simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܢܕܥ ܃ ܕܐܝܕܐ ܫܢܬܐ ܕܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܕܫ̇ܡܫܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܗܕܐ ܐܢܫ ܕܫܠܝܡܘܢ ܂ ܪܦ ܂ ܂ ܘܡܢ ܕܐܬܒܢܝ ܂ ܪܘ ܂ ܂ ܐ ܢ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܒ̇ܥܐ
ChronMin ܡܢܗܘܢ ܂ ܂ ܡ̣ܢ ܕܗܒܐ ܕܦܬܟܪܐ̈ ܕܝܡܢܝܢ ܂ ܐܦ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ̣ ܐܢܫ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܟܕ ܡܟܢܫܝܢ̣̈ ܂ ܐܫܟܚܘ̈ ܬܚܝܬ ܠܒܘܫܐ̈ ܕܐܢܫ
ChronMin ܒܡܕܝܢܬܗ ܡܬܟܬܒ ܗܘܐ̣ ܂ ܣܠ̣ܩ ܐܦ ܝܘܣܦ ܓܒܪܗ̇ ܕܡܪܝܡ ܐܢܫ ܓܝܪ ܗܘ̣ܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ̈ ܕܡܬܟܢܫܝܢ̈ ܒܒܘܠܐ ܂ ܘܟܕ ܟܘܠ
ChronMin ܗܟܝܠ ܨ̇ܒܐ ܠܡ̇ܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܠ̇ܙܒܢܐ̈ ܃ ܡܢ ܝܘܡܢܐ ܥܕܡܐ ܐܢܫ ܕܗܘܬ ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܛܒܪܝܘܣ ܂ ܐܢ
ChronMin ܢܗܦܘܟ ܢܒܥܐ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܫܟܚ 3ܕܡܢ ܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܕܪܝܘܫ ܐܢܫ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܐܢ
ChronMin ܨ̇ܒܐ ܕܢܡ̣ܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܕܕ ܝܐܝܠ ܐܢܫ ܡ̇ܠܟܐ ܝ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܒܐ ܕܥܙܪܐ ܡ̇ܘܕܥ ܀ ܘܐܢ
ChronMin ܂ ܕܒܝܢܬܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܢܫ ܂ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܝܝ ܥܠ ܓܢܒ ܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܂ ܟܕ ܡ̇ܣܒܪ ܠܟܠ
ChronMin ܢܥ̣ܒܕܡܗ·ܡܢܐ̈ ܀ ܒܬܘܠܬܐ̈ ܬܠܬ ܟܘܡܪܬܐ̈ ܕܗܣܛܝܐ ܐܢܫ ܕܛܝܛܘܣ ܐܠܗܐ ܢܫܬܡܗ ܀ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܣܒܣܛܐ ܟ̣ܠܐ ܕܠܐ
ChronMin ܢܩ̇ܘܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܡܫ̇ܬܥܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܫܪܒܬܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ
ChronMin ܒܓܘܗ̇ ܂ ܘܗܘܘ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܙܘܥܬܐ ܂ ܘܒܒܥܘܬ ܐ ܘܒܒܟܝܐ ܐܢܫ ܂ ܘܫ̣ܪܘ ܟܠܗܘܢ ܚ̇ܕܪܝܗ̇Ẍ ܕܡܕ ܢܬܐ ܒܝܬ ܓܢܐ̈ ܘܠܐ ܦܫ
ChronMin ܛ̣ܪܕܐ ܗܘܬ ܂ ܘܫܪ̈ ܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡ̇ܬܪܦܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܓܘܫܡܐ ܐܢܫ ܗܘܘ ܂ ܘܕܚܠܬܐ ܘܐܪܬܝܬܐ ܥ̇ܫܝܢ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܪܗܝܒܘܬܐ ܠܟܠ
ChronMin ܕܡ̇ܬܢܓܕ ܘܒ̇ܥ ܂ ܐ ܪܚܡܐ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܝ̇ܢܗ ܂ ܗܟܢܐ ܐܪܥܐ ܐܢܫ ܗܘܘ ܂ ܘܡ̇ܬܪܘܛܝܢ ܘܢܚ̇ܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣܠ̣ܩܝܢ ܂ ܘܐܝܟ
ChronMin ܟܕ ܐ·ܬܘܗܝ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܙܘܥܬܐ ܆ ܒܓܥܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡ̇ܨ̣ܠܐ ܐܢܫ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܐܓܪ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ · ܟܕ ܙܩܝܦ ܘܩ̇ܐܡ ܂ ܘܟܠ
ChronMin ܐܬ̇ܟ̣ܫܠ ܒܗܘܢ ܂ ܡܛܘܠ ܕܒܬܪ·ܨܘܬ ܐ ܘܒܘ̇ܠܝܬܐ ܐܟ̇ܠܝܢ ܐܢܫ ܠܥܠܝ ܟܗܢܐ ܆ ܗܘܘ ܐܟܠܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܐܝܣܪ ܠ ܒܣܪܐ ܂ ܘܠܐ
ChronMin ܫܕܪ ܒܕܘܟܬܗ ܀ ܡܚܕܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܘܣܒܝܣ ܚܝܘܗܝ̈ ܐܢܫ ܂ ܠܐ ܡܟܣܝܡܘܣ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܝܘܠܝܘܣ ܕܪܘܡܝ ܂ ܘܠܐ
ChronMin ܕܫܡܗ ܐܕܪܝܢܘܣ ܂ 11ܫܕܘ ܕܝܢ ܘܠܡܩܕܘܝܘܣ ܐܢܫ ܒܣܠܘܩܝܐ̣ ܂ ܘܫܕܘ ܠܩܘܪܝܠܘܣ̣ ܘܐܩܝܡܘ ܚܠܦܘܗܝ
ChronMin ܕܡܬܩܪܐ ܓܐܝܢܘܣ ܕܐܚܝܕ ܗܘ̣ܐ ܒܗܪܣܝܣ̈ ܕܝܘܠܝܢܝܣܛܐ̈ ܂ ܐܢܫ ܟܕ ܂ ܝ ܥܢܕ ܩܕܝܫܐ ܛܝܡܘܬ ܐܘܣ̣ ܂ ܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ
ChronMin ܀ ܘܒܫܢܬ ܂ ܐ̇ ܟܕ ܂ ܝ ܒܝܪܚ ܫܒܛ ܂ ܒܟܚ ܂ 7ܒܗ ܃ ܡܓܗܝ̈ ܬܠܬܐ ܐܢܫ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̣̈ ܂ ܘܬܠܘ ܛܒܥܐ̈ ܕܐܒܪܐ ܒܩܕܠܐ ܕܟܠ
ChronMin ܕܝܪܝܐ ܝ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܘܫܪܐ ܠܘܬܗ ܘܐܬܝܩ̣ܪ ܡܢܗ ܕܝܠXܗ] ܐܢܫ ܕܐܘܪܗܝ ܒܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܝܬ ܦܘܪܟܣܐ̈ ܂ ܐܬܐ ܠܘܬܗ
ChronMin ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܩܐܡ̇ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܝܗ̈ ܂ 7ܐܠܐ ܝܝ ܐܢܫ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܕܚܕܬ ܗ̣ܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܕܐ ܣܘܢܕܘ ܂ ܘܠܐ