simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܡܕܒܚܐ ܩܐ̇ܡ ܗܘ̣ܐ ܀ · ܙ ܢܚܡ̇ܝܐ ܥܒܪܝܐ ܒܢ̣ܐ ܠܫܘܪܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܂ ܩܘ̣ܝܬ ܥܒܝܕܬܐ ܕܠܐ ܓ̣ܡܘܪܐ ܥܕܡܐ ܠܕܪܝܘܫ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܟܕ
ChronMin ܂ ܡ̇ܬܬܒܥܝܢ̣ ܐܠܐ ܗܕܐ ܨ̣ܒܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܥܕܡܐ ܒܠܚܘܕ ܩܣܛܪܘܡܐ ܠܡܕܒܚܐ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܠܗ ܠܙܟܪܝܐ
ChronMin ܂ ܐܦ ܥܠ ܗ̇ܘ ܟܬܝ̣ܒ ܂ ܕܒܕܪܬ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܪܓ̣ܡ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܆ ܥܛܠ̣ܐ ܗ̇ܝ ܕܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܂ ܢܐܡܪ ܗܘܐ
ChronMin ܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܘܐܦܝܣܩܦܐ ܘܐܢ-ܫܝܢ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܒܓܘܗ̇ ܀ ܒܠܚܘܕ ܗܘܬ ܀ ܫܒܘܪ ܪܕܦ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܀ ܢܝܩܐܣܪܝܐ ܕܦܢܛܘܣ ܛܒ̣ܥܬ
ChronMin ܗܘܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܂ ܒܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܕܚܢܦܘܬ ܐ ܘܒܚܠܩܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܐ ܗܘܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܚܬܡܐ ܩܕܝܫܐ̣ ܂ ܒܫܡܐ ܝ
ChronMin ܒܣܪܐ ܐܠܐ ܘܢܦܫܐ ܐܘܕܝܘ ܀ ܝ ܡܝܠܛܘܣ ܕ ܢ ܟܕ ܦܢ̣ܐ ܡܢ ܒܠܚܘܕ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܠܗܐܝܬ ܝ ܂ ܫܒܚܘ ܂ ܘܠܗܘ̇ ܕܐܬܒܪܢܫ ܠܘ
ChronMin ܂ ܝ̇ ܟܕ ܬܒܥܗ ܕܢܠܦܗ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܟܝܡܝܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ [ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܂ ܒܪܡ 1ܒܫܘܪܝܐ ܡܬܚܗ ܠܥܓXܠܬܐ̈] ܘܒܠܥ 1ܬܠܬܐ ܡܓܠܒܐ̈
ChronMin ܂ ܘܟܕ ܙܕܩ̇ ܗܘ̤ܐ ܕܢܗܘ̤ܐ ܡܘܬܗ ܕܐܠܐܟܣܢܕܪܘܣ ܡܬܬܣܝܡ ܒܠܚܘܕ ܆ ܘܠܐ ܐܬܟܬܒ̣ܝܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܂ ܬܦܛ ܂ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܃ ܘܐܦܠܐ ܗ̇ܘ ܐܘܪܓ̣̇ܛܝ̣ܣ̈ ܇ ܐܠܐ [ܐ ]ܢ ܂ [ܟ]ܗ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒܠܚܘܕ ܦܪܘܩܐ ܘܒܪ ܠܐܓܘܣ ܃ ܠܐ X ܐܡܠܟ ܐ[ܠܐ ]ܐܢ ܂ ܠܛ ܂ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕ[ܐܡ̇ܪܢܢ ]ܬܬܝܕܥ ܓܠܝܐ ܬ̣ ܂ ܂ ܕܒ ܂ ܒܠܚܘܕ ܆ ܠܘ ܂ ܡܓ ܂ ܪܫܝܡܢ̈ ܥܠ [ܫܘܠܛܢܗ ܕܒܐܓܝܦܛܘܣ ]ܐܠܐ̣ ܂ ܡܐ ܂
ChronMin ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡܢX ܝܘܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ X ܂ ܕܟ ܂ X7 ܝ ܂ ܒܠܚܘܕ ܇ ܡܢ ܡܘܬܗ̇ ܕܝܢ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܫܢܙ ܂ ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ
ChronMin ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܕܟ ܂ ܕܩܘܢ[ܣܛܐ]ܢܛܝܢܘܣ ܃ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ ܢ ܒܠܚܘܕ ܠܫܕܝܐ ܕܩܠܐܘܦܛ[ܪܐ ܃ ] ܢܬܟܢܫܢ̈ ܠܢ ܂ ܣ̇ܠܘ ܂ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܬܬܬܣܝܡ 2ܗܫܐ ܘܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫ̣ ܂ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܠܫܢܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܓ ܂ ܂ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܆ ܗܕܐ
ChronMin ܣܝܡܝܢ ܝ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܣ̇ܢܐ ܂ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܒܠܚܘܕ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܂ ܕܟ ܂ ܕܩܘܢܣܛܐܢܛܝܢܘܣ ܆ ܂ ܣ̇ܡܚ ܂ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܕܡXܢ ܒܬܪ ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܠܚܘܕ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ
ChronMin ܆ [ܡܝܬ ܒ]Xܘܦܛܝܐ ܕܝܠܗ ܘܕܢܨܚܢܐ ܒܐܪܘܢܝܐܢܘܣ ܒܪܗ̣ ܂ ܂ ܒܠܚܘܕ [ܚܕ ܝܘܡܐ ]ܠܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܐܢܘܣ ܆ ܘܐܫܬ̇ܠܛ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܙ ܂
ChronMin ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܥܡ ܕܕܗ ܡ̇ܢ 3ܐܢܘܪܝܘܣ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܙ ܂ ܃ ܥܡ ܝ ܒܠܚܘܕ ܡܠܟܘܬ ܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܒܪܗ̣ ܂ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܂ ܚ ܂ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܀ ܡ̣ܢ ܫ ܇ ܝܡ ܘܚ ܇ ܡ ܘܝ̣̇ܦܬ ܂ ܗܘ̇ܝܢ X ܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܂ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܠܝܬ ܝ ܡܕܡ ܠܬܝܡܢܐ ܂ ܐ̤ܠܐ̈ ܐܢ ܝ̣̇ܡܐ
ChronMin ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܬܘܒ ܠܗܪܩܠܝܣ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܗܘܐ ܦܩ̇ܕ ܚܠܦܘܗܝ ܂ ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܢܗ ܠܐ ܢܠܒ̣ܫ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܠܟܐ
ChronMin ܂ ܘܝ̣ܗܒ ܠܗ ܠܗܪܩܠܝܣ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܗܘܐ ܦܩܕ ܚܠܦܘܗܝ ܂ ܝ ܒܠܚܘܕ ܒܫܘܦܪܗ̇ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܢܠܒܫ ܡܢܗ ܆ ܐܠܐ ܡܠܟܐ