simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܗܘܐ ܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܙܒܢܬܐ ܕܐܪܒܥ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܪܒܥ̈ ܒܐܝܪܚ ܐܕܪ ܂ ܒܬܡܢܥܣܪܐ ܒܗ ܒܬܠܬܐ ܒܫܒܐ ܟܕ
Chronica Minora I ܗܘܐ ܐܣܩܠܝܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ XܝܫXܝܝXܝẌ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܬ ܝ· ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܂ ܟܕ
Chronica Minora I ܂ ܘܣܡܗ̇ ܒܪܥܝܢܗ ܘܫܬ̤ܩ ܀ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܢܦܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬܬܗ̣ ܐܡܪܬ ܠܗ ܂ ܕܗܢ̣ܐ ܣܒܪܝܫܘܥ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܠܫܘܡ
Chronica Minora I ܗܘ̣ܐ ܚܢܢܐ ܚܕܝܒܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܕܡ ܡܕܡ ܙܛܡ ܠܡܦܫܩܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܛܠ ܝ ܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܫܡܗܬ ܐ ܕܒܗ̇ ܀ ܡܝܦܫܩܢܐ ܕܝܢ
Chronica Minora I ܗܘ̣ܐ ܠܥܡܢ ܀ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܬܟܪܗ̇ ܒܢܨܝܒܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝX ܟܘܣܪܘ ܚܘܒܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܡܘܪܝܩܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܣܢܐܐ
Chronica Minora I ܗܘ̣ܐ ܒܪ ܐܬܪܗ̣̇ ܂ ܟܕ ܝܝ ܛܒ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܩܬܘܠܝܩܐ ܇ ܓܪܝܓܘܪ ܦܪܬܝܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܕܫܝܪܝܢ ܪ ܂
Chronica Minora I ܗܘܐ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܠXܘܬܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̣̈ ܘܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܥܘܢ ܘ ܬܝܪ ܂ ܗܟܢ ܪܚܝܡ ܗܘ̣ܐ ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܕܡ̣ܢ ܗܕܐ ܡܫܡܗܐ
Chronica Minora I ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܓܒܐ ܠܗ ܥܡܠܐ̇̈ 2ܩܫܝܐ̈ ܕܐܒܝܠܘܬܐ ܢܬܗܦܟ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘ̇ܬܗ ܣܘܓܐܐ ܕܐܚܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̣ܢ ܝܕܝܥܐ̈ ܕܒܥܠܡܐ ܂
Chronica Minora I ܕܝܘܣܦ ܒܘܠܘܛܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܗ̣ܒ ܩܒܪܐ ܠܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܫܟܚܘ ܓܘܪܢܐ ܚܕ ܟܕ ܟܬܝܒ ܝ ܂ ܝ ܥܠܘܗX ܂ ܕܗܢܐ ܓܘܪܢܐ
Chronica Minora I ܗܘ̣ܐ ܂ ܚܕ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܆ ܕܕܒܢX ܗܘ̣ܐ Xܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ ܃ ܒܪܗ̇ ܕܐܢܢܘܝ ܪܗܘܡܝܬܐ ܂ ܟܕ ܛܒ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ
Chronica Minora I ܗܘ̣ܐ̣ ܡܚܡܕ ܂ ܕܠܐ ܫܘܪܐ ܩܕܡܝ̇ܗܘܢ ܝܝ ܩܝܡܝܢ ܗܘ̣ܘ̣ ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܫܡܝܝܠ ܐܝܟ ܚܠܐ ܕܥܠ ܣܦܬ̤ ܝܡܐ ܂ ܘܡܕܒܪܢXܘܢ
Chronica Minora I ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܕܐܪܙܘܢ ܂ ܘܩܪܝܬܗ̣ ܩܘܙܝܡܪ ܝ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܥܕܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܝܝ ܡܪܐܡܗ ܂ 7ܗܢܐ ܕܝܢ
Chronica Minora I ܂ ܘܥܠ ܫܡܗ ܐܬܩܪܝܬ̤ ܡܕܝܢܬ̣ܐ ܂ ܘܐܬܪܐ ܂ ܐܡܪܝܢ ܓܝ̇ܪ ܐܝܬܘܗܝ ܬܠܡܕ ܡܢ ܛܘܪܟܝܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡܪܘ ܓܝܪ ܢܗܪܐ
Chronica Minora I ܗܘ̣ܐ ܓܝܘܪܓܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܘܠܝ ܂ ܘܠܐܒܪܗܡ ܐܝܬܘܗܝ 2ܗܘ̣ܘ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܩܛ̣ܠ ܂ ܝܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ
Chronica Minora II ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܥܒ̣ܕ ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܡܫܡܗܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̇̈ ܂ ܗ̇ܘ ܝܝ ܕܐܒܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܣܝܪܐ
Chronica Minora II ܡܫܝܚܐ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܒ ܂ ܂ ܗܪܘܕ ܣ ܗܟܝܠ ܡܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܬ̣ܘ ܓܝܪ ܝ ܗ̣ܢܘܢ 3ܡܓܘܫܐ̈ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܡܕ ܂ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܟܕ
Chronica Minora II ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܕ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܠܗ̇ ܠܢܨܪܬ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܡܢ ܡܬܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒ ܂ ܂ ܘܗ ܕ ܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܡܝ̣ܬ ܗܪܘܕܝܣ ܣܠ̣X ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܟܕ
Chronica Minora II ܛ ܂ ܒܐ̣ ܂ ܘܐܚܝܕ ܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܡܕܚܝ̇ܐ ܘܓܪܒܝܝܐ̈ ܘܡܥܪܒܝܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܬܝܐ̈ ܗܘܝܢ̈ ܂ ܐܠܗܐ̣ ܘܗܘܠܐ X ܂ ܘܚܕ ܝ
Chronica Minora II ܆ ܬܡܢܬܥܣܪ ܒܐܕܪ ܂ ܝܝ ܆ ̣ ܕܗ̇ܘܐ ܐܝܟ ܚܘܫܒܢܐ ܕܡܨܪ̈ ܐ ܂ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܒܡܠܦܢܘܬܗ̣ ܂ ܕܪܫܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܘܕܙܒܐ̈
Chronica Minora II ܩܫܝܫܐ̣ ܂ ܘܠܚܪܢܐ ܐܘܙܐܝܣ ܂ ܘܐܦ ܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܟܕ ܩ̣ܡ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘܠܚܕ ܓܒܐ ܡܕܒܪ ܗܘܐ ܂ ܂ X ܂ ܙ X ܦܠܘܝܢܐ ܟܕ