simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܡܛ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܂ ܒܢܐ ܂ ܙXXX ܬ ܕ ܘܗ̣ܘ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܒ̣ܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܕܐܬܩܪܝ ܒܝܬ ܡܪܝ
Chronica Minora II ܂ ܡܢ X XXܝX ܬܚܘܬܝܗ̇ ܂ ܐܡܪ[ܚܘ̈ ]ܕܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕ ܂ ܝܝ XX ܂ Xܝ ܂ ܪܡ ܂ ܡܝ̣ܬ ܂ ܘܐܬܬܒܪܬ ܩܪܢܗ ܪܒܬܐ̣ ܂ ܘܩܡ ܂
Chronica Minora II ܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܠܘܓܘܣ ܂ ܐܡXܠܟ ]ܥܠ ܣܘܪ]ܝܐ ܘܒܒܠ ܕ ܂ ܘܐܬܩܪܝܬ ܥܠ ܫܡܗ̣ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܓ ܂ ܂ ܕܡܠܟܘܬܗ
Chronica Minora II ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܐ[ܢܕܩ]ܛܝܘܢܐ̈ ܐܘ XX X ܟܝܬ ܕ ܂ ܫܡܘ ܂ ܘܦܝܫ[ܝܢ ܂ ܙ ܂ ܘܬܘܒ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܂
Chronica Minora II ܂ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬ ܐ̇ ܠܬܟܐ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܐܝܬ ܕ ܐܠܦ ܂ ܪܨܛ ܂ ܘܦܝܫܐ ܝ X ܚܕܐ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܘܠܡܦܝܐ ܕܗܘܝܐ ܂
Chronica Minora II ܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ ܡܚ̇ܫܒ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬܘܣܦ ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܕ ܂ ܘܣܗܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܝ ܂ ܘܟܒܝܫܬܐ ܂ ܐܢ
Chronica Minora II ܢ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܦܫܩܘ ܂ ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܐ ܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕ ܂ ܘ]ܡ[ܢ ܬܡܢ ܗܘܬ ܐܘܪܚܐ ܕܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܫܡܗܐ̈
Chronica Minora II ܘܢܝܐ̈ ܃ ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܂ ܕ ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܦܛܠܡܐܘܣ ܕ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ ܐܪܫܩܝܐ̈ ܂ ܝX ܘܒܫܢܬ ܂ ܣܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ
Chronica Minora II ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܦܛܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܘܣ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܘ ܂ ܂ ܕ ܂ ܝX ܘܒܫܢܬ ܂ ܣܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕ ܘܢܝܐ̈ ܃ ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܕܦܛܠܡܐܘܣ̣ ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܕܡܛܪܝܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝ ܂ ܕ ܡܕܐܬ ܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܂
Chronica Minora II ܢ ܆ ܒܗ̇ ܐܡ̣ܪ ܐܦܘܠܝܛܘܣ ܇ · ܕܫܠܡܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܒܕܢܝܐܝܠ ܕ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ̈ ܆ ܕܒܪܬܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܘܣ ܗܘ̣ܬ ܂ ܝܝ ܒܪܡ
Chronica Minora II ܂ ܐܬܩܛܠ ܫܡܥܘܢ ܡ̣ܢ ܦܛܠܡ[ܐ]ܘܣ ܒܪ ܚܒܒܘܒܐ ܂ ܒܝܪܚ ܫܒܛ ܂ ܕ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܩܥܙ ܂ ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ ܂ ܝܐ ܂ ܒܐܢܕܩܛ ܝܘ]ܢܐ ܂
Chronica Minora II ܂ ܘܒܬܪܗ ܃ ܐܡ̣ܠܟ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܐܓܪܝܦܘܣ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܕ ܂ ܘܩ̣ܡ ܒܬܪܗ̣ ܂ ܕܡܛܪܝܘܣ ܒܪ ܕܡܛܪܝܘܣ̇ ܂ ܚܪܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܂ ܐܡ̣ܠܟ ܒܣܘܪܝܐ ܝ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܩܘܙܩܘܣ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܚ ܂ ܂ ܘܒܗ ܕ ܚܝܠܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܩܨܚ ܂ ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ ܂
Chronica Minora II ܢ ܦܘܡܦܝܘܣ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܕܒܪܗ ܒܫܒܝܐ ܕ ܗܘܪܩܢܘܣ ܪܫ ܟܗܢܐ̣̈ ܘܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܐܬ̣ܐ
Chronica Minora II ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܝܚ ܂ ܕܝܠܗ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܆ 1ܫܕܪܗ ܠܛܝܒܪܝܘܣ ܪܝܫ ܕ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܪܒܘܬܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܂ ܬܝܘ ܂ ܆ · X ܝ ܝX ܘܐܠܦܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܝܕܘܣ ܂ ܦܪܘܗܟܣ ܩܠܢܕܘܢ ܡܪܛܝܘܢ ܂ ܝܘܢܝܐ̈ ܕ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܗ̣ ܂ ܩܪܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܝܘܡܐ ܟܒܝܫܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂
Chronica Minora II ܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܡܝ̣ܬ ܗܪܘܕܝܣ ܣܠ̣X ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܕ ܝ ܠܡܓܘܫܐ̣̈ ܂ ܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܘܥܒܕ ܬܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܂ ܘܗ
Chronica Minora II ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܠܗ̇ ܠܢܨܪܬ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܡܢ ܡܬܪܒܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܪܘܕ ܕ ܕܡܝ̣ܬ ܗܪܘܕܝܣ ܣܠ̣X ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܢ ܓ ܂ ܂ ܥܒܕ ܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܬܪ[ܥ[ܣܪ̈ ܩܘܦܝܢܐ̈ ܂ ܘܩܪܝܒ ܗ[ܘXܐ ܕ ܘܗ ܕܝܢ ܣܠܩ ܠܦܨܚܐ̣ ܠܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܘܐܚܠܡܗ ܠܡܫܪ ܐ ܂ ܒܫܢܬܐ