simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܗ̣ܘ ܦܬܝܗ ܝ ܕܢܗܪܐ̣ ܙܥܘܪ ܗܘܐ ܂ ܕܡܝܐ̈ ܕܪܓܠܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܐܦ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܢ ܗܘܘ ܘܥܫܝܢܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ
Chronica Minora I ܕܝܪܬܐ̈ ܂ X ܘܦܘܪܩܣܐ̈ ܂ ܘܥܒܕ ܓܝܫܪܐ̈ ܘܫܝܢ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܂ ܀ ܐܦ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܠܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܡܪܝ ܕܡܝܢܐ ܂ ܒܢ̣ܐ ܕܝܢ
Chronica Minora I XX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܂ ܐܦ ܂ ܝ ܂ ܝX ܘܫܡܗܗ̇ ܥܠ Xܫܡܗ ܠܐܘܢܛܦܘܠܝܣ ܂ ܘܣܡ ܒܗ̇
Chronica Minora I ܐܘܦܪܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܬܛܡܪ ܬܚܝܬ ܡܕܝܪܐ̈ ܘܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܦ ܕܢܘܪܐ ܠܐ ܐܬܝܕܥ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ·ܢ ܙ ܂ ܗܘ ܂ ܘܡܝܬ ܒܗܢܐ ܙܘܥܐ
Chronica Minora I ܡ̣ܢ ܢܥܡܢ ܂ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܩܪܝܗܝ ܠܢܥܡܢ̣ ܠܚܫܡܝܬܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ̣̈ ܂ ܨܒ̣ܐ ܕܢܬܢܩܡ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܂ ܘܥܡܗܘܢ̣
Chronica Minora I ܦܘܩ̣ܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܝܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܫܪܘ ܥܠ ܒܝܬ ܘܫܝ̣ ܠܗܠ ܡ̣ܢ ܐܦ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܟܘܣܪܘ ܢܝܠܐ ܘܐܙܠ̣ ܥܠ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܫܕܪ
Chronica Minora I ܗ̤ܘ ܒܫܒܒܘܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܕܥܘܡܪܐ ܂ ܘܫܟܢܬ̤ ܠܘ̇ܬܗ ܣܘܓܐܐ ܐܦ ܐܒܪ̣ܗܡ ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܬܡܢ̣ ܂ ܘܐܙܠ̣ ܒܢ̣ܐ ܥܘܡܪܐ
Chronica Minora I ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܒܝ ܢܨܝܒܝܐ̣ ܂ ܟܬܒܐ̈ ܕܥܠ ܕܘܒܪܐ ܐܦ ܒܒܝ ܪܒܐ̣ ܂ ܣܝܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܕܪܫ̣ܐ̈ ܘܦܘܫܩܐ̈ ܂ ܣܡ ܕܝܢ
Chronica Minora I ܗܝܟܠܐ 1ܕܒܝܬ ܩܝܡܬܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܘܗܠܢܐ ܐܦ ܢܘܪܐ̣ ܒܟܠܗܘܢ ܗܝܟܠܐ̈ ܕܒܗ̇ ܂ ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܝܩܕܢܐ ܐ̇ܒܕ
Chronica Minora I ܥܕܬܐ̈ ܘܕܝܪܬܐ̣̈ ܂ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܀ ܫܡ̣ܥ ܕܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܐܦ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܂ ܘܚܕܬ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܝ ܫܘܦܪܐ̈ ܂ ܒܢ̣ܐ ܕܝܢ
Chronica Minora I ܠܪܘܣܛܡ ܂ ܘܝܙܕܓܪܕ ܚXܝ ܢܦܫܗ ܠܓܘ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܕܡܚܘܙܐ̈ ܂ ܐܦ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢ ܂ ܘܚܪܒܘ ܛܝܐ̣ ܠܟܠܗܘܢ ܘܩܛܠܘ
Chronica Minora I ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܙܘ ܘܐܚܪܒܘ̣ ܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ ܐܦ ܛܝܝܐ̈ ܒܡܚܘܙܐ̈ ܘܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܂ ܐܙܠ̣ܘ ܕܝܢ
Chronica Minora I ܠܩܠܝܬܗ ܕܩܘܪܝܩܘܣ ܂ ܘܥܡܗ̇ ܐܦ ܠܓܙܐ ܕܒܝܬ ܐܒܗܬܐ̈ ܝ ܐܦ ܩܕܡ Xܡܝܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫܕܪ ܚܒ̣ܫ ܐܢܘܢ ܂ ܘܒܙܘ
Chronica Minora I ܠܓܙܐ ܕܒܝܬ ܐܒܗܬܐ̈ ܝ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܘܐܫܟܚܘ ܒܩܠܝܬܗ ܐܦ ܂ ܘܫܕܪ ܚܒ̣ܫ ܐܢܘܢ ܂ ܘܒܙܘ ܐܦ ܠܩܠܝܬܗ ܕܩܘܪܝܩܘܣ ܂ ܘܥܡܗ̇
Chronica Minora I ܠܒܝܬ ܗܘܙܝܐ̈ ܂ ܘܟܒ̣ܫܘ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܥܫܝܢܬܐ̈ ܂ ܐܦ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܪܗܘܡܝܐ̣Ẍ ܂ ܣܚ̣ܘX ܘܥܠ̣ܘ
Chronica Minora I ܥܠ ܫܘܫܬܪܐ ܂ ܘܬܪܬܝܢܫܢܝܢܐܬܟܬܫܘ̈̈ ܕܢܐܚܕܘܢܗ̇ ܀ ܐܦ ܆ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܬܒ̣ܪܘ ܘܫܩ̣ܠܘ ܂ ܘܝܬ̣ܒܘ
Chronica Minora I ܥܠ ܡܨܪܝܐ̈ ܂ ܠܐ ܝ ܝ ܕܝܢ ܐܫܟܚ̣ܘ ܂ ܒܕܡܬܢܛܪ ܗܘ̣ܐ ܬܚܘܡܐ ܐܦ ܐܬܪܘܬܐ̈ Xܣܘܪܝܐ ܘܕܦܠܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܘܝXܒܘ ܕܢܥܠܘ̣ ܢ
Chronica Minora I ܫܘܡܗܐ ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܂ ܒܕܥܡ ܝܘܒܠܐ̈ ܕܛܘܗܡܐ ܝ ܂ XXܝ̇ ܂ ܝ ܐܦ ܂ ܒܢ̣ܐ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܐܝܕܐ ܕܗܘ̤ܬ̣ ܂ ܢܣܒܬ̤
Chronica Minora I ܥܘܗܕܢܐ ܕܕܘܟܬܐ ܂ ܘܠܘ ܚܕܬܐ ܗ̣ܝ ܠܗܘܢ ܠܛܝܝ̇ܐ ܕܢܣܓܕܘܢ ܐܦ ܕܗܫܐ ܂ ܒܕܥܡ ܝܘܒܠܐ̈ ܕܛܘܗܡܐ ܝ ܂ XXܝ̇ ܂ ܝ ܡܬܢܛܪ ܗܘ̣ܐ
Chronica Minora I ܐܬܪܐ ܕܚܛܐ ܃ ܗ̇ܝX ܕܣܝܡܐ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ ܝ ܝ ܒܫܒܒܘܬܐ ܐܦ ܒܡܝܐ̈ ܘܒܕܩܠܐ̈ ܘܒܢܝܢܐ̈ ܚܣܝܢܐ̈ ܂ ܒܗܢܐ ܛܟܣܐ ܡܫܪܬܚ