simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܢ ܗܘܘ ܘܥܫܝܢܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܦܬܝܗ ܝ ܕܢܗܪܐ̣ ܓܝܪ ܦܬܝܗ ܕܢܗܪܐ ܂ ܘܐܘܣܦܘ ܗܘܘ ܥܠ ܡܘܫܚܬܗ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܦܢ
Chronica Minora I ܕܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ̤ ܠܗ ܠܟܘܣܪܘ ܕܡܘܬ̣ܐ ܕܓܒܪܐ ܣܒܐ ܃ ܟܕ ܠܒܝܟ ܓܝܪ ܓܘܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܘܗܦ̣ܟ ܟܘܣܪܘ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ̣ ܂ ܡܬܐܡܪܐ
Chronica Minora I ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܠܐ ܐܬܝܗܒܬ̤ ܠܗ ܝ ܂ ܠܡܪܝ ܓܝܪ ܒܗ̇ ܕܝܪܐ̣ ܂ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܩ̇ܪܒ ܠܕܚܠܬ̤ ܐܠܗܐ ܂ ܂ ܐܡܪܢ
Chronica Minora I ܕܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܐܝ̇ܬ ܕܐܝܬܝܗ̣̇ ܕܝܗ̇ܘܕܝܐ̣̈ ܝ ܟܠܗ̇ ܂ ܓܝܪ ܃ ܐܬܝܩܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܐܫܡܥܠܝܐ̈ ܀ ܐܡܪܝܢ
Chronica Minora I ܡܝܬܪ ܗܘ̣ܐ ܗܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܒܫܘܦܪܘܗܝ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܀ ܠܒܝܬ ܠܦܛ ܓܝܪ ܣܪܓܝܣ ܕܡܒܪܟܬܐ ܕܝܩܕ ܂ ܘܨܒܬܗ ܒXܠ ܫܘܦܪܝܢ ܂ ܝ-X ܣ̇ܓܝ
Chronica Minora I ܕܚܒܫܝܢ ܗܘ̣ܘ ܓܒܪܐ ܡܢ ܪܫܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܒܒܝܬܐ ܂ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܃ ܓܝܪ ܐܬܬܨܝܕܘX ܡܢܝܢܝܐ̈ ܝ ܒܩXܝܬܐ ܕܫܡܗ̣̇ ܫܛܪܘ ܂ ܐܡܪܢ
Chronica Minora I ܢܗܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܥܠ ܫܡܗ ܐܬܩܪܝܬ̤ ܡܕܝܢܬ̣ܐ ܂ ܘܐܬܪܐ ܂ ܓܝܪ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܬܠܡܕ ܡܢ ܛܘܪܟܝܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡܪܘ
Chronica Minora II ܒܫܢܬ ܂ ܩܡܓ ܂ ܘܐܬܚܪܪܘ ܒܫܢܬ ܂ ܩܥ ܂ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܓܝܪ ܫܘܥ[ܒXܕܐ ܕܥܡܡܐ̇̈ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܚ ܂ ܂ ܐܫܬܥܒܕܘ ܝ
Chronica Minora II ܐܡ̣ܠܟ ܣܠܘܩܘܣ ܢܝܩܛܘܪ ܂ ܘܫܪܝ ܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̣̈ ܂ ܓܝܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܂ ܐܬܚܪ̣ܪܘ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܡܕܐܬܐ ܂ ܡܢ ܟܕ
Chronica Minora II ܝܘܚܢܢ ܐܒܘܗܘܢ ܂ ܕܠܘ ܣܓܝ ܡܨܠܚܝܢ ܒܪܝܫܢܘܬ ܐ ܂ ܡܬܡܠܠ ܓܝܪ ܕܐܫܬܦܥ ܕܡܗ̣ ܂ ܬܡܢ ܐܙܕܠܚ ܐܦ ܕܡܗ ܝܝ ܕܝܠܗ ܂ ܐܬܢܒܝ ܠܗܘܢ
Chronica Minora II ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܪܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܓܝܪ ܐܒܘܗܘܢ ܂ ܕܠܘ ܣܓܝ ܡܨܠܚܝܢ ܒܪܝܫܢܘܬ ܐ ܂ ܡܬܡܠܠ ܗܘܐ
Chronica Minora II ܐܕܘܡܝܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܢܦܝ̣ܩܝܢ̈ ܗܘ̣ܘ̈ ܆ ܫܒܘܘܗܝ ܡܢ ܒܝܬ ܓܝܪ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܪܗ ܕܟܘܡܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܪܘܕܝܣ ܂ ܟܕ
Chronica Minora II ܒܢܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܩܘܦܪ ܕܐ ܥܪܒܝܬܐ̣ ܂ ܝܘܣܦ ܘܦܪܘܪܐ ܘܦܣܠܐܘܣ ܃ ܓܝܪ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܡܦܪܢܣܢܐ ܥܠ ܝܗܘܪ̈̈ ܐ ܐܩܝܡܘܗܝ ܂ ܐ ܬ ܗܘܐ ܠܗ
Chronica Minora II ܒܣܟܣܛܘܢ 2ܝ ܩܪܝܢ̈ ܠܗ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܟܚ ܂ ܒܢ̣ܐ ܗܪܘܕܝܣ ܓܝܪ ܂ ܕ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܝܕܘܣ ܂ ܦܪܘܗܟܣ ܩܠܢܕܘܢ ܡܪܛܝܘܢ ܂ ܝܘܢܝܐ̈
Chronica Minora II ܡܓ[ܕܠ]ܐ ܕܐܣܛܪܛܘܢ ܡܬܩܪܝܐ ܗ ܘܬ ܂ ]ܘܡܬܝܕܥ ܗܘ̣ܐ ܝ ܓܝܪ ܂ ܘܐܝܟ ܕܠܐ[ܝܩ]ܪܗ ܕܩܣܪ ܂ ܩܣܪܝܐ ܫ[ܡܗ]ܗ̇ ܂ ܡܢ ܩܕܝܡ
Chronica Minora II ܆ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܟܣܦ ܪܝܫܐ ܢܬܠ ܂ ܘܢܥܒܕ ܠܢ [ܡ]ܪ̈ ܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܂ ܝ ܓܝܪ ܂ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܩܡ̣ܘ̈ ܗܘ̣ܘ̈ [ܒ]ܡܪܘܕܘܬܐ ܂ ܐܡܪܝܢ̈ ܗܘ̣ܘ̈
Chronica Minora II ܗܘ̣ܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ̈ ܕܡܬܟܢܫܝܢ̈ ܒܒܘܠܐ ܂ ܘܟܕ ܟܘܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܣܢܩܠܝܛܘܣ ܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܟܣܦ ܪܫܐ ܂ ܗܘܦܛܘܣ
Chronica Minora II ܝ ܗ̣ܢܘܢ 3ܡܓܘܫܐ̈ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܡܕ ܂ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܦܪܝܫܒܘܪ ܫܡܗ ܗܘܐ ܂ ܐܬ̣ܘ
Chronica Minora II ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܓܝܪ ܙܟܪܝܐ ܂ ܘܐܬܝܠܕ ܂ ܟܕ ܂ ܒܚܙܝܪܢ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ
Chronica Minora II ܢܫܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܘܒܢܝܐ̈ ܐ·ܬ ܗܘܐ ܠܗ̣ ܡܢ ܕܘܣܝܣ X ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ̇ ܓܝܪ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܩܛܠܐ ܥܠܝܒܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܂ ܐ·ܬ ܗܘ̣ܝ̈ ܠܗ