simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܡܥܢܘ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܂ ܝ ܝ̇XXX ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ̈ ܐܚܪܝ̣ ܂ ܥܫܢ ܒܪ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܣܘܪܘܣ ܂ · ܙ· · ܝX ܂ X ܘܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ
Chronica Minora I ܫX ܘܩܝܘܡܐ ܒܪ ܡܓܪܛܛ ܣ̇ܦܪܐ ܕܐܘXܝ ܗ̣ܝܘܢ XܟXܒܘXܝ ·ܝ· ܒܪ Xܝܢܬܐ ܒܐܢܫܘܬ ܐ ܘܐܬܟܠܠܬ ܒܒܢܝܢܝܗ̇̈ ܂ ܡܪܝXܒ ܕܝܢ
Chronica Minora I ܡܓܪܛܛ ܣ̇ܦܪܐ ܕܐܘXܝ ܗ̣ܝܘܢ XܟXܒܘXܝ ·ܝ· ܝX ܂ ܠܣܘܥܪܢܐ ܒܪ ܐ ܘܐܬܟܠܠܬ ܒܒܢܝܢܝܗ̇̈ ܂ ܡܪܝXܒ ܕܝܢ ܒܪ ܫX ܘܩܝܘܡܐ
Chronica Minora I ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܠܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܀ ܂ XX ܘܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܒܪ ܒܝܬ ܡܘܕܝܢܐ̈ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܢ ܂ ܒܢ̣ܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ
Chronica Minora I ܘܪܗܪܢ ܗ̇ܘ ܕܡܪܕ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܐܪܟܒܘܗܝ ܓܡܠܐ̇ ܝ ܘܐܟܪܟܘܗܝ ܒܪ ܘܙܩܦܗ ܬܡܢ ܂ ܘܐX ܂ ܠܪܫܗ ܕܒܣܛܡ̣ ܂ ܬܠܐܘܗX ܒܩܕܠܗ ܕܫܒܘܪ
Chronica Minora I ܪܘܦܝܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܡܓܘܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪܗܛܐ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܒܪ [ܩܕܡ ]ܝ ܓܪܓܘܪ ܕܢ ܗܘ̤ܐ ܒܢܨܝܒܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܓܒܪܝܠ
Chronica Minora I ܐܬܪܗ̣̇ ܂ ܟܕ ܝܝ ܛܒ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܠܓܪܝܓܘܪ ܒܪ ܇ ܓܪܝܓܘܪ ܦܪܬܝܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܕܫܝܪܝܢ ܪ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ
Chronica Minora I ܚܕXܫܒܐ ܕܚܠܘܢ ܘܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܢ̇ܨܚ ܗܘܐ̣ ܂ ·XXX ܒܪ ܕܓܒܪܝܠ̣ ܂ ܠܐ ܫܒܩܬ ܂ ܛܒܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܣܝܘܡܘܬ̣ ܐ ܝX
Chronica Minora I ܢܨܝܒܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܗܟ̇ܝܠ ܛܘܒܢܐ ܫܒ̣ܩ ܟܠ ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܒܪ ܥܘܡܪܐ̣ ܥܠ ܓܢܒ ܕܩܠܬ ܠܘܬ ܚܣܢܐ ܥܒܪܝܐ ܃ 1ܘܡܪܝ ܒܒ̣̇ܝ
Chronica Minora I ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥ ܒܪ ܫܡXܠܐ ܒܪܗ ܕܝܙܕܝܢ ܘܢܝܗܘܪܡܝܙܕ ܘܐܡܠܟܘ ܡܠܟܐ ܠܫܝܪܘܝ
Chronica Minora I ܟܘܣܪܘ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܕ ܐܦܣ ܝܝ ܠܗܘܢ̣ ܥܠܘ ܒܪ ܗܝܕܝܢ ܬܒܥܘ ܫܡܛܐ ܘܢܝܗܘܪܡܝܙܕ ܡ̣ܢ ܫܝܪܘܝ XX·X Xܡܠܟܐ
Chronica Minora I ܗܘܪܡܝܙX ܂ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܘ̤ܐ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܒܪ XܢXܗܘܪܡܝܙܕ ܥܠ Xܩܛܠܗ ܠܐܒܘܗܝ ܂ ܐܡܠܟ ܕXܢ ܝ ܟܘܣܪܘ
Chronica Minora I ܙܕܝܢ ܐܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̣̈ ܂ ܘܙܩܦܗ ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܝX ܒܪ ܘܙܟܐ ܠܚܝܠܐ ܕܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܘܥܠ ܘܩܛܠܗ ܠܐܪܕܫܝܪ ܂ ܘܫܡܛܐ
Chronica Minora I ܫܥܬܗ ܡܒܫܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܥܕܡܐ ܕܒܣܪܗ ܘܓܪܡܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܘܕܡܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܡܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ ܗܘ̣ܐ ܡܢܗ̣̇ ܂
Chronica Minora I ܦܝܠܝܦܘܣ ܂ ܘܩܪܗ̣̇ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܘܟܕ ܟܒ̣ܫ ܘܫܥܒܕ ܒܪ ܘܣܥܪܐ̈ ܂ ܘܓܢ̇ܐ ܘܦܪܕܝܣܐ̈ ܂ ܒܢܝܐ ܕܝܢ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
Chronica Minora I ܒܠܘܣ ܒܢ̣ܐ ܐܪܟ̣ ܕܗ̤ܝ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܟܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܢܨܝܒܝܢ ܂ ܒܪ ܒܒܠ ܕܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̣ ܐܝܟܐ ܕܐܬܒܢܝ ܡܓܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܢܝܢܘܣ
Chronica Minora I ܘܩܝXܐܦ ܗ̤ܘ ܥܩܘܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܡܘܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܠܗܘܢ ܒܪ ܥܠ ܝܡܐ ܪܒܐ ܂ ܘܣܝܡܐ ܒܝܬ ܫܝܢܐ ܠܚܘܪܒܐ ܂ ܐܝܟ ܕܒܢ̣ܐ ܝ ܣܥܕ
Chronica Minora II ܠܘܓܘܣ ܂ ܗܢܘ [ܕܝܢ ]ܒܪ ܐܪܢܒܐ ܂ ܘܐ[ܡ̣]ܠܟ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܪ ܒܬܪܗ ܂ ܝ ܕܚܕ ܡ[ܢܗ]ܘܢ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܦܛܠ ܂ [ܡܐܘ ܣ
Chronica Minora II ܠܘܓܘܣ ܂ ܐܡXܠܟ ]ܥܠ ܣܘܪ]ܝܐ ܘܒܒܠ ܣܠܘ[ܩ[ܘܣ ܢܝܩܛܘܪ ܒܪ ܫܡܗ̣ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܓ ܂ ܂ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕ ܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ
Chronica Minora II ܠܘܓܘܣ ܃ ܐܡܠܟ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܂ ܕܡܛܪܝܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘ ܂ ܘܒܗ ܒܪ ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܂ ܚ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܠ ܂ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