simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܐܢܐ ܕܝܢ X0ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܢܨܒ̣ ܥܘܡܪܐ 2ܕܒܝܬ ܥܒܐ̈ ܂ ܘܡܪܝ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܐܚܐ̈ ܥܡܘܠܬܢܐ̈ ܢܦܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܥܘܡܪܐ ܂
ChronMin ܠܩܣܪ ܂ ܕܦܪܣܝܐ̈ ]ܠܡ ܕܡܕܢܚܐ ܥܒXܪܘ ]ܠܫܘܠܛܢܐ ܐܡ̇ܪ ܂ 1ܘܙܟܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪ[ܝܐ̣ ܂ ]ܟܕ
ChronMin ܗܘ̣ܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܢܝ ܒܝܘܠܦܢܗ̣ ܂ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܬܝܐ̈ ܗܘܝܢ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܡ ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܘܢܦ̣ܩܘ̣̈ ܘܡܛܥ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܥܠܡܐ ܂
ChronMin ܗܘܐ̣ ܂ ܕܐܦܠܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ ܪܘܚܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܩܕܘܢܝܣ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܕܝ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܢܘܦܘܠܝܣ̣ ܂
ChronMin ܠܗ ܠܐܘܕܘܟܣ[ܝܣ ܆ ]ܕܐܥܘܠܬ ܒܝ̣ ܘܒܐܐܛ[ܝܣ1 ܃ ܪܒܝ ܂ ܐܡ̇ܪ [ܕܢ]ܫ[ܢܐ ܂ ܘܗ̣[ܘ ]ܐܘܢܘܡܝܣ̣ ܫܢ̇ܝ ܒܩܛ[ܝܪܐ ܝ ܟܕ
ChronMin ܆ ܥܠ ܐܒܐ ܗ̇ܝ ܕܪܒ ܂ ܥܠ ܒܪܐ ܕܝܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܂ ܘܥܠ ܪܘܚܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̣ ܂ ܐܟܘܬܢ ܕܚܕ ܐ ܬܘܗܝ ܡ̇ܫܪܪ ܂ ܕܪXܐ̈ ܕܝܢ ܥܒ̇ܕ ܂ ܟܕ
ChronMin ܆ ܝ ܘ[ܡܢ ]ܟܝܢܐ ܡܡܙܓܐ ܘܡܪܟܒܐ ܗܘ ܒܪܐ ܂ ܐܡܪܝܢ̈ ܕܐ[ܦ ܐܡ̇ܪ ܐ̣ ܒܕܡܘܬ ܣܒܠܐܘܣ ܂ ܘܕܦܓܪܗ ܕܡܪ ]ܢ ܫܡܝܢܐ ܗܘ
ChronMin ܗܘܐ ܇ ܕܐܢ ܒܥܝܢ̈ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܝܢܐ̣ ܂ ܢܬܠܘܢ ܙܝܢܗܘܢ ܐܡ̇ܪ ܠܫܝܢܐ ܕܥܡ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܩܒܠ ܡܢܗܘܢ ܫܝܢܐ ܂ ܐܠܐ
ChronMin ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܘܥܠ ܗܘܣܝܕܘܣ ܂ ܘܠܙܒܢܐ ܕܐܝܠܘܢ ܂ ܐܡ̇ܪ · ܙ X ܂ · ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ ܕܩ̇ܫܝܫܝܢ ܒܝܘܢܝܐ̈ ܂
ChronMin ܢ ܂ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܫܟܚ ܫܡܐ ܕܕܝܘܣ ܂ ܘܗ̣ܘ ܥܒ̣ܕ ܨܠܡܐ ܕܐܬ̇ܢܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܐܬ̇ܢܣ ܠܡܕܝܢܬܐ ܀ ܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܥܠ ܗܢܐ ܝ ܩܩܪܘܦܣ
