simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܂ ܂ ܐܡܪܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܠܐ ܐܠܗܐ ܕܢܗܪܘܬܐ̈ ܂ ܘܢܨܒ ܒܗ̇ ܕܝܪܐ̣ ܂ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܩ̇ܪܒ ܠܕܚܠܬ̤
Chronica Minora I ܝX ܘܒܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܡܠܟܐ ܝ ܂ ܫܩ̣ܠ ܣܩܪܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܐܠܗܐ ܂ ܝܘܢܕܒ ܕܚܕܝܒ ܂ ܗܢܐ ܕܒܝܕ ܦܪܗܣܝܐ ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ ܩܕܡ
Chronica Minora I ܂ ܘܠܐ ܢܚ ܘܫܠܝ ܥܕܡܐ ܠܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ ܐܒ̇ܥ̣ ܂ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܓܕܠܐ̈ ܡܡܪܕܐ̈ ܕܕܚܠܬ
Chronica Minora I ܕܘܟܬܐ ܡܣܬܪܬܐ ܕܠܐ ܚܘܝܘܗ̇ ܠܗܘܢ ܂ ܘܚܘܝܘ ܠܗܘܢ ܩܝܣܐ ܐܠܗܐ ܕܐܫܕܘ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܕܡܠܟܐ ܡܘܪܝܩܐ̈ ܘܕܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܠܐ ܫܒ̣ܩ
Chronica Minora I ܇ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܂ ܐܝܟܢ ܐܝܬܝ ܐܠܗܐ ܃ ܘ̣ܗܐ ܡ̣ܢ ܩܫܐ ܚܕ ܡܬܪܕܦ ܐܠܗܐ ܘܢܩܫ ܚܨܗ ܘܐܫܬܪܝܬ̤ ܟܪܣܗ ܂ ܘܐܡܪܬ̤ ܠܗ ܫܝܪܝܢ ܂ ܠܐ ܬܕܚܠ
Chronica Minora I ܃ ܘ̣ܗܐ ܡ̣ܢ ܩܫܐ ܚܕ ܡܬܪܕܦ ܐܢܐ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܥܠ ܕܫܡ̣ܥ ܐܠܗܐ ܠܗ ܫܝܪܝܢ ܂ ܠܐ ܬܕܚܠ ܐܠܗܐ ܇ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܂ ܐܝܟܢ ܐܝܬܝ
Chronica Minora I ܒܢܝ̈ ܐܝܫܡܝܝܠ ܐܝܟ ܚܠܐ ܕܥܠ ܣܦܬ̤ ܝܡܐ ܂ ܘܡܕܒܪܢXܘܢ ܐܠܗܐ ܘܥܒ̣ܕ ܠܗ ܪܒܚܝܠܐ ܕܫܡܗ̣ ܪܘܣܛܡ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܣܩ ܥܠܝܗܘܢ
Chronica Minora I ܦܪܢܣܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܬܬܓܠܐ ܣܝܡܬܐ ܕܦܓܪܝܗܘ̣ܢ̈ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܀ ܐܠܗܐ ܂ ܝ ܕܛܠܝܐ̈ ܚܢܢܝܐ ܘܚܒܪܘܗܝ̈ ܘܗܕܐ ܕܗ̇ܘ ܐܣܟܘܠܝܐ̣
Chronica Minora I ܗܘ̤ܬ ܂ ܒܪܡ ܥܠ ܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ̣ ܠܐ ܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܃ ܕܚܣܢܘ ܘܫܥܒܕܘ ܠܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܠܟܘܢ̈ ܚܣܝܢܢ̣̈ ܂ ܡ̣ܢ
Chronica Minora II ܫܢܝ̇ܐ ܂ ܗ ܂ ܀ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܙ̣ܟܘ̈ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܠܗܐ ܆ ܐܡܠܟ ܬܘܒ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܘܐܣܝܐ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܝ
Chronica Minora II ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܪܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܠܗܐ ܣܓܝ ܡܨܠܚܝܢ ܒܪܝܫܢܘܬ ܐ ܂ ܡܬܡܠܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ
Chronica Minora II ܠܒܝܫܬܐ̈ ܂ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܡ̇ܠܟܘܬܗ ܫܒ̣ܩ ܒܪ ܐܠܗܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܚܡܫܡܐܐ ܡܢܝܢ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܫܘܚܠܦܐ ܥܒܕ
Chronica Minora II ܂ ܘܗ̣ܘ ܕ[ܝܢ ]ܒܪܐ ܝ ܥܒ̣ܕ [ܠܪܘܚܐ 1]ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ]ܗ̣ܘ ܐܘ[ܢܘܡܝܣ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ]ܕܩܕܡ [ܟXܘܠܡܕܡ [ܠܒܪܐ ]ܥܒ̣ܕ
Chronica Minora II ܡ̇ܠܝ ܕܘܟܬ ܗܘܢܐ ܂ ܒܕܘܟܐ ܕܝܢ ܚܪܢܝܐ ܂ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܠܗܐ ܟܝ[ܬ ]ܚܝܘܬܬܢܝܬܐ ܂ ܗ̇ܘܢܐ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܢܣ̣ܒ ܂ ܐܠXܐ ]ܗ̣ܘ
Chronica Minora II ܪܒ [ܗܘ ܂ ]ܘܡܚܕܐ ܐܪܓܥܘ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ̈ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܝܝ ܐܠܗܐ ܡܛܝܘ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ̣̈ ܂ ܫܘܪܘ̈ ܘܩܡܘ ܂ ܘܩܥܘ ܐܝܟ ܠܫܢܗܘܢ
Chronica Minora II ܠܐܬܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܒܕܪܐ ܬܠܝܬܝܐ ܀ ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܐܐ ܐܠܗܐ ܂ ܫܬܡܐܐ̈ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ ܂ ܫܢܝܗ
Chronica Minora II ܂ ܫ ܂ ܝܗ ܂ ܀ ܣܠܘܩܘܣ ܩܠܝܢܩܘܣ ܫ ܂ ܟܐ ܂ ܀ ܣܠܘܩܘܣ ܩܪܢܘܣ ܫ ܓ ܂ ܐܠܗܐ ܂ ܢܝܩܛܘܪ ܫ ܂ ܠܒ ܂ ܀ ܐܢܛܝܟܘܣ ܣܘܛܪ ܂ ܫ ܝ · ܂ ܝܛ ܂ ܀ ܐܢܛܝܟܘܣ
Chronica Minora II ܕܐܒܗܘܗܝ̈ ܆ ܘܬܩ̣ܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܂ ܘܟܕ ܣܠ̣ܩ ܡܢ ܒܒܠ̣ ܂ ܐܠܗܐ ܘܐܚܬܘܗܝ ܠܒܒܠ ܂ ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫ̣ܒܝܬܐ̣ ܐܬܦ̣ܢܝ ܠܘܬ
Chronica Minora II ܢܫܬܡܗ ܀ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܣܒܣܛܐ ܟ̣ܠܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܠܗܐ ܣܒܣܛܐ ܐܫܬ̣ܡܗܬ ܀ ܐܬܚ̣ܫܒܬ ܣܘܢܩܠܛܘܣ ܕܛܝܛܘܣ
Chronica Minora II ܠܢܪܐܘܣ ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬ ܐ ܕܪܗܘܡܐ ܩ̇ܒܠ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܐܠܗܐ ܫܢܝܢ̈ ܬܫܥܣܪܐ̈ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ̈ ܀ ܣܘܢܩܠܛܘܣ ܚܫܒ̣ܬܗ