simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܒܪܬܝ ܂ ܘܟܩ ܟܘܣܪܘ ܠܟܠXܝܢ ܗܠܝܢ̣ ܘܒܠܒܗ ܛܡ̣ܪ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܐܢܐ ܂ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ̣ ܂ ܕܠܓܒܪܐ ܕܒܥܝܪܬܢܐܝܬ ܡܙܕܘܓ ܠܐ ܝܗ̇ܒ
Chronica Minora I ܠܗ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܗܘܬ̤ ܠܗ ܠܟܘܣܪܘ ܡܥܠܝܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܢܐ ܘܡܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܝܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܡܘܬܢ̈ ܡܡܝܬ
Chronica Minora I ܡ̣ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܕܠܐ ܒܘܚܢܐ̣ ܂ ܫܕܪ ܡܠܟܐ̣ ܘܐܝܬܝܗ ܐܢܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܢܬ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܚܠܦ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܐ ܪܕܝܦ
Chronica Minora I ܕܝܢ X0ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܢܨܒ̣ ܥܘܡܪܐ 2ܕܒܝܬ ܥܒܐ̈ ܂ ܘܡܪܝ ܐܢܐ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܐܚܐ̈ ܥܡܘܠܬܢܐ̈ ܢܦܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܥܘܡܪܐ ܂ ܐܡ̇ܪ
Chronica Minora I ܠܟ ܝX ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܫܟܚ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܢܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܪܒ ܢܢܝܠܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܕܐܢܐ ܡܫܠܡ
Chronica Minora I ܡܐܢܐ ܝ ܕܣܐܡܐ ܒܕܡܘܬܗ ܕܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܂ ܘܫܡܠܝ ܐܢܐ ܕܢܫܬܠܛ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܢܕܪ ܕܐܢ ܂ ܝXܝ ܡܫܬܘܙܒ ܐܢܐ̣ ܂ ܥܒ̇ܕ
Chronica Minora I ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܥܠ ܕܫܡ̣ܥ ܕܗܪܩܠܐ ܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܫܩܝܠ ܐܢܐ ܇ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܂ ܐܝܟܢ ܐܝܬܝ ܐܠܗܐ ܃ ܘ̣ܗܐ ܡ̣ܢ ܩܫܐ ܚܕ ܡܬܪܕܦ
Chronica Minora I ܘܠܐ ܢܩܘܫܐ̣ ܒܟܠܗ ܫܘܠܛܢܝ ܂ ܙܘܥܬܐ ܕܝܢ ܘܕܚܠܬܐ ܕܐܚܕܬܗ ܐܢܐ ܫܩܝܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܝܡܐ ܕܐܢ ܗܘܝܐ ܠܝ̣ ܙܟܘܬܐ ܃ ܠܐ ܥܕܬܐ ܫܒ̇ܩ ܝ
Chronica Minora I ܠܟ̣ ܥܠ ܣܝܡܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܂ ܘܚܘܝ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܒܒܝܬܗ̣ ܂ ܐܢܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ ܠܝ̣ ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ̣ ܂ ܝ ܓ̇ܠܐ
Chronica Minora I ܒܐܠܗܟ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܡܠܟܘܢܐ ܗ̇ܘ ܠܟܘܡܪܐ ܦܠܚܝ̈ ܠܫܐܕܐ̈ ܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܠܝ ܐܬܐX ܐܝܟ ܕܡܚܘܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܐܠܗܝ̣̈ ܂ ܡܗܝܡܢ
Chronica Minora II ܕ]ܝܢ ܩܕܝܫܐ [ܦܛ[ܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟXܣܢܕܪܝ]ܐ ܂ ܗ̇ܘ ܐܢܐ ܐ ܂ 2ܘܗܘ̣ܘ̈ ܒܗ ܒܙܒܢܐ̇ ܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܡ[ܪ
Chronica Minora II ܩ[ܪܒܬ 7]ܠܟܝ ܡܬܘX ܂ ܥܢܬ [ܕܢ ܟܕ ]ܦܫܝܠܢ̈ ܐܝܕܝܗ̇̈ ܐܢܐ ܂ ܩ̣ܡ ]ܡܩܪܝܣ ܩܫ[ܝ]ܫܐ ܕܥ[ܡܗ ]ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܂
Chronica Minora II ܂ ܘ[ܟ[ܕ ܫܪܬ ܕܢܐܙܠ ܠܥܕܬ ܐ̣ ܂ ܥܡܐ̣ ܠܬܪܝܢ̈ ܐܬܦܠܓ ܂ ܐܢܐ [ܠ[ܗ ܝܡ̇ܐ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܕܐ[ܝܟ ܕܟܬ̣ܝܒ ܡ̣ܢ ܠܬܚ[ܬ ]ܡܗ·ܡܢ
Chronica Minora II ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢܓܢܝܩܐ ܕܟܒ̇ܫ̣ܐ ܠܗ ܂ ܂ ܝX ܠܗܢܐ ܚܣܢܐ ܂ ܐܢܐ ܝܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܢ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܡܠܬܐ ܘܠܒܝܬܝ̣ ܂
Chronica Minora II ܠܟ ܡܢܓܢܝܩܐ ܕܟܒ̇ܫ̣ܐ ܠܗ ܂ ܂ ܝX ܠܗܢܐ ܚܣܢܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܗܒ̣ ܠܗ ܐܢܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܢ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܡܠܬܐ ܘܠܒܝܬܝ̣ ܂ ܐܢܐ ܥ̇ܒܕ
Chronica Minora II ܕܝܢ ܥܠ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܘܥܠ ܗܘܣܝܕܘܣ ܂ ܘܠܙܒܢܐ ܕܐܝܠܘܢ ܂ ܐܢܐ · ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ ܕܩ̇ܫܝܫܝܢ ܒܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ
Chronica Minora II ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ 2ܐܡ̣ܪ ܟܬ̇ܒܐ ܂ ܕܒܡܕܒܪܐ 3ܥܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܥܕܡܐ ܐܢܐ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܝ ܠܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܕܠܐ ܢܬܩܛܠ ܂ ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ
Chronica Minora II ܂ ܘܪ̇ܒܘ ܥܠܘܗܝ ܐܪ̈ ܢܘ̣ ܂ ܘܫܕܪܗ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܂ ܐܢܐ ܨܒܥܬܐ̈ ܘܚܕܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܕܠܘܬ ܫܘ ܝ ܒܐܘܣܝܐ ܚܕܐ̣ ܡܡܠܠ ܝ
Chronica Minora II ܡ̇ܕܥ̇ܟ ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܢܣܝ̣ܡ ܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕ ܂ ܫܐ̣ ܂ ܐܢܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܡܘܬܒܐ ܕܬܪܢܘܣ ܝ ܕܒܡܨܥܬܐ ܡܘܠܕ ܠܗ ܠܚܪܝܢܐ̣
Chronica Minora II ܠܗ ܂ ܢܣܝ̣ܡ ܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕ ܂ ܫܐ̣ ܂ ܘܚܢܢ ܝܬܒܝܢܢ ܡܢ ܐܢܐ ܕܬܪܢܘܣ ܝ ܕܒܡܨܥܬܐ ܡܘܠܕ ܠܗ ܠܚܪܝܢܐ̣ ܐܢܐ ܡ̇ܕܥ̇ܟ