simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܗܟܢܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬ Xܝܠܡܐ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܒܗ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܪ ܂ ܗ̣ܘܐ
ChronEdes ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܠܝܛܪܝ̣ܢ̈ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ̇ ܒܗ ܡܝܬܪܐ ܗܝܒܐ̣ ܂ ܐܝܬX ܣܢܛܘܪ ܦܬܘܪܐ ܪܒܐ ܕܣܐܡܐ ܕܐܝܬ
ChronEdes ܐܬܬܢܝܚ ܗܝܒܐ ܂ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܬܐ ܠܕܘܟܬܗ ܢܘܢܐ ܒܗ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܡܢܝܐ
ChronEdes ܒܐܓܘܪܣܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܠܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܡܪܝ ܕܡܝܢܐ ܒܗ ܕܒܝܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܡܢܣܝܐ̈ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܫX ܂ ܒܢܐ ܂ ܕܝܢ
ChronEdes ܐܬܬܢܝܚ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܛܪܐ ܒܗ ܕܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܒܐܝܪܚ ܝX ܂ X X ܐܝܪ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܒܫܬܐ
ChronEdes ܂ ܢܦ̣ܩ ܐܢܣܛܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘ̣ܗܝ ܝX ܒܗ ܬܡܢܐܡܐܐ ܂ ܙXܙܙ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܒܬܫܥܐ
ChronEdes ܂ ܘܥܨܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܘ ܢܩܒܠ ܒܗ ܝ- ܂ ܕܢܦܩܝܘܗܝ ܠܦܘܠܐ̣ ܂ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܒܐܪܒܥܐ̈ ܝ
ChronEdes ܂ ܒܬܪ ܡܥܠܬܗ ܕܐܣܩܠܦ ܐܦܝܣܩܘܠܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܒܗ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܐ̈
ChronEdes ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܛܡܪܬ ܝܠܘܕܝܗ̇̈ X X ܂ X ܘܚܢܩܬ ܒܗ ܥܪܘܒܬܐ Xܝܒܥ ܫܥܝܢ̈ ܗ̣ܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ ܂ ܘܢܦܠܬ
ChronEdes ܗ̣ܘܐ ܝܩܕܢܐ ܪܒܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܘܐܘܩܕ ܣܘܓܗ 1ܕܡܕܡ ܕܦܫ ܡܢ ܒܗ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܒܚܡܫܬܥܣܪ
ChronEdes ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܝܬ ܒܗ ܬܡܢܐܡܐܐ X ܂ X ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܫܬܐ
ChronEdes ܒܝܪܚܐ ܥܠܘ ܗܘܢܝܐ̈ ܠܒܝܬ ܝ ܂ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܫܒܘ ܘܐܚܪܒܘ ܒܗ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܒܬܡܢܬܥܣܪ̈
ChronEdes ܒܬܠܬܐ ܒܫܒܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܗ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܒܐܝܪܚ ܐܕܪ ܂ ܒܬܡܢܥܣܪܐ
ChronEdes ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܓܒܪܝܠ ܕܪܘܣܬܒ̣̇ܕ ܫܝܓܪܝܐ ܐܪܟܝܛܪܘܣ ܒܗ ܂ ܘܐܦ ܗ̤ܘ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘXܥ̣ ܝܕܥ ܒܗܕܐ ܀ 0ܝ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ
ChronEdes ܚܒܠܐ ܂ ܘܚܕ ܡ̣ܢ ܓܢܒܪܘܗܝ̈ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܘܫܟܢ̣ ܦܣܩܗ ܂ ܝ ܒܗ ܣܓܝܐܐ̣̈ ܡ̣ܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܒܟܘܣܪܘ ܫܕܘ
ChronEdes ܕܒܝܬ ܡܬܝ ܂ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܕܡܘܨܠ ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܡܠܝܬ̤ ܒܗ ܣܩܪܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܫܬܠܛ ܥܠ ܟܠܗ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܪܝܢ
ChronEdes ܣܘܓܐܐ ܕܝܩܘܢܕܐ̈ ܘܙܡܪܓܕܐ̈ ܣܓܝܐܝ̈ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܨܥܬܗ ܒܗ ܙܒܢܐ ܐܝܬܝ ܠܗ ܗ̣ܘ ܝܙܕܝܢ ܨܠܝܒܐ ܕܕܗܒܐ̣ ܂ ܕܡܛܒܥܝܢ
ChronEdes ܒܠܠܝܐ ܥܒ̣ܕ ܩܠܝܕܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܚܠܦܝܗܘܢ̣ ܘܫܕܪ ܠܡܠܟܐ ܂ ܒܗ ܂ ܡܐ ܕܝܢ ܕܡܛܝ ܂ ܝ ܂ ܝ ܐܝܙܓܕܐ ܛܥܝܢ ܩܠܝܕܐ̈ ܠܘܬ ܝܙܕܝܢ ܆
ChronEdes ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܝܩܕܢܐ ܐ̇ܒܕ ܐܦ ܗܝܟܠܐ 1ܕܒܝܬ ܩܝܡܬܐ ܃ ܗ̇ܘ ܒܗ ܂ ܫܕܪܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܣܢܐܝܢ̈ ܢܘܪܐ̣ ܒܟܠܗܘܢ ܗܝܟܠܐ̈ ܕܒܗ̇ ܂
ChronEdes ܂ ܘܫܕܪ ܣܘܓܐܐ ܡ̣ܢ ܦܠܚܘܗܝ̣̈ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܥܠ ܂ ܝ ܒܗ ܆ ܘܐܦ 1ܥܠ ܒܝܬ ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܕܠܘܕ ܕܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝ̣ܬ