ChronMin ܦܝܠܝܣܛܘܣ̣ ܕܐܬܒ̣ܢܝܬ ܡܢ ܐܙܘܪ ܘܩܪܟܕܘܣ ܨܘܪܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܝܟ ܕܡܟ̣ܬܒ ܝܘܣܝܦܘܣ ܒܬܠܬܐ ܝ ܕܡܟܬܒܢܘܬܗ ܀ ܥܠ ܩܪܟܕܘܢ
ChronMin ܆ ܕܬ̇ܕܥ ܘܬ̇ܣܬܟܠ ܂ ܡܢ ܡܦܩܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܂ ܠܡܬ̣ܒܘ ܦܬܓܡܐ̣ ܐܡ̇ܪ ܘܬܡܢܐ̈ ܢ ܘܬܠܬ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ · ܙ X ܕܕܢܝܐ ܠ ܡ̇ܬܢܒܐ ܟܕ
ChronMin ܂ ܕܒܬܪ ܫܒܥܐ̈ ܘܫܬܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܫܒܘܥܐ̈ ܂ ܬܬ̇ܚܒܠ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܘܬܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܗܘܘ ܂ ܂ X X ܘܗܠܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܡܬ̇ܢܒܐ ܟܕ
ChronMin ܂ ܕܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܐܩܘܣܛܐ ܐܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܠܟܗܢܐ̈ ܩܠܐ ܕܙܘܥܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܐܟܘܬܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܐܦ ܝܘܣܝܦܘܣ ܐܟ̣ܬܒ ܥܠܘܗܝ ܕܙܒܢܐ ܟܕ
ChronMin ܂ ܕܡܫܢܝܢ ܚܢܢ 3ܠܢ ܡܟܐ ܂ ܘܫܓܘܫܝܐ ܘܙܘܥܐ ܐܚ̣ܕ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܕܦܢܛܐܩܘܣܛܐ ܐܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܠܟܗܢܐ̈ ܩܠܐ ܕܙܘܥܐ ܪܒܐ ܂ ܟܕ
ChronMin ܗܘܐ̣ ܕܢܦܫܐ ܠܐ 7ܢܣ̣ܒ ܦܪܘܩܢ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܐܡ̇ܪ ܐܬ̇ܦܢܝ ܀ ܗ̇·ܕܝܢ ܢܒܥ̣ ܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܠܕܝܩܝܐ ܂ ܘܒܙܒܢ
ChronMin ܗܘܐ ܕܢܦܫܐ ܝ ܡ̇ܢ ܝ ܢܣܒ̣ ܂ ܡܕܥܐ ܕܝܢ̣ ܠܝܬ ܗܘܐ ܀ ܐܦ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܒܙܒܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ̣ ܕܢܦܫܐ ܠܐ 7ܢܣ̣ܒ ܦܪܘܩܢ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ
ChronMin ܗܘܐ ܝ- ܂ · 20ܕܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܗܘܐ̣ ܠܝ ܒܪ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܆ ܕܥܡ ܦܘܠܝܢܐ 2ܢܬܒ̣ ܡܝܠܛܘܣ ܂ ܦܘܠܝܢܐ 2ܕܝܢ
ChronMin ܗܘܐ ܓXܝܪ ܆ ]ܡܪܝܡ̇ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ̇ ܐܢܫ̣ ܠܐ ܢܩ̣ܪܐ ܂ ܡܪܝܡ ܐܡ̇ܪ ܐܬܥܠܝ̣ ܂ ܘܡXܚ]ܕܐ [ܒXܡܠܦܢܘܬ ܐ ܫܟܝܪܬ ܐ ܐܬܚܫܚ ܂
ChronMin ܗܘܐ̇ ܂ ܕܐܢܐ ܠܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪ ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܐ̣ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܢܪܚܩ ܝ ܡܢ ܡܩܕܡܘܬ ܐܚܝܕܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܒܝܫܬܐ ܂ ܐܠܐ