simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܐܘܩܕ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܣܠܝ̇ܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܒܝܬ ܐܢ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܚܣܪ ܐܠܐ
Chronica Minora I ܗ̤ܘ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܃ ܘܚܕ ܡܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܕܫܡܗ ܐܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܠܐ ܦܫ̣ܘ ܕܐܩܝܡܘ ܓܒܐ ܠܘ̣ܩܒܠ ܛܝܝ̇ܐ̣ ܂ ܐܠܐ
Chronica Minora II ܕ ܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ ܡܚ̇ܫܒ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬܘܣܦ ܘܠܐ ܐܢ ܫܢܬܐ ܂ ܘܣܗܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܝ ܂ ܘܟܒܝܫܬܐ ܂
Chronica Minora II ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܨ̇ܒܐ ܠܡ̇ܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܠ̇ܙܒܢܐ̈ ܃ ܡܢ ܝܘܡܢܐ ܐܢ ܕܟܪܘܙܘܬܗ ܕܗܘܬ ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܛܒܪܝܘܣ ܂
Chronica Minora II ܐܢܫ ܢܗܦܘܟ ܢܒܥܐ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܫܟܚ 3ܕܡܢ ܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܢ ܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܬܘܒ
Chronica Minora II ܬܒ̣ܥܐ̣ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܚܘܪܒܗ ܕܗܝܟܠܐ ܃ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܢ ܆ ܕܗܘܝܢ̈ ܝ ܂ ܐܠܘܡܦܝܣ̈ ܂ ܣܕ ܂ ܀ ܐܦ ܒܡܢܝܢܐ ܬܘܒ ܕܥܒܪܝܐ̈
Chronica Minora II ܕܠܝܠܐ̈ ܂ X ܂ ܂ ܂ X 1ܐܠܦܐ ܚܕ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܫ̇ܕܪܘ ܐܢܘܢ ܐܢ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝXܡܢܬܥ̈ ܣܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܦܫܘ ܡܢܗܘܢ ܐܠܐ
Chronica Minora II ܨ̇ܒܝܬ ܠܡܕܒܚܘ̣ ܂ ܕܢܒ̣ܢܐ ܠܗܝܟܠܢ ܂ ܘܟܕ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܫܪܝܘ ܐܢ ܕܣܛܪ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܠܐ ܡܦܣ ܠܡܕܒܚܘ̣ ܂ ܗܒ ܠܢ
Chronica Minora II ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܢܚܠܘܛ ܐܝܢ ܠܡܪܥܝܬܐ̈ ܂ ܘܡܫܘܬܦܐܝܬ ܢܪ̣ܥܘܢ̣ ܐܢ ܩܕܡ ܚܒܪܗ ܀ ܡܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܦܘܠܝܢܘܣ ܂
Chronica Minora III ܨܝܕ ܬ ܐܓܪܐ̈ ܂ ] ܘܐܬ ܐܠܨܘ [ܒܢܝܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܝܬ ܥܕ ܡܐ ܐܢ ܠܒܝܬ ܓ[ܙܗ ]ܥܕ ܡܐ ܕܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܙܘܙܐ ܐܘ [ܕܝܢܪ ܣܟ ܐܠܐ
Chronica Minora III ܝ ܡܠܟܐ̈ ܟܝܬ ܐ[ܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܪܫܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܃ ܐܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܓܥܝܢ ܃ ܕܐܝܠܝܢ ܒܙܒܢ ܐܝܠܝܢ ܐ ܬ ܂ ܗܘ̣ܢ̣ ܂
Chronica Minora III ܐܢܫܝܢ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܘ ܡܟܬ[ܒܢܐ̈ ]ܐܘ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܟܢ ܐܢ ܐ ܬ ܂ ܗܘ̣ܢ̣ ܂ ܐܢ ܝ ܡܠܟܐ̈ ܟܝܬ ܐ[ܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܪܫܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܃
Chronica Minora III ܂ ܬܦܛ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܟܕ ܙܕܩ̇ ܗܘ̤ܐ ܕܢܗܘ̤ܐ ܡܘܬܗ ܐܢ ܐܬܒ̣ܨܪܬ̇ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘܠܐ ܐܬܟܬܒ̣ܝܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܇ ܐܠܐ
Chronica Minora III ܂ ܠܚ ܂ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܗ ܂ ܝ ܐܠܐܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܂ ܠܛ ܂ ܡ̇ܢܝܢ ܠܗ ܐܢ ܂ ܕܓ ܂ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܘܠܘܡܦܝܐܣ ܡܫ̇ܪܐ ܦܛܘܠܐܡܐܘܣ ܇
Chronica Minora III ܗܟܝܠ ܫܪܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܂ ܕܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢ ܂ ܕܡܚܘܝܢ̈ ܕܒܫܢܬ ܐ ܗ̇ܝ ܂ ܕܣܠܘ ܂ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܐܬܟ̇ܝܢܬ ܀
Chronica Minora III ܢܬܠ ܕܐ ܬܝܗ̇ ܃ ܕܥܒ̣ܕܬ ܕܓܠܘܬܐ ܒܩܢܘܢܐ ܆ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܢ ܆ ܗܘ̣ܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܆ ܐܝ̣ܕܐ ܕܗ̣ܝ ܥܠ̣ܬܐ
Chronica Minora III ܐ̣̇ܪܥܐ ܣܦܝܩܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܨܕ ܐ ܗ̣ܝ ܂ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܝܗ̇ ܗܟܝܠ ܕܒ ܐܢ ܂ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܒ̣̇ܪܝܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܗܘܢ ܠܝܬ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐ̤ܠܐ
Chronica Minora III ܐܬܪܐ ܨܕܝܐ ܘܣܦܝܩܐ ܂ ܘܝ̣̇ܡ ܇ ܐ ܕܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܡܬܥ̣̇ܠ̤ܐ ܐܢ ܐܢܘܢ ܂ ܝܟ ܕܨܒܐ ܂ ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܝܬ ܂ ܐ̤ܠܐ̈
Chronica Minora III ܡܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܂ ܘܐܦ ܬܡ̇ܢ ܟܠܗ ܚܠܐ ܕܥ̣̇ܠ ܝ̣̇ܡܐ ܗ̇ܘ ܕܗܒܐ ܐܢ ܘܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡܕܡ ܐ-ܚܪܝܢ ܠܝܬ ܂ ܐ̤ܠܐ̈
Chronica Minora III ܝ̣̇ܡ ܇ ܐ ܪ̣ܒܐ̈ ܂ ܘܛܘ̣ܪ̈ ܐ ܪܡܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܥ̣̇ܡܪܝܢ ܘܐܬܪܐ ܐܢ ܠܓܘ ܡܝܐ̈ ܘܡܬܛ̣̇ܫ ܇ ܝܢ ܂ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܠܝܬ ܂ ܐ̤ܠܐ̈