simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܠܗ ܗܟܢܐ ܂ ܕܗܐ ܦܓܥܝܢ ܆ ܝ ܒܗ ܬܠܬܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܒܨ̇ܠܨܚ ܂ ܥܠ ܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ ܂ ܟܕ ܡܫܚܗ ܕܢܗ̣ܘܐ ܡ̇ܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐ ܠ
Chronica Minora II ܂ ܩܝ ܂ ܪܒܘܢ̈ ܐܒ̣ܕ ܒܟܦܢܐ ܂ ܘܐܫܬܒ̣ܝ ܫܒܥ̈ ܝ ܂ ܘܫܪܟܐ ܐܡܪ ܢܫܐ̈ ܐܟܠ̣ 7ܥܘܠܝܗܝܢ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢܫ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈
Chronica Minora III ܕܥܒܕܝܢܢ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܝܠܟܘܢ [ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ]ܘܡܢ ܥܘܡܪܐ ܐܡܪ ܐ ܕܩܘܪܪܘ]ܣ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܕܐ ܂ ܐܠܐ
Chronica Minora III ܃ ܕܐܒܪܣܡ ܪܝܫ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܘܕܢܝܢܘ ܇ ܣ ܒܪ ܒܝ ܇ ܠܘܣ ܘܕܐܘܪܘܦܣ ܐܡܪ ܝܘ ]ܘܝXܘܝܘ ܘܝXܘXܘ ܝ ܇ ܂ ܝܥ ܘܪܘܝܚܬܐ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬ
Chronica Minora III ܠܗܘܢ ܂ ܩܪܘ ܠܝ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܨܠܡܐ ܗܢܐ ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܡܥܘܢ ܬܘ ܒܬܪܝ ܂ ܘܟܕ ܐܙ̣ܠܘ ܒܬܪܗ ܠܩܘܦܛܠܝܘܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum 1ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܆ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܦܩܘܢܗܝ ܡܢ ܠܘܬܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܡܪ ܂ ܘXܦ ܝXܚX X ܂ ܘܪܝܘܝX ܘܪܝܝẌ ܫܡ̣ܥܬ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܬ
Vie de Sévère par Jean ܆ ܐܫܬܥܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܐܬܟܫܦ ܠܝܫܘܥ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܢ ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܒܢ̇ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܠܝܗ ܕܐܠܝܫܥ
Vie de Sévère par Jean ¹ܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܘܢܚܬܝܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܇ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܣܡܝܟ ܗܘܐ ܐܡܪ ܡܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܆ ܡܛܝܐ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ̈ ܕܫܡܝܐ . ܕܒܘ̇
Vie de Sévère par Jean ܇ X ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܘܝܢ ܦܪܫ ܡܢ ܐܡܪ ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܚܛܐ ܆ ܕܐܦ ܘܢܐ ܕܐܬܦܪܫ ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ X
Vie de Sévère par Jean : ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܪܒ ܒܡܠܦܢܐ̈ ܆ ܘܒܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܢܗܘܐ ܛܒܝܒ : X ܐܡܪ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܚܙܝܗܝ ܐܫܬܘܕܥܗ ܆ ܝ- ܠܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ̈ ܘܘܘ
Vie de Sévère par Jean : ܕܗܢܐ ܒܕܡܘܬ XX X ܥܢܢܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ X ܢܬܬܪܝܡ ܆ ܟܕ ܐܡܪ XX ܝ XX ܠܗܢܐ ܘܬܡܗ ܒܗ ܆ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦܝܢ ܥܡܗ
Vie de Sévère par Jean ܆ ܡܢܐ ܓܝܪ ܠܟ ܘܠܩܣܪ ¹ܐܘ ܠܗܠܝܢ ܕܩܣܪ ܆ ܥܕܡܐ ܕܬܬܢܝܚ X ܐܡܪ ܆ ܟܕ ܓܦܐ̈ ܕܢܫܪܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܟ : ܐܘ ܕܝܘܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܒܝܬܝܐ
Vie de Sévère par Jean : ܗܠܝܢ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܩܕܡܝ ܆ ܘܟܕ ܫܩܠ ܠܝܓܬܐ : ܣܝܡܐ ܘܘܬ ܓܝܪ ܐܡܪ ܥܠ ܛܠܝܬܐ ܨܒܐ . ܘܟܕ ܙܥܝܦܐܝܬ ܚܪ ܒܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܛܢܦܬܐ
Vie de Sévère par Jean ܆ ܫܢܐ ܡܢ ܓܒܝܠܬܐ ܘܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐX ܪܘܚܐ̈ ܡܪܘܕܐ ܘܥܡܗ̇X ܐܡܪ ܘܘܬ ܓܝܪ ܩܕܡܘܘܝ ܕܢܐܟܘܠ ܆ ܥܠ ܪܝܫܗ̇ ܕܛܠܝܬܐ ܣܦܩܗ̇ ܟܕ
Vie de Sévère par Jean ܠܘܬܗ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܐ ܙܒܢܗ ܕܣܐܘܝܪܐ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡܪ ܕܐܢܫ ܕܫܡܗ ܣܐܘܝܪܐ ܩܐܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܆ ܘܡܦܝܣ ܕܥܡܗܘܢ ܢܥܡܪ ܆
Vie de Sévère par Jean ܠܗ . ܫܡܥܬܢܝ ܓܝܪ ܐܡܪ ܆ ² ܕܠܦܘܠܘܣ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܐܡܪ ܠܝܡܢܐ ܪܕܦ ܐܢܬ ܠܝ ܦܛܪܐ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܪܕܦ ܐܢܬ ܥܡܝ
Vie de Sévère par Jean ܆ ² ܕܠܦܘܠܘܣ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܕܕܘܦܝܐ̈ ܘܐܘܠܝܨܢܐ̈ ܐܡܪ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܪܕܦ ܐܢܬ ܥܡܝ ܐܡܪ ܠܗ . ܫܡܥܬܢܝ ܓܝܪ
Vie de Sévère par Jean : ܕܬܘܒ ܣܢܝܩ ܥܠ ܩܪܝܒܘܬܗ ܘܥܘܕܪܢܗ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪ ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܪܚܡ . ܗܘ ܕܝܢ ܣܒܐ ܟܕ ܣܓܝ ܐܬܥܣܩ ܠܘܬ ܫܐܠܬܐ
Vie de Sévère par Jean : ܕܦܩܚܐ ܗܝ ܕܢܫܢܐ XX ܘܥܡ ܡܫܝܚܐ ܢܗܘܐ ܆ ܐܡܪ ܬܘܒ ܠܘܬܗ : ܐܡܪ ܠܗ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܪܘܝܒ ܐܢܬ ܕܬܫܒܘܩ ܠܢ ܐܘ ܒܪܝ . . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ
Vie de Sévère par Jean ܬܘܒ ܠܘܬܗ : ܐܝܬ ܠܟ ܕܘܒܪܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܆ ܡܛܝܒܐܝܬ ܐܝܬ ܠܟ ܐܡܪ . . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܪ : ܕܦܩܚܐ ܗܝ ܕܢܫܢܐ XX ܘܥܡ ܡܫܝܚܐ ܢܗܘܐ ܆