simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܝܥܝܬܐ̈ ܕܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܝX ܒܝܬ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ̇̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܢܚܬܝܢ ܡܢ
ChronEdes ܣܬܘܐ ܒܝܬ ܝX Xܒܪܐ ܂ ܘXܡܢ Xܝܡܪ ܗܘܐ ܟXܗ ܙܒܢܐ ܕܣXܘܐ ܂ ܒܝܬ ܂ ܦܩ̣X ܗܘܐ ܘܐܬܒܢܝ ܠܗ ܒܢܝܢܐ ܠܡܥܡܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܂
ChronEdes ܝX Xܒܪܐ ܂ ܘXܡܢ Xܝܡܪ ܗܘܐ ܟXܗ ܙܒܢܐ ܕܣXܘܐ ܂ ܘܒܩܝܛܐ ܒܝܬ ܗܘܐ ܘܐܬܒܢܝ ܠܗ ܒܢܝܢܐ ܠܡܥܡܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܂ ܒܝܬ ܣܬܘܐ
ChronEdes ܡܘܕܝܢܐ̈ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܢ ܂ ܒܢ̣ܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܒܪ ܒܝܬ ܂ ܗ̣ܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܂ XX ܒ̣ܢܐ
ChronEdes ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܡܢܐ̇ܝܢ ܒܝܬ ܣܒܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ XXX ܝ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܐܬܒܢܝܬ
ChronEdes ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܕܐܬܩܪܝ ܒܝܬ ܡܪܝ ܕ ܡܛ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܒܝܬ ܒܫܢܬ̇ܐ ܕܐܡܠܟ ܒܗ̇ ܬܐܘܕܣܝܣ ܪܒܐ ܘܗ̣ܘ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܒ̣ܐ
ChronEdes ܡܪܝ ܕ ܡܛ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܂ ܒܢܐ ܂ ܙXXX ܬ ܒܝܬ ܪܒܐ ܘܗ̣ܘ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܒ̣ܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܕܐܬܩܪܝ
ChronEdes ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ ܂ ܝ ܘܒܗ̇ Xܫܢܬ ܒܢܘܡܢܝܐ ܕܐܒܝ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܝܘܓܢܝܣ ܐܦܝܣܩܘܠܐ ܒXܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܫܪܝ X X ܠܡܒܢܐ
ChronEdes ܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܝܬ Xܫܒܬܐ ܒܝܬ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܐܘܪܗܝ ܪܒܘܠܐ ·X· ܂ X0ܙ X ܐܦܝܣܩܦܐ ܂ ܘܒ̣ܢܐ
ChronEdes Xܫܒܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܢܝXܝ ܕܝܢ · X ܒܦܘܩܕܢX ܕܡ̇ܠܟܐ ܀ ܒܝܬ ܂ ܘܒ̣ܢܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܠܘܩܕܡ
ChronEdes Xܫܠܝܚܐ̈ ܡܬܩܪܝܐ ܀ ܫܢܬ X ܂ ܝX ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܫܥ ܒܝܬ ܪܒܐ ܗܝܒܐ ܂ ܗܢܐ ܒ̣ܢܐ̣ ܥܕܬܐ ܝܝ ܚܕܬܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܘܡܢܐ
ChronEdes ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܐܓܘܪܣܐ ܕܒܝܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܡܢܣܝܐ̈ ܠܒܪ ܒܝܬ ܗܝܒܐ ܂ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܬܐ ܠܕܘܟܬܗ ܢܘܢܐ ܂ ܘܒ̣ܢܐ
ChronEdes ܣܗܕܐ̈ ܠܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܡܪܝ ܕܡܝܢܐ ܂ ܒܢ̣ܐ ܕܝܢ ܐܦ ܕܝܪܬܐ̈ ܂ ܒܝܬ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܫX ܂ ܒܢܐ ܂ ܕܝܢ ܒܗ ܒܐܓܘܪܣܐ ܕܡܣܟܢܐ̈
ChronEdes ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܣܠܝ̇ܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܒܝܬ ܡܘܕܝܢܐ̈ ܂ ܀ ܝ ܫܢܬ ܒܝܬ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܚܣܪ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܘܩܕ
ChronEdes ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܦܛܪܝܩ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܝ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܒܝܬ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ
ChronEdes ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܘܐܘܒܠܗ ܠܣܠܘܩܝܐ ܂ ܘXܕ ܫ̣ܡܥ ܡ̇ܠܟܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܚܝܠ̣ ܂ ܐܬܥܨܝ̣ ܕܢܦܩܗ ܡܢ
ChronEdes ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܦܩܗ̣ ܂ ܦ̣ܩܕ ܕܢܦ̣ܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܂ ܥܠ ܣܒܪܐ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܘܐܘܒܠܗ ܠܣܠܘܩܝܐ ܂ ܘXܕ ܫ̣ܡܥ ܡ̇ܠܟܐ ܕܡܢ
ChronEdes ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ ܥܠ ܡܪܝ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ·ܝ ܂ ܝX ܝܢ ܒܝܬ ܕܝܠX ܕܫܢܬܐ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘܩܒܪܘܗܝ
ChronEdes ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ ܂ ܥܠ ܓܪܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ ܢܘܢܐ ܘܕܡܪܝ ܐܣܩܠܝܦ ܂ ܒܝܬ ܒܗ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ
ChronEdes ܦܪܣܝܐ̈ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܡܪܝ ܪܘܦܝܢܐ ܦܛܪܝܩܝܘܣ ܂ ܘܐܬܡܬܚ ܒܝܬ ܘܬܠܬ ܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗ̇ ܝX ܕܫܢܬܐ ܂ ܥܒܕ ܫܝܢܐ