simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܗܟܢܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬ Xܝܠܡܐ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܒܗ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܪ ܂ ܗ̣ܘܐ
Chronica Minora I ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܠܝܛܪܝ̣ܢ̈ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ̇ ܒܗ ܡܝܬܪܐ ܗܝܒܐ̣ ܂ ܐܝܬX ܣܢܛܘܪ ܦܬܘܪܐ ܪܒܐ ܕܣܐܡܐ ܕܐܝܬ
Chronica Minora I ܐܬܬܢܝܚ ܗܝܒܐ ܂ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܬܐ ܠܕܘܟܬܗ ܢܘܢܐ ܒܗ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܡܢܝܐ
Chronica Minora I ܒܐܓܘܪܣܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܠܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܡܪܝ ܕܡܝܢܐ ܒܗ ܕܒܝܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܡܢܣܝܐ̈ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܫX ܂ ܒܢܐ ܂ ܕܝܢ
Chronica Minora I ܐܬܬܢܝܚ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܛܪܐ ܒܗ ܕܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܒܐܝܪܚ ܝX ܂ X X ܐܝܪ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܒܫܬܐ
Chronica Minora I ܂ ܢܦ̣ܩ ܐܢܣܛܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘ̣ܗܝ ܝX ܒܗ ܬܡܢܐܡܐܐ ܂ ܙXܙܙ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܒܬܫܥܐ
Chronica Minora I ܂ ܘܥܨܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܘ ܢܩܒܠ ܒܗ ܝ- ܂ ܕܢܦܩܝܘܗܝ ܠܦܘܠܐ̣ ܂ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܒܐܪܒܥܐ̈ ܝ
Chronica Minora I ܂ ܒܬܪ ܡܥܠܬܗ ܕܐܣܩܠܦ ܐܦܝܣܩܘܠܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܒܗ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܐ̈
Chronica Minora I ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܛܡܪܬ ܝܠܘܕܝܗ̇̈ X X ܂ X ܘܚܢܩܬ ܒܗ ܥܪܘܒܬܐ Xܝܒܥ ܫܥܝܢ̈ ܗ̣ܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ ܂ ܘܢܦܠܬ
Chronica Minora I ܗ̣ܘܐ ܝܩܕܢܐ ܪܒܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܘܐܘܩܕ ܣܘܓܗ 1ܕܡܕܡ ܕܦܫ ܡܢ ܒܗ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܒܚܡܫܬܥܣܪ
Chronica Minora I ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܝܬ ܒܗ ܬܡܢܐܡܐܐ X ܂ X ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܫܬܐ
Chronica Minora I ܒܝܪܚܐ ܥܠܘ ܗܘܢܝܐ̈ ܠܒܝܬ ܝ ܂ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܫܒܘ ܘܐܚܪܒܘ ܒܗ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܒܬܡܢܬܥܣܪ̈
Chronica Minora I ܒܬܠܬܐ ܒܫܒܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܗ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܒܐܝܪܚ ܐܕܪ ܂ ܒܬܡܢܥܣܪܐ
Chronica Minora I ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܓܒܪܝܠ ܕܪܘܣܬܒ̣̇ܕ ܫܝܓܪܝܐ ܐܪܟܝܛܪܘܣ ܒܗ ܂ ܘܐܦ ܗ̤ܘ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘXܥ̣ ܝܕܥ ܒܗܕܐ ܀ 0ܝ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ
Chronica Minora I ܚܒܠܐ ܂ ܘܚܕ ܡ̣ܢ ܓܢܒܪܘܗܝ̈ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܘܫܟܢ̣ ܦܣܩܗ ܂ ܝ ܒܗ ܣܓܝܐܐ̣̈ ܡ̣ܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܒܟܘܣܪܘ ܫܕܘ
Chronica Minora I ܕܒܝܬ ܡܬܝ ܂ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܕܡܘܨܠ ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܡܠܝܬ̤ ܒܗ ܣܩܪܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܫܬܠܛ ܥܠ ܟܠܗ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܪܝܢ
Chronica Minora I ܣܘܓܐܐ ܕܝܩܘܢܕܐ̈ ܘܙܡܪܓܕܐ̈ ܣܓܝܐܝ̈ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܨܥܬܗ ܒܗ ܙܒܢܐ ܐܝܬܝ ܠܗ ܗ̣ܘ ܝܙܕܝܢ ܨܠܝܒܐ ܕܕܗܒܐ̣ ܂ ܕܡܛܒܥܝܢ
Chronica Minora I ܒܠܠܝܐ ܥܒ̣ܕ ܩܠܝܕܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܚܠܦܝܗܘܢ̣ ܘܫܕܪ ܠܡܠܟܐ ܂ ܒܗ ܂ ܡܐ ܕܝܢ ܕܡܛܝ ܂ ܝ ܂ ܝ ܐܝܙܓܕܐ ܛܥܝܢ ܩܠܝܕܐ̈ ܠܘܬ ܝܙܕܝܢ ܆
Chronica Minora I ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܝܩܕܢܐ ܐ̇ܒܕ ܐܦ ܗܝܟܠܐ 1ܕܒܝܬ ܩܝܡܬܐ ܃ ܗ̇ܘ ܒܗ ܂ ܫܕܪܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܣܢܐܝܢ̈ ܢܘܪܐ̣ ܒܟܠܗܘܢ ܗܝܟܠܐ̈ ܕܒܗ̇ ܂
Chronica Minora I ܂ ܘܫܕܪ ܣܘܓܐܐ ܡ̣ܢ ܦܠܚܘܗܝ̣̈ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܥܠ ܂ ܝ ܒܗ ܆ ܘܐܦ 1ܥܠ ܒܝܬ ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܕܠܘܕ ܕܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝ̣ܬ