simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܐܦ ܗ̣ܘ ܦܬܝܗ ܝ ܕܢܗܪܐ̣ ܙܥܘܪ ܗܘܐ ܂ ܕܡܝܐ̈ ܕܪܓܠܬܐ̈ ܐܠܐ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܢ ܗܘܘ ܘܥܫܝܢܝ̣ܢ ܂
Chronica Minora I ܝܝ ܂ ܓܙܝܪܝܐ̈ ܕܢܛܪܝܢ̈ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܚܡܫܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܐܠܐ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܢܝܣܢ̣ ܂ ܠܐ ܗܘܘ ܒܝܬܝܢ ܒܚܢܘܬܗܘܢ̈ ܂
Chronica Minora I ܐܢ ܕܐܘܩܕ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܣܠܝ̇ܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܒܝܬ ܐܠܐ ܐܬܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܚܣܪ
Chronica Minora I ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܦܛܪܝܩ ܕܠܐ ܐܠܐ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܂
Chronica Minora I ܐܦܩܘ ܠܗ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܫ̣ܩܠ ܬܪܝܢ̈ ܩܢܛܝܢܪܐ̈ ܐܠܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܢܛܘܪܗ̇ ܡܕܡ ܠܐ ܣܪܚ ܒܗ̇ ܂
Chronica Minora I ܥܠ ܕܠܘ ܗܘ̤ ܣܥܪܗ̇ ܠܨܒܘܬ ܐ ܂ ܘܛܝܒ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܐܬܥܬܕ ܐܠܐ ܠܘܪܗܪܢ ܆ ܐܬܚܡܬ̤ ܛܒ̣ ܠܘ ܥܠ ܕܪܚ̇ܡ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܂
Chronica Minora I ܦܩܕܗ̣ ܕܒܬܪܥܗ ܢܗܘܐ ܂ ܘܒܬܪܟܢ Xܢ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܒܣܡ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܝ ܠܬܪܥ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܠܐ ܩܛ-ܠܗ ܂
Chronica Minora I ܣܢܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܠܥܡܢ ܀ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܬܟܪܗ̇ ܐܠܐ ܗܘ̣ܐ ܝX ܟܘܣܪܘ ܚܘܒܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܡܘܪܝܩܐ̣ ܂
Chronica Minora I ܕܢܪܕܐ ܐܢܘܢ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ X ܕܐܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܠܐ ܡܨܐ ܟܘܣܪܘ ܐܠܐ ܂ ܕܐܦܢ ܝ ܫܒܩܗ ܕܢܥܘܠ ܠܐܘܪܫܠܡ̣ ܂ ܠܘ ܚܝܠܗ ܡܚܝܠ ܗܘ̣ܐ ܂
Chronica Minora I ܡ̣ܢ ܐܬXܗ ܡܝܬܐ ܗܘ̣ܐ ܝ ܣܘܢܩܢܗ ܠܗ ܘܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܒܗ ܐܠܐ ܠܚܡܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܕܢܨܝܒܝܢ̣ ܂ ܘܠܐ ܐܬܗܦܟ ܒܩܢܝܢܝܗ̇̈ ܂
Chronica Minora I ܐܢ ܗ̤ܘ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܃ ܘܚܕ ܡܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܕܫܡܗ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܠܐ ܦܫ̣ܘ ܕܐܩܝܡܘ ܓܒܐ ܠܘ̣ܩܒܠ ܛܝܝ̇ܐ̣ ܂
Chronica Minora I ܡܛܠ ܕܡܫܪܬܚ ܗܘ̣ܐ ܒܩܢܝܢܐ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܂ ܘܐܦ ܕܨܒܐ ܐܠܐ ܀ ܥܠ ܩܘܒܬܗ ܕܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܕ̣ܡ̇ܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܂
Chronica Minora I ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ̣ ܘܡܢ ܪܘܡܐ ܕܝܘܡܬܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܦܪܥܝܢ ܐܠܐ ܕܕܘܟܬܐ ܂ ܘܠܘ ܚܕܬܐ ܗ̣ܝ ܠܗܘܢ ܠܛܝܝ̇ܐ ܕܢܣܓܕܘܢ ܬܡܢ ܆
Chronica Minora II ܒܫܘܚܕܐ ܐܬܥܒܕ ܂ ܚܘܢܝܐ ܕܝܢ ܒܪ ܚܘܢܝܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܥ̣ܪܩ ܠܗ ܐܠܐ ܪܫܝܥܐ ܂ ܟܕ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܓܢܣܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܂
Chronica Minora II ܕܝܢ ܐܚܐ̈ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ ܠܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܂ ܝܘܚܢܢ ܕܗ̣ܘ ܐܠܐ X ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܦܕ ܂ ܕܝܩ̣ܕ ܗ ܟܠܐ ܘܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܂
Chronica Minora II ܟܘܠܗܘܢ XXX ܗܠܝܢ̈ ܕܟ[ܢXܝܫܝܢ̈ ܗܪܟܐ ܢܬܚܒܫܘܢ ܐܠܐ ܂ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ̣ ܝ̈ Xܝ ܂ ܕܥܐܕܐ ܗܘ̇ܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܡܘܬܝ ܂
Chronica Minora II ܡܚܕܐ ܦܩ̣ܕ ܘܐܬܕܚܩ ܡܢ ܡܕ ܢܬܐ ܂ [ܘ]ܩ̣ܡ ܒܬܪܗ ܐܠܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܕܘ̇ܠܝܐ ܕܢܗܡܐ ܡܢ ܫܐܠܬܗܘܢ̣̈ ܂
Chronica Minora II ܣܘܪܘܣ ܟܕ ܐܡ̣ܠܟ ܫܢܬX ܂ ܝ ܚܕܐ̣ ܂ ܐܬܩܛܠ ܂ ܘܦ̣ܫ ܐܠܐ ܩܫܝܐ ܗܘ̣ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܒܙܒܢܗ ܂
Chronica Minora II ܒܫܢܬ ܂ ܠ ܂ ܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܕ[ܝܘܢܝ[ܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕ[ܩܘ]ܛ[ܪܓ]ܐ̣̈ ܂ ܝ ܝ ܬܘܒ ܠܐ ܦܫܝܢ̈ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܕܝ[ܢܗܘܢ ܀
Chronica Minora II ܕܝܢ ܂ ܂ ܝ ܥܡܐ ܠܗܕܐ ܠܐ ܣܝܒܪ ܂ ܘܡܚܕܐ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܛܪܕܘ̣ ܂ ܐܠܐ ܝܣܩܘܦܐ [ܕܪܗ]ܘ[ܡܝ ܂ ܘܐ]ܩܝܡܘ [ܚܠܦ]ܘܗܝ ܦܝܠܝܦܘܣ ܂