simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̤ [ܒܬܚܘܡܐ1̈] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܪܗܘܡܝܐ̤̈ ܂ ܒܝܕ ܃ ܕܡܛܠ ܓܢܢܐ̈ ܘܦܪܕܝ̇ܣܐ̈ ܕܒܗ̇ ܡܬܟܢܝܐ ܗܟܢ ܂
ChronEdes ܐܣܟܘܠܝܐ ܚܕ ܕܒ̣ܥܘ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ ܘܐܬܦܠܛ ܡܢܗܘܢ ܂ ܒܝܕ ܗܘ̣ܐ ܒܡܐܢܝ ܂ ܘܐܬܬܚܕܘ ܟܠܗܘܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ̣ ܂
ChronEdes ܬܘܟܠܢܗ ܕܗܘܪܡܝܙܕܢ ܕܥܠ ܫܘܪܐ̈ ܚܒܠܗ ܠܫܝܢܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܒܝܕ ܕܡܪܡܝܢ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܩܘܝܘ ܗܟܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܝܕܝܢ
ChronMin ܣܒܪܬ ܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̣ܐ̈ ܂ ܗܪܟܐ ܩ̇ܪܒ ܒܝܕ ܂ ܐ̇ܝܕܐ ܕܒܙܒܢ ܠܡܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܠܫܘܠܡܐ ܐ̇ܝܬ̣̈ ܬ ܂
ChronMin ܡ̇ܠܟܐ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܘܡܬ̇ܢܒܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܡܝܐ ܕܗܦ̣ܟܐ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܕܡ̇ܕܡܐ ܠܩ̇ܕܡܝܐ ܇ ܟܕ ܢܚ̣ܬܐ ܫܒܝܬܐ ܪܗܘܕܐ̈
ChronMin ܡ̇ܠܟܐ ܝ · ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܢ ܕܒܝܬ ܒܝܕ ܂ ܘܬܘܒ ܒܟ̣ܝܐ ܐܦ ܫܒܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܂ ܕܐܫ̣ܬܠܡܬ̇
ChronMin ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܀ ܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܩܡ ܒܝܕ ܕܢܣ̣ܩܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܟܢ
ChronMin ܨܠܘܬܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܥܕܬ̈ ܐ ܂ · ̈ ܡܛܠ ܒܝܕ ܝ ܠܘܩܒܠ ܕܚܠ̣ܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܙܕܡ̇ܢ ܂ ܘܢܣ̣ܒ ܙܟܘܬ ܐ
ChronMin ܨܠܘܬܗ̣ ܪܕܦܗ ܠܚܝܠܐ ܡܢܗ̇ ܂ ܘܟܕ ܠܐܬܪܗܘܢ ܦܢ̣ܘ ܂ ܟܦܢܐ ܒܝܕ ܝܘܡܬܐ̈ ܫܬ̈ ܂ ܢ ܘܫܬܐ̈ ܂ ܘܝܥܩܘܒ ܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ
ChronMin ܐ ܠܝܢ ܕܡܢܗ ܡ̇ܫܬܕܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܬ ܐ̇ܝܕܛܣ ܕܐܢܩܘܪܐ ܓ ܂ ܒܝܕ ܂ ܩܘܪܝ ܠ ܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪ·ܐ ܂ ܘܩܠ ܂ ܣܛܝܢܘܝX · ܝ ܕܪܗܘܡܐ ܂
ChronMin ܬܕܝ ܂ ܟܕ ܗܝ̇ܡܢ ܗ̣ܘ ܘܒܝܬܗ ܂ ܘܡܚܕܐ ܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܗ̣ܘ ܒܝܕ ܕܝܢ ܒܗ̇ܢܘܢ [ܙܒܢ[ܐ̣̈ ܂ ܐܝܟ ܫܘܘܕܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܠܘܬ ܐܒܓܪ
ChronMin ܪܓܘܡܝܐ ܀ ܘܐܦ ܦܝܠܝܦܘܣ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܝܢ ܠܫܡܪܝܢ ܢܚ̣ܬ ܂ ܒܝܕ ܐܣܛܦܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܂ ܘܩ̇ܒܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܝ ܂ ܝ
ChronMin ܦܛܪܘܣ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܒܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܘܡܢܗ ܡܢ ܒܝܕ ܝܢܐ ܀ ܝ ܝ ܐܬܬܣܝܡ̣ܬ ܕܝܢ ܫܐܬܣܬܐ ܕܥܕܬ ܐ ܒܐܢܛܝܘܟ
ChronMin ܢܐܪܘܢ ܂ ܒܗ ܂ ܒܬܡܘܙ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܐܣܗ̣ܕ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܟܕ ܝ ܒܝܕ 1ܒܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܫܥܗ ܂ ܦܘܠܘܣ ܐܣܗܕ ܗܘܐ ܒܪܘܡܝ
ChronMin ܫܢܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܥܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ 1ܕܥܡܗ ܀ 2ܘܗ̇ ܕܝܢ ܒܝܕ ܘܐܒܝܠܐ ܦܦܢܘܛܝܣ ܕܡܢ ܛܝܛܪܘܢ ܘܐܫܬܟܠܠ ܒܣܗܕܘܬ ܐ ܛܒܬ ܐ
ChronMin ܕܐܢܫX ܐܪ̈ ܢܘ ܡ̇ܛܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܆ ܝ· · ܝ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܒܝܕ ܩܕܝܫܐ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܂ ܡܠܟܐ ܗܟܝܠ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܃
ChronMin ܐܓܪܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܪܪܢ̈ ܂ ܝX ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܗ ܘܫܕܪܗ ܂ ܒܝܕ ܕܡܣܘܣ ܐܬ̇ܦܠܛ ܆ ܘܥܠ ܣܘܥܪܢܗ ܐܘܕܥܗ ܂ ܕܘܡܣܘܣ ܕܢ ܚܣ̇ܢܗ
ChronMin ܦܪܗܣܝܐ ܘܬܟܝܠܘܬ[ܐ ]ܝ ܣܓܝܐܬ ܐ ܂ ܘܡܢ ܗܕܐ ܐܙܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܝܕ ܠܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬ ܐ [ܪ]ܘܪܒܐܝܬ ܡܨ̇ܠܚ̇ ܗܘܐ ܒܡܠܦܢܘܬ ܐ ܃
ChronMin ܓܠܝܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܘܬܪ[ܘܦܠܝܣ ]ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܬ̇ܟܗܢ ܥܠ ܒܝܕ ܕܦܓܪܗ ܕܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ ܝ 1ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܢXܒܝܐ̈ ]ܕܐܫ̇ܬܟܚ
ChronMin ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܡܒܘܓ ܐܬܟܢܫ̣ܬ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܝܕ ܂ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܕܠܝܟ ܂ ܂ ܝܘܠܝܢܘܣ ܝ ܕܣܠܡܝܐ ܀ ܘܟܕ ܕܝܢ ܩܡ