simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܡܝܐ̈ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ ܂ ܘܡܐ ܕܐܪܓܫܘ ܒܠܠܝܐ ܒܗ̇ ܂ ܚܡܫܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܒܝܬܝܢ Xܘܪܐ̇ ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܢ
ChronEdes ܡ̇ܠܟܐ ܒܫܘܩܐ ܪܡܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒXܝܬX- ܣܚܪܝܐ̈ ܂ Xܡܛܠ ܒܗ̇ ܕܝܠܗ̣ ܂ ܒܢܘ ܠXܘܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܠܡܥܡܪܗܘܢ ܒܫܒܒܘXܐ ܝ ܕXܘܐ
ChronEdes ܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܙ X ܪܒܬܐ ܒܢܝܩܝܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ̣ ܒܗ̇ ܕܐܘܪܗܝ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܬܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̣ ܂ ܩܕܡ ܫܢܬܐ ܕܗܘܬ
ChronEdes ܬܐܘܕܣܝܣ ܪܒܐ ܘܗ̣ܘ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܒ̣ܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܒܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܙX X ܝ ܂ ܒܫܢܬ̇ܐ ܕܐܡܠܟ
ChronEdes ܐܦ XX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܂ ܒܗ̇ ܠܩܠܝܢܝܩܣ ܂ ܝ ܂ ܝX ܘܫܡܗܗ̇ ܥܠ Xܫܡܗ ܠܐܘܢܛܦܘܠܝܣ ܂ ܘܣܡ
ChronEdes ܚܘܒܠܐ ܪܒܐ ܂ ܘܒܗܕܐ ܥ̣Xܬܐ̣ ܂ ܥܪܩ Xܣܩܠܝܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܗ̇ ܫܘܪܝܗ̇̈ ܘܥܩܪܘ ܡXܝܪܝẌ ܘܚܢܩܘ ܝܠܕ̈ ܝܗ̇ ܘܥܒܕܘ
ChronEdes ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܐܦܪܝܡ ܐܡܕܝܐ ܂ ܝ ܂ X ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܘܡܣ ܒܗ̇ ܗܘܐ ܓܥܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܡܕܝܪܐ̈ ܂ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
ChronEdes ܂ ܐܠܐ ܐܦܩܘ ܠܗ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫ̣ܩܠ ܬܪܝܢ̈ ܒܗ̇ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܢܛܘܪܗ̇ ܡܕܡ ܠܐ ܣܪܚ
ChronEdes ܕܝܪܐ̣ ܂ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܩ̇ܪܒ ܠܕܚܠܬ̤ ܐܠܗܐ ܂ ܂ ܐܡܪܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܒܗ̇ ܕܟܫܟ̣ܪ ܂ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒ̣̇ܙܐ ܕܢܗܪܘܬܐ̈ ܂ ܘܢܨܒ
ChronEdes ܕܡܐ ܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܂ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܝX ܕܝܠܗ̇ ܕܕܪܐ̣ ܂ ܡܚܝܗܝ ܒܗ̇ ܂ ܘܒܦܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܥܒ̣ܕܘ ܬܪܥܘܗܝ ܠܫܘܪ ܂ ܐ ܂ ܘܐܫܦܥܘ
ChronEdes ܒܥܕܬܐ ܕܢܕܒܪܝܗ̇ ܡܪܝ 2ܐܒܐ ܐܪܟܕܝܩܘܢ ܡ̣ܢ ܩܛܝܣܦܘܢ ܂ ܒܗ̇ ܝ ܡܠܬܐ ܐܬܩܛܥܬ̤ ܠܗ 1ܡ̣ܢ ܩܘܛܪܓܘܗܝ̈ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܘܣܡܘ
ChronEdes ܡܢ ܟܦܢܐ ܡܬܕܝܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܙ̣ܠ ܝ ܥܡ̣ܪ ܒܒܝܬ ܓܪܡܝ̣̈ ܒܗ̇ ܃ ܘܬܪܥܝẌ ܕܐܘܒܠܘܝ ܐܢܘܢ ܂ XXX X ܠܥܩܘܠܐ ܃ ܘܕXܫܘ
ChronEdes ܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܂ XXܝ̇ ܂ ܝ ܕܛܠܝܐ̈ ܚܢܢܝܐ ܘܚܒܪܘܗܝ̈ ܘܗܕܐ ܒܗ̇ ܣܝܡܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܂ ܘܚܘܝ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܒܒܝܬܗ̣ ܂ ܕܣܝܡܝܢ ܗܘ̣ܘ
ChronEdes ܒܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܂ ܘܒܝܕ ܕܚܠܬܗܘܢ ܕܡܢܗ̣ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܒܗ̇ ܝX ܗ̤ܘ ܡܪܐܡܗ ܡܢ ܡܚܘܙܐ̈ ܠܚܝܪܬܐ̣ ܂ ܐܣܬܩܒܠ ܠܗ ܒܘܬܐ̣ ܂
ChronEdes ܒܩܪܝܬܗ ܀ ܘܬܘܒ ܒܐܬܪܐ ܕܒܗܩܘܕ ܐܬܬܨܝܕܘX ܡܢܝܢܝܐ̈ ܝ ܒܗ̇ ܂ ܠܗܘܢ ܘܠܢܫܝܗܘܢ̣̈ ܘܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܠܪܫܗܘܢ ܙܩܦ̣ܘ
ChronEdes ܕܡܐ ܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܩܛܠ̣ܘ ܠܡܦܫܩܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܒܗ̇ ܂ ܘܐܥܠܘ ܐܢܘܢ ܠܛܝܝܐ̈ ܘܟܒܫܘܗ̇ ܝ ܠܫܘܫܬܪܐ ܂ ܘܐܫܦ̣ܥܘ
ChronMin ܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ ܂ ܗ ܂ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܩܨܚ ܂ ܒܗ̇ ܆ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬܘܣܦ ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܂ ܕܐ·ܬ ܂ ܗ̇ ܫܢܬܐ ܕܡܫ̇ܪܐ
ChronMin ܐܡ̣ܪ ܐܦܘܠܝܛܘܣ ܇ · ܕܫܠܡܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܒܕܢܝܐܝܠ ܂ ܒܪܬ ܒܗ̇ ܐܡܪܝܢ̈ ܆ ܕܒܪܬܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܘܣ ܗܘ̣ܬ ܂ ܝܝ ܒܪܡ ܕ ܢ ܆
ChronMin ܡܫܝܚܐ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܂ ܥܠܬ ܒܚܕ ܝ̤ · ܒܫܒܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܒܣܗܪܐ ܒܗ̇ ܂ ܝܘ ܂ ܂ ܘܐܦ ܫܢܬܐ 7ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܗܕܐ ܃ ܕXܐܬܒܛܢ ܝ ܇
ChronMin ܣܗܪܐ ܟܒܝܫܐ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡ ܕܢܬ ܂ ܠܕ ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܐܫܬܕܪ ܒܗ̇ ܒܣܗܪܐ ܒܝܘܢܝܐ ܟܕ ܥܠ̣ܬ̣ ܂ ܚܕ ܂ ܘܒܪܗܘܡܝܐ ܂ ܗ ܂ ܂ ܘܗܘ̣ܐ