simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܠܩܛܪܩܛܐ̈ ܟܕ ܝ ܐܚܝܕܝܢ ܒܦܪܙܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܩܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܐܢܘܢ ܒܝܘܡܗ ܘܕܠܐ ܒܝܪܚܗ ܂ ܘܐܬܘ ܡܝܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܫܟܚܘ
Chronica Minora I ܠܦܪܬܘ̇ܝܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܫܢܬ ܚXܝ̈ ܕܡܠܟܘXܗ ܂ ܀ ܫܢܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܠܘܩܝܣ ܕܝܢ ܩܣܪ · ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܫܥܒܝ
Chronica Minora I ܠܕܝܪܝܐ ܕܡܕܚܝܐ̈ ܂ ܝܝ ܠܗܘܢ̣ ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܒܗ ܂ ܒܬܪ ܡܥܠܬܗ ܕܐܣܩܠܦ ܐܦܝܣܩܘܠܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܛܪܕ
Chronica Minora I ܠܟܠ ܐܬܪ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܣܓܝܘ ܥܠܘܗܝ ܩܘܛܪܓܐ̈ ܐܢܘܢ ܗܘ̣ܘ ܃ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ̣ܘ Xܙ ܡܨܠܝܢܐ̣̈ ܂ ܦܪܣܝ ܘܛܪܕ
Chronica Minora I ܂ ܘܫܠܡܬ̤ ܥܠܝܗܘܢ ܠܘܛܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܘܐܦ ܗ̤ܘ ܡܪܝ ܐܢܘܢ ܘܠܟܠ ܕܩܢܝܢ̣ ܐܘܒܕ ܘܠܚܪܬܐ ܒܡܘܬܐ̈ ܕܟܠ ܓܢܣ ܐܡܝܬ
Chronica Minora I ܠܟܠ ܪܘܚ̣ ܂ ܡܕܪܡܘܬܗ ܕܓܒܪܝܠ̣ ܂ ܠܐ ܫܒܩܬ ܂ ܛܒܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܢܘܢ ܕܡܘܨܠ ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܡܠܝܬ̤ ܪܓܬܗ ܂ ܕܢܛܪܘܕ ܘܢܪܕܘܦ
Chronica Minora I ܓܒܪܝܠ ܠܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܡܪܝܪܬܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܐܢܘܢ ܠܓܒܪܐܝܠ ܕܢܦܘܫ ܡܢ ܗܕܐ ܠܙܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܝ ܘܨܚܝ
Chronica Minora I ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܩܕܡ ܦܪܣܝܐ̈ ܃ ܥܠ ܕܐܫܕܘ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܕܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܕܙܩܝܦܐ ܂ ܘܡܐܢܐ̈ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܬܒ̣ܪ
Chronica Minora I ܒܝܫܐܝܬ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܫܡܥܗ̇ ܝܙܕܝܢ ܐܘܕܥܗ̇ ܠܡܠܟܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܐܢܘܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥ ܪܒ ܚܝܠܐ ܥܠ ܨܢܥܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܃ ܛܪܕ
Chronica Minora I ܠܗܝܟܠܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܫܕܪ ܟܣܦܐ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܂ ܘܚܕܬ ܐܢܘܢ ܐܢܘܢ ܓܢܒ ܩܒܪܗ ܕܡܪܢ ܀ ܗܝܕܝܢ ܬܒ̣ܥ ܝܙܕܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܒܢ̣ܐ
Chronica Minora I ܒܟܠܗܘܢ ܝ ܫܘܦܪܐ̈ ܂ ܒܢ̣ܐ ܕܝܢ ܐܦ ܥܕܬܐ̈ ܘܕܝܪܬܐ̣̈ ܂ ܐܢܘܢ ܐܢܘܢ ܠܗܝܟܠܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܫܕܪ ܟܣܦܐ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܂ ܘܚܕܬ
Chronica Minora I ܠܪܗܘܡܝܐ̈ X ܕܐܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܠܐ ܡܨܐ ܟܘܣܪܘ ܕܢܫܬܠܛ ܐܢܘܢ ܕܢܥܘܠ ܠܐܘܪܫܠܡ̣ ܂ ܠܘ ܚܝܠܗ ܡܚܝܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܐ ܕܢܪܕܐ
Chronica Minora I ܕܐܝܬ ܥܡܗܘܢ ܢܩܘܫ̣ܐ ܂ ܘܗܐ ܡܛܝܢ ܠܕܣܩܪܬܐ̣ ܂ ܫܩ̣ܠ ܟܠܗ ܐܢܘܢ ܘܕܚܠܬܐ ܕܐܚܕܬܗ ܡ̣ܢ ܩܠ ܢܩܘܫ̣ܐ ܂ ܒܕܐܬܚܫܒ ܕܪܗܘܡܝܐ̈
Chronica Minora I ܠܪ-ܗܘܡܝܐ ܕܐܬ̣ܘ ܥܡܗ̣ ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ ܗܪܩܠܐ ܂ ܟܕ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܕܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܨܚܝ̣ ܠܒܪܬܗ ܂ ܝX ܕܗܢܐ ܪܒܚܝܠܐ ܂ ܘܫܪܐ
Chronica Minora I ܂ XXX X ܠܥܩܘܠܐ ܃ ܘܕXܫܘ ܒܗ̇ ܡܢ ܟܦܢܐ ܡܬܕܝܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܢܘܢ ܠܡܚܘܙܐ̈ ܕܐܬܚܪܒܬ̤ ܡܢ ܛܝܝܐ̈ ܃ ܘܬܪܥܝẌ ܕܐܘܒܠܘܝ
Chronica Minora I ܂ ܘܒܙܘ ܐܦ ܠܩܠܝܬܗ ܕܩܘܪܝܩܘܣ ܂ ܘܥܡܗ̇ ܐܦ ܠܓܙܐ ܕܒܝܬ ܐܢܘܢ ܂ ܩܛܪܓܘ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܩܕܡ Xܡܝܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫܕܪ ܚܒ̣ܫ
Chronica Minora I ܂ ܠܗܘܢ ܘܠܢܫܝܗܘܢ̣̈ ܘܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܠܪܫܗܘܢ ܙܩܦ̣ܘ ܒܗ̇ ܐܢܘܢ ܕܐܬܪܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܬ̣ܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܡ̣ܢ ܥܩܘܠܐ̣ ܘܩ̇ܛܠ
Chronica Minora I ܠܢܗܪܐ ܚܕ ܂ ܘܐܥܡܕ ܝ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܟXܢܐ ܐܢܘܢ ܘܣܓܕ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܗܝܡܢX ܗ̤ܘ ܘܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ ܂ ܘܐܚ̇ܬ
Chronica Minora I ܠܟܠܗܘܢ ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܟXܢܐ ܘܡܫܡܫܢܐ̣̈ ܂ ܘܗܦܟ ܠܐܬܪܗ ܀ ܐܢܘܢ ܗ̤ܘ ܘܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ ܂ ܘܐܚ̇ܬ ܐܢܘܢ ܠܢܗܪܐ ܚܕ ܂ ܘܐܥܡܕ ܝ
Chronica Minora I ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ ܕܥܡܗ ܃ ܥܕ ܕܡܟܢܫ ܠܗ ܝ ܚܝܠܐ ܂ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ ܠܐܒܘ ܐܢܘܢ ܂ ܪܟܒ ܗܢܐ ܗܘܪܡܝܙܕܢ ܦܘܪܣܐ̣̈ ܂ ܕܟܐܡܬ ܢܫ̣̇ܠܐ