simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܥܡܪܝܢ ܒܩܘܪܝܐ ܘܒܐܓܘܪܣܐ̈ ܘܐܬܟܠܝܬ ܬܒܥXܐ ܡܢXܘܢ ܝ ܐܝܠܝܢ ܂ ܘܐܫXܩ ܚܘܒXܐ ܕܬܒܝXܐ ܡܢ ܓܘܝܐ̈ ܕܡXܝܢܬܐ ܆ ܘܡܢ
Chronica Minora I ܕܦܪܥܝܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܒܐ ܕܪܫ ܐܘܡܬܗܘܢ ܀ ܘܐܦ ܚܨܘܪ ܗ̇ܝ ܕܪܫ ܐܝܠܝܢ ܬܡܢ ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ̣ ܘܡܢ ܪܘܡܐ ܕܝܘܡܬܗܘܢ̈ ܐܝܟ
Chronica Minora II ܕܥܠ̣ܘ̈ ܕܢܣܬܬܪܘܢ̈ ܬܡܢ ܂ ܘܡ̣ܢ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܩܠܝܠ̣ ܂ ܐܝܠܝܢ ܂ ܐܬܟܢXܘ̈ ܗܘ̣ܘ̈ ܛܠ̇ܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܡܢ
Chronica Minora II ܡܠܟܐ̈ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܗ̣ܢܘܢ ܢܒܝܐ ܂ 1̈ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܘܡܦܝܐ̣ ܘܒܛܠ̣ܘ ܂ ܩܥܐ ܂ ܂ ܥܘܗܕܢܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܒܝܘܡܝ̈
Chronica Minora II ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ ܕܩ̇ܫܝܫܝܢ ܒܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܂ ܡܬܚ̣ܙܐ ܡܘܫܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܛܠ̣ܐ ܘܩܫܝܫ ܡܢ · ܙ X ܂ · ܟܠܗܘܢ
Chronica Minora II ܕܒܗ ܥܬ̣ ܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗ̇·ܡܢܘ ܘܠܡ̇ܚܐ ܀ ܫܢܬܐ ܕܡܐܬܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܂ ܩܡܙ ܂ ܂ ܐܬ̇ܢܒܝ ܕܝܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܕܐܟܪܙ 2 ܝܗ̣ܒ ܂ ܟܕ ܩ̇ܪܝܒ ܠܫܡ̣ܥܐ ܐܓܪܝܦܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܐܝܠܝܢ ܂ ܕܩܕܡ̇ܘܗܝ ܩܡ ܝܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܂ ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ
Chronica Minora II ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܫܪܒܬܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܩ̇ܘܐ ܐܝܠܝܢ ܀ ܝܝ Xܦܩ̣ܕX 2ܕܘܡ̇ܝܛܝܢܘܣ ܐܝܟ ܕܢܬ̇ܩܛܠܘܢ ܟܠܗܘܢ
Chronica Minora II ܕܐܣ̣ܬܒܪܘ ܕܒܝܫ̣ܐܝܬ ܐܬܪܕܦܘ ܡܢܗ ܦܢ̣ܘ ܂ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܕ ܢ̣ ܐܝܠܝܢ ܣܘܢܩܠܛܝܣ ܕܐܝܩܪܗ ܕܕܡܛܝܢܘܣ ܢܬܢ̣ܣܒ ܂ ܘܡܢ ܥܪܘܩܐ̈
Chronica Minora II ܕܡ̣ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܝ ܠܘܩܒܠ ܕܚܠ̣ܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܙܕܡ̇ܢ ܂ ܐܝܠܝܢ ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܀ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܪܚܡܢܐ Xܠ
Chronica Minora II ܕܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܠܝܢ ܂ ܘܣ ܝ ܐܬܒܢܝ ܂ ܘܥܩ̣ܪ ܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܂ ܘܪܕܦ ܠܟܠܗܝܢ ܗܪܣܝܣ̈ ܂ ܘܥ̣ܩܪ ܟܠܗܝܢ ܟܢܘܫܬܗܝܢ̈ ܇
Chronica Minora II ܡܠܟܐ̈ ܃ ܒܫܢܬ ܂ ܬܟܙ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܕܪܝܢܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܩܡ ܐܝܠܝܢ ܂ ܕܒܐܝܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܐܬܟ̇ܢܫ 1ܣܘܢܗܕܘܣ̈ ܃ ܝ ܘܒܝܘܡܝ̈
Chronica Minora II ܕܐ̇ܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ܘܫܩ̇ܠܝܢ ܢܫܐ̈ ܂ ܘܗܘܬ ܗܘܬ ܦܠܓܘܬ ܐ ܒܥܕܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ܘܠܐ ܫ̇ܩܠܝܢ ܢܫܐ̈ ܂ ܒܒܢܝ̈ ܩܝ̇ܡܐ
Chronica Minora II ܕܨ̇ܒܝܢ ܒܢܡܘ[ܣܐ̣ ܂ ]ܘܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܝܫܐ ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ ܐܝܠܝܢ ܗ̣ܘ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܠܛܘܪܐ ܂ ܘܐܬܟܢܫ[ܘ] ܠܘܬܗ ܓ[ܒܪܐ̈ ܕܚܝܠܐ
Chronica Minora II ܕܐܬܒܪܝ ܒܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܩܡ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܦܝܪܡܘܣ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܃ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ
Chronica Minora II ܕܠܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܛܠ ܝ ܡܫܝܚܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܀ ܒܗ̇ ܕܢ ܐܝܠܝܢ ܫ̇ܢܝ̣ ܂ ܘܒܝܘܠܦܢܗܘܢ ܐܬܪܕܝ ܂ ܘܫܪܝ ܠܡܦܫܩܘ ܡܦܬܠܐܝܬ
Chronica Minora II ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܂ ܐܪܝܢܘ̈ ܕܝܢ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܘܦܘܠܐ ܠܪܘܡܝ ܐܬ̇ܥܠܝܘ ܆ ܘܐܘܕܥܘ ܠܝܘܠܝܘܣ
Chronica Minora II ܕܡܫܪܪܢ̈ ܂ ܝX ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܗ ܘܫܕܪܗ ܂ ܘܥܡܐ ܡܚܕܐ ܐܝܠܝܢ ܆ ܘܥܠ ܣܘܥܪܢܗ ܐܘܕܥܗ ܂ ܕܘܡܣܘܣ ܕܢ ܚܣ̇ܢܗ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ̈
Chronica Minora II ܕܫ̇ܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܫܩܠܛܥܢܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܆ ܕܥܡ ܦܘܠܝܢܐ ܐܝܠܝܢ ܡܢ ܐܟܣܘܪܐ ܘܐܕܪܟ ܬܡܢ ܠܦܘܠܝܢܐ 1ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܒܐ ܂
Chronica Minora II ܕܚ̣ܙܝܢ̇ ܘܒܥܢܢܗܘܢ ܗܘ̇ܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ̣ ܪܫܡܝܢܢ ܂ ܐܝܠܝܢ ܐ ܡܫܚܠܦܐ̈ 2ܫ̇ܠܡܘ ܪܗ̇ܛܝܗܘܢ̈ ܂ ܕܙܥܘܪܐ̈ ܕܝܢ̣ ܡܢܗܘܢ