simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܡܛ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܂ ܒܢܐ ܂ ܙXXX ܬ ܕ ܘܗ̣ܘ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܒ̣ܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܕܐܬܩܪܝ ܒܝܬ ܡܪܝ
ChronMin ܂ ܡܢ X XXܝX ܬܚܘܬܝܗ̇ ܂ ܐܡܪ[ܚܘ̈ ]ܕܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕ ܂ ܝܝ XX ܂ Xܝ ܂ ܪܡ ܂ ܡܝ̣ܬ ܂ ܘܐܬܬܒܪܬ ܩܪܢܗ ܪܒܬܐ̣ ܂ ܘܩܡ ܂
ChronMin ܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܠܘܓܘܣ ܂ ܐܡXܠܟ ]ܥܠ ܣܘܪ]ܝܐ ܘܒܒܠ ܕ ܂ ܘܐܬܩܪܝܬ ܥܠ ܫܡܗ̣ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܓ ܂ ܂ ܕܡܠܟܘܬܗ
ChronMin ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܐ[ܢܕܩ]ܛܝܘܢܐ̈ ܐܘ XX X ܟܝܬ ܕ ܂ ܫܡܘ ܂ ܘܦܝܫ[ܝܢ ܂ ܙ ܂ ܘܬܘܒ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܂
ChronMin ܂ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬ ܐ̇ ܠܬܟܐ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܐܝܬ ܕ ܐܠܦ ܂ ܪܨܛ ܂ ܘܦܝܫܐ ܝ X ܚܕܐ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܘܠܡܦܝܐ ܕܗܘܝܐ ܂
ChronMin ܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ ܡܚ̇ܫܒ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬܘܣܦ ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܕ ܂ ܘܣܗܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܝ ܂ ܘܟܒܝܫܬܐ ܂ ܐܢ
ChronMin ܢ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܦܫܩܘ ܂ ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܐ ܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕ ܂ ܘ]ܡ[ܢ ܬܡܢ ܗܘܬ ܐܘܪܚܐ ܕܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܫܡܗܐ̈
ChronMin ܘܢܝܐ̈ ܃ ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܂ ܕ ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܦܛܠܡܐܘܣ ܕ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ ܐܪܫܩܝܐ̈ ܂ ܝX ܘܒܫܢܬ ܂ ܣܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ
ChronMin ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܦܛܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܘܣ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܘ ܂ ܂ ܕ ܂ ܝX ܘܒܫܢܬ ܂ ܣܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕ ܘܢܝܐ̈ ܃ ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܂
ChronMin ܂ ܕܦܛܠܡܐܘܣ̣ ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܕܡܛܪܝܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝ ܂ ܕ ܡܕܐܬ ܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܂
ChronMin ܢ ܆ ܒܗ̇ ܐܡ̣ܪ ܐܦܘܠܝܛܘܣ ܇ · ܕܫܠܡܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܒܕܢܝܐܝܠ ܕ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ̈ ܆ ܕܒܪܬܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܘܣ ܗܘ̣ܬ ܂ ܝܝ ܒܪܡ
ChronMin ܂ ܐܬܩܛܠ ܫܡܥܘܢ ܡ̣ܢ ܦܛܠܡ[ܐ]ܘܣ ܒܪ ܚܒܒܘܒܐ ܂ ܒܝܪܚ ܫܒܛ ܂ ܕ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܩܥܙ ܂ ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ ܂ ܝܐ ܂ ܒܐܢܕܩܛ ܝܘ]ܢܐ ܂
ChronMin ܂ ܘܒܬܪܗ ܃ ܐܡ̣ܠܟ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܐܓܪܝܦܘܣ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܕ ܂ ܘܩ̣ܡ ܒܬܪܗ̣ ܂ ܕܡܛܪܝܘܣ ܒܪ ܕܡܛܪܝܘܣ̇ ܂ ܚܪܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܂
ChronMin ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܒܣܘܪܝܐ ܝ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܩܘܙܩܘܣ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܚ ܂ ܂ ܘܒܗ ܕ ܚܝܠܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܩܨܚ ܂ ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ ܂
ChronMin ܢ ܦܘܡܦܝܘܣ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܕܒܪܗ ܒܫܒܝܐ ܕ ܗܘܪܩܢܘܣ ܪܫ ܟܗܢܐ̣̈ ܘܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܐܬ̣ܐ
ChronMin ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܝܚ ܂ ܕܝܠܗ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܆ 1ܫܕܪܗ ܠܛܝܒܪܝܘܣ ܪܝܫ ܕ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܪܒܘܬܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܂ ܬܝܘ ܂ ܆ · X ܝ ܝX ܘܐܠܦܐ̈ ܂
ChronMin ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܝܕܘܣ ܂ ܦܪܘܗܟܣ ܩܠܢܕܘܢ ܡܪܛܝܘܢ ܂ ܝܘܢܝܐ̈ ܕ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܗ̣ ܂ ܩܪܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܝܘܡܐ ܟܒܝܫܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂
ChronMin ܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܡܝ̣ܬ ܗܪܘܕܝܣ ܣܠ̣X ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܕ ܝ ܠܡܓܘܫܐ̣̈ ܂ ܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܘܥܒܕ ܬܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܂ ܘܗ
ChronMin ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܠܗ̇ ܠܢܨܪܬ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܡܢ ܡܬܪܒܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܪܘܕ ܕ ܕܡܝ̣ܬ ܗܪܘܕܝܣ ܣܠ̣X ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܂
ChronMin ܢ ܓ ܂ ܂ ܥܒܕ ܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܬܪ[ܥ[ܣܪ̈ ܩܘܦܝܢܐ̈ ܂ ܘܩܪܝܒ ܗ[ܘXܐ ܕ ܘܗ ܕܝܢ ܣܠܩ ܠܦܨܚܐ̣ ܠܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܘܐܚܠܡܗ ܠܡܫܪ ܐ ܂ ܒܫܢܬܐ