simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܐܢܛܝܟܝܐ ܕܡܓܕܘܢܝܐ ܃ ܕܡܛܠ ܓܢܢܐ̈ ܘܦܪܕܝ̇ܣܐ̈ ܕܒܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܬܝܘ ܠܓܪܝܓܘܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܟܫܟܪ ܂ ܢܨܝܒܝܢ ܕܝܢ ܕܗ̤ܝ
Chronica Minora I ܀ ܢܝܢܘܣ ܒܪ ܒܠܘܣ ܒܢ̣ܐ ܐܪܟ̣ ܕܗ̤ܝ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܟܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܡܝ̣ܪܡ ܒܢܬܗ̇ ܂ ܒܒܠ ܕܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̣ ܐܝܟܐ ܕܐܬܒܢܝ ܡܓܕܠܐ
Chronica Minora I ܪܓܠܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܕܢܚܬܐ ܡ̣ܢ ܛܘܪܐ̈ ܓܪܒܝܝܐ̈ ܀ ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܕܪܝܓܢ ܥܠ ܫܡ ܕܪܝܘܫ ܂ ܘܪܒܐ ܕܟܠܗܘ ܢ ܝ ܂ Xܝ X
Chronica Minora I ܙܟܘܬܐ ܀ ܥܠ ܩܘܒܬܗ ܕܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܕ̣ܡ̇ܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ̣ ܥܕܟܝܠ ܂ ܡXܝܠ ܕܝܠܗ
Chronica Minora I ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܫܪܬܚ ܗܘ̣ܐ ܒܩܢܝܢܐ ܛܘܒܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܙܟܘܬܐ ܀ ܥܠ ܩܘܒܬܗ ܕܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܕ̣ܡ̇ܢܐ
Chronica Minora I ܂ ܝ· ܘܡܕܝܢܐ̣ ܥܠ ܫܡ ܡܕܝܢ ܒܪܗ ܪܒܝܥܝܐ ܕܐܒܪܗܡ ܕܡ̣ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܘܐܦ ܚܨܘܪ ܗ̇ܝ ܕܪܫ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܡܫܡܗ̇ ܠܗ̇ ܟܬܒܐ ܕܛܝܝܐ̈
Chronica Minora II ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܪܝܡ ܟܕ ܝܠܕܬܗ ܠܦܪܘܩܢ ܆ ܒܪܬ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܓ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ ܛܠܝܐ̈ ܕܒܝܬ ܠܚܡ̣ ܂ ܡܢ ܒܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܬܚܬ ܩܛ ܂ ܠ ܂
Chronica Minora II ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܗ ܕܠܘܬ 1 ]ܐܢܬܬܐ XX X X ܚܕܐ ܕܐܩܝܡܘ ܦܪܣܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܝ ܂ ܙܘܙܝܢ̈ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ] [ܘܥܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ̤ X ܂ Xܝ ܢܦ̣ܠ
Chronica Minora II ܗܘܬ ܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚ̣ܕܐ ܕܝܘܣܦ ܀ ܝ ܝ ܫܢܬܐ ܕܡܐܬܝܢ̈ ܘܥܣܪ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܝܢ̈ ܕ ܥܩܘܒ ܀ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܒ̣ܥܐ 2ܕܡܨܪܝܢ̣ ܂
Chronica Minora II ܗܘܬ ܂ ܡܟܝܠ ܗܦܪܟܝܐ ܗܘܬ ܀ ܝܝ- ܦܛܪܘܣ 7ܫܠܝܚܐ ܗܘ̣ܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܐܠܦܐ̈ ܐܪܒܥܐ̈ ܀ ܬܪܩܐ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܬܚ̇ܝܬ ܡ̇ܠܟܐ
Chronica Minora II ܗܘܬ ܡܢ ܥ[ܪܒܝ]ܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܘ[ܗܝ ]ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕܗ ܪܒ [ܚܝܠܐ ܂ X ܒܐܘܪ]ܫܠܡ ܂ ܐܡܗ ܕܝܢ ܕܗܪܘܕܣ
Chronica Minora II ܝ ܗܘܬ ܗܕܐ ܂ ܬܣܗ ܂ ܕ ܘܢܝܐ̈ ܀ ܘܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܂ · X ܙܒܢܐ̈ ܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܗ̇ ܕܝܢ ܢܒܥ ܝ ܛܛܝܢܘܣ ܛܥܝܐ ܘܒܪܕܝX ܣܘܪܝܝܐ ܀ ܫܢܬ ܐ ܕܝܢ
Chronica Minora II ܗܘܬ ܕܫܘܪܝ ܡ̇ܠܟܘܬܗ ܫܢܬ ܂ ܣ̇ܝ ܂ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܀ ܂ ܃ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܐ ܪܕܘܦܝܐ ܬܩܝܦܐ ܘܐܣܬܬܪܝ ܥܕܬ̈ ܐ ܂ ܫܢܬܐ ܕܝܢ
Chronica Minora II ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܒܗ̇ ܡܝܬ ܝܘܠܝܢܘܣ ܘܐܡܠܟ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܫܢܬ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡܝܬ ܂ ܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗ ܝܘܒܢܝܢܘܣ 3ܝܪܚܐ̈ ܂ ܚ ܂ ܂ ܫܢܬܐ ܕܝܢ
Chronica Minora II ܗܕܐ ܂ ܫܪܝ ܗܘܐ ܒܒܝܬܗ̇ ܕܐܢܬܬ ܐ ܚܕܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܂ ܘܐܝܬ ܗܘX ܐܝܬܝܗ̇ 3ܘܐܬܘܬ̈ ܐ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܣܥܪ ܡܪܢ ܒܐ ܕܘܗܝ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܘܢ
Chronica Minora II ܕܢܗܘܐ̣ ܠܝ ܒܪ ܟܘܪܣܝܐ̇ ܂ ܓܒܪܐ ܕܡܢ ܐܪܝܢܘ̈ ܩ̇ܒܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܦܘܠܝܢܐ 2ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܝ- ܂ · 20ܕܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈
Chronica Minora II ܕܬܐܘܕܣܝܘܣ ܫܢܬ ܂ ܒ ܂ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܝܠܗ ܕܬ ܐܘܕܣܝܘ[ܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܐ ܕܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܐܢܙܝܢܙܘ ܀ ܒܫܢܬ ܕܝܢ ܂ ܬܪܨܒ ܂ ܕܗ̣ܝ
Chronica Minora II ܪܘܡܝ ܚܕܬ ܐ ܀ ܘܬܚܡܘ ܬܘܒ̣ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܫܢܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܩܫܝܫܘܬ ܐ ܕܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܝ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ
Chronica Minora II ܂ ܕܥ̇ܝ ܂ ܘܩܕܡ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ [ܫܢܬ]ܐ ܚܕܐ ܘܝܪܚܐ̈ ܂ ܝ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܫܢܬܐ ܕܝܢ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗ [ܕܝܠܗ] ܕܝܘܢܢܢ
Chronica Minora II ܗܘܬ ܗܕܐ X ܂ ܕܥ̇ܡ ܂ ܂ X5 ܘܒܬܪܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܚܕܐ ܢܚܬ ܥܦܪܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܣܗܕܘ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܟ[ܣXܡܝܢXܘ]ܣ ܪܫܝܥܐ ܂ ܫܢܬ ܐ ܕܝܢ