ܕܠܣܓܕܬܐ
Chronica Minora II ܠܐܠܩܝܡܘܣ ܪܫܝܥܐ̣ ܂ ܘܡܝܬ ܂ ܘܐܩܝܡܘ̈ ܚܠܦܘܗܝ ܠܝܗܘܕܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܂ · ·X0 ܝ ܘܐܕܪ[ܟ]ܗ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ
Chronica Minora II ܫܘ̣ܐ ܘܠܡܘܠܟܢܐ ·X ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܬܗ ܀ ܝܝ ܫܢܬܐ ܕܥܣܪ̈ ܕܐܠܗܐ ܀ ܐܒܪܗܡ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܒܪ ܫܒܥܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܠܓܠܝܢܐ
Chronica Minora II ܐܬܚ̣ܙܝܬ ܒܐ̇ܣܟܝܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ̣̈ ܕܐܠܗܐ ܐ̇ܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܘܠܥܣܘ ܀ ܠܐܒܪܗܡ ܪܝܫܐ ܕܢܒܝܐ̣̈ ܡܠܬܐ
Chronica Minora II ܐܫܬ̣ܘܝ ܇ ܘܩ̇ܒܠ ܠܘܚܐ̈ ܒܛܘܪܐ ܝ · ܕܣܝ̣ܢܝ ܀ ܩܘܪܢܬܘܣ ܕܐܠܗܐ ܀ ܫܢܬܐ ܕܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܕܡܘܠܟܢܐ̣ ܂ ܡܘܫܐ ܠܓXܝܢܐ
Chronica Minora II ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܐܬ̇ܝܠܕ ܀ ܝܝ ܗܪܘܕܣ ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܐܠܗ̈ ܐ̇ ܘܛ ܂ ܢܢܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩ̣ܛܠ ܀ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ
Chronica Minora II ܂ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ Xܪܢ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̇ܫܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܡ̇ܣܒܪ ܠܟܠ ܐܢܫ ܂ ܕܒܝܢܬܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ
Chronica Minora II ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̇ܫܪܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܟܕ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ Xܪܢ ܒܪܗ
Chronica Minora II ܐܝܟ ܢܒܝܘܬܐ̈ ܕܥܠܘܗܝ̣ ܠܚܫܐ ܐܬ̣ܩ̇ܪܒ ܂ ܒܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܗܝܐ̣ ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܢ ܡ̇ܚܘܐ ܝܝ ܗܘ̣ܐ ܂ ܝܫܘܥ ܒܪܗ
Chronica Minora II ܗܘ ܀ X ܕܝܗܘܕܝܐ̈ 10ܕܬܪܥܣܪ̈ ܡ̇ܕܒܪ ܗܘܐ ܐܓܪܝܦܘܣ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̇ܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܩ̇ܝܡܗ ܀ ܓܐ̤ܘܣ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܡ̣ܪ
Chronica Minora II ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܀ ܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܠܗܐ ܙܒܢܐ ܐܬܟ̣ܠܝܘ ܕܢܣ̣ܩܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܨܒܝܢܐ
Chronica Minora II ܒܢ̣ܐ ܂ ܘܐܫܬܥܒ̣ܕܘ ܠܗ ܡܠܟܐ̈ ܘܥܡܡܐ̈ ܕܒܪܒܪܝܐ̈ ܀ ܕܐܠܗܐ ܐ ܂ · ̈ ܡܛܠ ܡܬ̇ܦܢܝܢܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܠܐܝܩܪܐ
Chronica Minora II ܇ ܘܐܘܪܒ ܘܝܩ̇ܪ ܠܟܗܢܐ̈ ܕܡ̇ܫܡܫܝܢ ܒܗܝܢ̈ ܂ ܘܚ̇ܪܪ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܇ ܟܬ̣ܒ ܐܓܪܬ̈ ܐ ܕܫܠܡܐ ܠܥܕܬܗ̈
Chronica Minora II ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܬ̇ܦܢܐ ܓܙܐ ܕܥܕܬ̈ ܐ ܕܫܩܠ ܗܘܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܥ̣ܒܕ ܠܗ ܫܡܐ ܕܠܥܠܡ ܂ ܘܢܥ̣ܒܕ ܐܝܩܪܐ ܠܟܠܗ ܝ ܂ ܝ ܥܡܗ
Chronica Minora II ܂ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܘܪܒ̣ܗ ܂ ܘܟܠ ܐ ܂ ܟܐ ܕܡܬ̣ܦܢܐ ܗܘ̣ܐ ܙܟ̇ܐ ܗܘܐ ܂ ܕܐܠܗܐ ܒܟܘܠܗ ܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܂ ܘ ܩ̇ܪ ܘܐܘܪܒ ܠܟܠXX ܢ ܥܕܬܗ̈
Chronica Minora II ܀ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܐܚ̇ܕܘܢ ܐܪܬܕܘܟܝܝܐ̈ ܥܕܬܐẌ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܘܕ ܂ ܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܓܠܝX ܬ ܂ ܘXܠ ܂ ܠܘܢ ܠܥܕܬܐ
Chronica Minora II ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣ̇ܛܣ ܫܢܝܢ̈ ܥܣܪ̈ ܢ ܘܫܒܥ̈ ܂ ܘܗܪܟܐ ܐܚ̇ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܡܠܟ ܙܝܢܘܢ · ܃ ′ ܫܝܐ̈ ܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܚܕ ܘܬ ܐ ܒܥܕܬܗ