simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܗܘܐ ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܝܬ Xܫܒܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܢܝXܝ ܕܝܢ · X ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܒܘܠܐ ·X· ܂ X0ܙ X ܐܦܝܣܩܦܐ ܂ ܘܒ̣ܢܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ ܂
ChronEdes ܗܘܐ ܩܘܡܣ ܕܐܢܛܠܐ ܂ ܘXܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ X ܂ X ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪܗ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܗ̇ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܐܦܪܝܡ ܐܡܕܝܐ ܂ ܝ ܂ X ܂
ChronEdes ܗܘܐ ܠܥܕܬܐ ܣܢܐܓܪܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܘܬܐܕܣܝܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ̣ ܂ ܝܙܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܪܟܐ ܕܒܝܬ ܓܪܡܝ̈ ܂ ܘܗܢܐ
ChronEdes ܬܡ̇ܢ ܠܘܬ ܥܒܕ ܡܫܝܢܢ ܂ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܐܝܙܓܕܘܬ ܐ ܒܝܬ ܛܝܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܪܫܗܘܢ ܩܛܠܘ ܂ ܘܐܦ ܠܝܫܘܥܕܕܝ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܚܝܪܬ ܐ ܆
ChronMin ܣܠܘܩܘܣ ܢܝܩܛܘܪ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܪܟܒܐ ܂ ܡܠܟ ܬܘܒ ܦܛܠܡܐܘܣX ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܫܪܐ̣ ܂ ܡܢ ܟܕ ܐܡܠ̣ܟ ܡ̇ܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܒܣܘܪ ܐ̣ ܂
ChronMin ܫܢܬ ܚܡܫܝܢ̈ ܝܘܒܠܝܐ̈ ܬܡܢܐܝܢ̈ ܘܫܬ ܂ ܕܟܢܫܢ̈ ܒܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܚܡܫܡܐܐ̈ ܘܥܣܪ̈ ܢ ܂ ܘ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܀ ܒܥܒܪ·ܐ ܕܝܢ ܕܝܘܒܠܝܐ̈
ChronMin ܐܚܪܝܐ ܕܡܕܒܪܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܀ ܗܪܘܕܣ ܒܪ ܐܢܛܝܦܛܪܣ ܟܕ ܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܥܕܡܐ ܕܐܬ̣ܕܒܪ ܒܫܒܝܐ ܗܘܪܩܢܘܣ ܡܢ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܂
ChronMin ܒܪ ܪܚܝܠ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܒܒܘܪܟܬܗ̈ ܂ ܕܒܝܬ ܟܬܦܬܗ̈ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܝܐ ܝܬ̣ܒܐ ܗܘܬ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܕܐ·ܬ ܂ ܗ̇ ܝܪܬܘܬܐ ܕܒܢܝܡܝܢ
ChronMin ܗܘ̣ܐ ܂ ܟܕ ܝܝ ܪܥ ܠܐ ܘܣܘܪܕܐ ܠܐ ܫ̇ܠܐ ܗܘܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܥܒ̣ܪܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܫ̇ܠܡ ܒܗܢܐ ܚܫܐ ܂ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܐܬ̇ܪܚܡ ܘܐ̇ܢܝܚ ܪܘܓܙܐ ܡܢ
ChronMin ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܀ ܃ ܂ ܆ ܝ ܂ ܙ ܂ XܝܝX ܂ ܒܫܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܐܣ̣ܗܕ ܐܝܓܢܛܝܣ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܂
ChronMin ܗܘܐ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘܩܪܝܗܝ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܙܕܝܩܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܐܘܪܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܩܡ ܦܘܠܐ ܫܡܝܫ̣ܛܝܐ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬ ܐ ܂
ChronMin ܗܘܐ ܡܢ ܥܢܬܘܬ ܂ ܘܒܡܦܣ ܕܡܨܪܢ ܟܕ ܡܢ ܝ· ܥܡܐ ܐܬܪܓܡ ܡܝܬ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܟܕ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܝܓ ܂ ܕܝܘܫܝܐ̣ ܂ ܫܪܝ ܐ[ܪ]ܡܝܐ ܒܢܒܝܘܬ ܐ ܂
ChronMin ܗܘܐ ܡXܢ ]ܐܪܥܐ ܕܣܪܝܕܐ̣ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܡܝܬ ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ [ܘܬ]ܪܢ ܀ ܗܝ̇ܕܝܢ ܡܬ̇ܢܒܐ ܗܘܐ ܒܫܒܝܬ ܐ ܚܙܩܐܝܠ ܂
ChronMin ܡܢ̇ ܐܒܐ ܐܕܘܡܝܐ̣ ܂ ܥܪܒܝܐ ܕܝܢ̣ ܡܢ ܐܡܐ ܂ ܘܫܠܡ̣ܬ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܣܪ ܂ ܚ ܂ ܆ ܐܡܠܟ̣ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܩܕܡܝܐ̣ ܗܪܘܕܝܣ
ChronMin ܐܚܘܗܝ ܕܡܪ̣ܢ̣ ܂ ܦܪܫܘ ܕܢܗܘܐ ܝܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢ̣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܗ ܕܡܪܢ ܘܣܘܠܩܗ̣ ܂ ܠܝܥܩܘܒ ܕܡܬܩܪܐ
ChronMin ܐܠܨܝܐ ܀ ܗܘܬ ܕܝܢ ܝܕܝܥ̣ܐ ܐܦ ܗܕܐ̇ ܂ ܕܝܠܕܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܢܣ̣ܝܡ̣ ܂ ܐܠܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܙX· ܕܐܬܚܙܝ ܠܢ
ChronMin ܒܪ ܬܓܡܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܐܣ̣ܗܕ ܕܝܢ ܂ ܒܝܓ ܂ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܣܗܕ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܘܩܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܣܗܕܐ ܇ ܗ̇ܘ
ChronMin ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ [ܒܥܕ]ܬ ܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܫܢܬܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ X ܂ ܝܙ ܂ X X ܂ ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ [ܝܘܢܢܢXܢ 5 ܝX ܟܪܘܣܘܣܛܡܘܣ
ChronMin ܗܘܐ ܟܢܘܫܬܐ ܕܗܘܕ[ܝܐ̈ ܂ ]ܒܬܪ ܕܝܢ ܦܪܦܘܪܝܘܣ ܩܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ]ܝܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܠܒܝܬ ܡܪܝ ]ܐܣܛܦܢܘܣ ܂
ChronMin ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܦܪܣܝܐ ܂ ܘܥܒܝܕ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܚܕ ܡܢ ܪܝܫܐ̈ 3 ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܃ ܫܡܗ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܃