simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܓܒܪܝܠ ܕܪܘܣܬܒ̣̇ܕ ܫܝܓܪܝܐ ܐܝܬ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܘܐܦ ܗ̤ܘ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘXܥ̣ ܝܕܥ ܒܗܕܐ ܀ 0ܝ
Chronica Minora I ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ̣ ܂ ܝܙܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܝܬ ܚܛܦܘܗܝ ܠܦܓܪܗ̣ ܂ ܘܣܡܘܗܝ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܕܡܒܪܟܬܐ ܂ ܂
Chronica Minora I ܡܕܝܢ̇ܬܐ ܘܚܣܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܚܛܐ̈ ܘܣܥܪܐ̈ ܂ ܘܓܢ̇ܐ ܐܝܬ ܕܬܪܥܣܪ ܦܪܣܚܐ̈ ܗ̇ܘܐ ܓܘܗ̇ ܂ ܝ ܘܠܓܘ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܒܪܝܐ̣ ܂
Chronica Minora II ܂ ܗ̇ ܗܕܐ ܫܢܬܐ ܃ ܘܕܣܗܪܐ ܘܕܚܡܫܬܥܣܪ ܘܕܐܪܒܥ ܃ ܕܠܐ ܐܝܬ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܕܢܕܥ ܃ ܕܐܝܕܐ ܫܢܬܐ ܕܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܕܫ̇ܡܫܐ
Chronica Minora II ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ ܠܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܂ ܝܘܚܢܢ ܕܗ̣ܘ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܝܬ ܂ ܬܦܕ ܂ ܕܝܩ̣ܕ ܗ ܟܠܐ ܘܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܚܐ̈
Chronica Minora II ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܆ ܦܪܝܘܣ ܘܐܟܠܝܘܣ ܐܝܬ ܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܂ ܙܐܘܝܠܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܠܝܢܬܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܣܘܠܘܢ ܂
Chronica Minora II ܗܘܐ ܕܘܪܬܐܘܣ ܩܫܝܫܐ ܂ ܘܝ̇ܕܥ ܂ X ܂ ܝX ܗܘܐ ܐܦ ܠܫܢܐ ܥܒܪܐ ܂ ܐܝܬ ܆ ܦܪܝܘܣ ܘܐܟܠܝܘܣ ܩܫܝܫܐ̈ ܂ ܃ ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ
Chronica Minora II ܗܘܢ ܗܘܘ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܕܩܝ̣ܡܝܢ ܩܕܡ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܝܬ ܂ ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܗܪܘܕܣ ܡܫܝܚܐ̈ ܗܘܘ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢ
Chronica Minora II ܡܫ̇ܡܥܬܐ ܠܡܠܬܗܘܢ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܓܝܪ ܕܣܒ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܕܥܠ ܐܝܬ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܃ ܝ ܘܒܗܢܐ ܦܝ̇ܣܐ
Chronica Minora II ܗܘܐ ܠܗ ܒܢܝܐ̈ ܐ ܂ ܟ ܝ ܕܒܢܡܘܣܐ ܂ ܐܠܐ̣ ܘܐܦ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܐܝܬ ܂ ܠܐ ܫ̇ܠܝܛ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܠܗܪܘܕܣ ܕܢܣ̇ܒ ܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ ܂ ܟܕ
Chronica Minora II ܠܗ̇ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐܒ̇ܓܪ ܒܪ ܐܒ̇ܓܪ ܐܡܝܪܐ ܒܗ ܐܝܬ ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܕܩ̣ܛܠ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܥܠ ܕܢܣ̣ܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ
Chronica Minora II ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܂ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܝܬ ܐܡ̣ܠܟ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܫܢܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ̈ · X X ܘܐܪܒܥ̈ ܂
Chronica Minora II ܩܪܝܬܐ ܕܢܦ̣ܠ ܂ ܬ ܟܘܠܗ̇ ܘܐܬ̇ܦܠܛܘ ܥܡܘܪܝ̈ ܗ̇ ܂ ܘܗܕܐ ܐܝܬ ܕܐܢܛܝܟܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܚܠ̣ܝXܠܐ ܝܝ ܂ ܡܪܕܘܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܚܡܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܠܬܠܝܬ ܂ ܘܬ ܐ ܂ ܘܗܢܐ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܕܒܚܐ ܢܣ̇ܒܝܢ̣ܢ ܂ ܐܝܬ ܐ ܂ ܒܬܪ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܩܝܙ ܂ ܫܢ̇ܝܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ
Chronica Minora II ܂ ܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܪ̈ ܫܢܝܗ̇ ܣܠܝܒܣܛܪܘܣ ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܐܝܬ ܐܪܝܘܣ ܂ ܪܚܝ̇ܩܐ ܕܝܢ ܡܢ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܫ ܂ XܫXܟܘ ܂ ܂
Chronica Minora II ܗܘܐ ܒܗ̇ ܬܘܒ̣ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܝܝܘܩܘܦܐ ܕܩܪܕܒܘܣ ܂ ܗܢܐ̣ ܐܝܬ ܗܘܐ ܂ ܐܝܟ ܒܪܐ ܫܪ ܪܐ ܠܩܕܝܫܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡ̇ܫܡX ܗܘ̣ܐ ܂
Chronica Minora II ܗܘ̣ܐ ܒ-ܗ̇ ܐܘܣܛܬܝܣ ܝX ܕܠܘܪ̤ ܘܢ ܂ ܐܝܬܝܠܗܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܐܝܬ ܐܦܝܝܘܩܘܦܐ ܕܩܪܕܒܘܣ ܂ ܗܢܐ̣ ܘܒܗ̇ܝ ܕܣܕܕܝܩܐ ܐܫܬ̣ܟܚ ܂
Chronica Minora II ܂ ܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܪܝܫܢܝܗ̇̈ ܕܝܣܩܪܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܘ ܐܝܬ ܬ ܐܕܣܝܣ ܕܢܟ̇ܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܒܗ̇ ܒܐܦܣܘܣ ܀
Chronica Minora II ܂ ܗ̇ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܩܝ̣ܡܘ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܐܝܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܙ ܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ܘܐܦ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܒ̇ܕܢܢ ܗܠܝܢ ܂
Chronica Minora II ܗܘܘ ܢܒܝܐ̈ ܒܝܘ̇ܡܘܗܝ̈ ܕܕܘ ܕ ܓ ܂ ܕ ܘܢܬܢ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܬ ܂ ܡ ܂ ܩܕܝܡ ܕܝܢ ܠܡܬܒܪܢܫܢܘܬ ܐ 2ܬܫܥܡܐܐ ܂ ܘܨܗ ܂ ܂ ܗ̇ܝܕܝܢ