simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܕܓܘܝܗ̈ ܘܡܥܘܗܝ̈ ܢܦ̣ܩܘܢ ܂ ܘܐܠܝܐ̣ ܐ̇ܬܥܠܝ ܠܫܡܝܐ ܀ ܐܝܟܢܐ ܥܠ ܥܣܪܐ ܫܒXܠܐ̈ ܕܐܝܣܪ ܠ ܀ ܝܘܪܡ ܐܬܟ̣ܪܗ ܡܪܝܪܐܝܬ ܂
Chronica Minora II ܕܐܦ ܠܐܒ̇ܓܪ ܒܪ ܐܒ̇ܓܪ ܐܡܝܪܐ ܒܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܕܩ̣ܛܠ ܐܝܟܢܐ ܕܩ̣ܛܠ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܥܠ ܕܢܣ̣ܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܒܢܝܐ̈ ܂
Chronica Minora II ܕܠܐܬܪܐ ܕܩܪ ܒ ܠܗ ܂ ܘܠܡܕ·ܢܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܗܝ̈ ܢܫ̇ܠܗܒ ܀ ܐܝܟܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܀ ܒܙܒܝܘܢ ܛܘܪܐ̣ ܐܨ̣ܛܪܝ ܡܢ ܪܫܗ ܘܢܦ̣ܚ ܢܘܪܐ ܂
Chronica Minora II ܕܫ̇ܘܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܦܪܥܗ ܛܝܒܘܬ ܐ ܕܥ̇ܒܕܘܗܝ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܚܙܩܝܐ ܘܒܥ̇ܒܕܘܗܝ̈ ܕܝܘܫܝܐ ܂ ܘܟܕ ܐܢܝܚ ܠܗ ܡܪܝܐ
Chronica Minora II ܓܝܪ ܕܐܢܫ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈ ܐܡܪ ܂ ܩܝ ܂ ܪܒܘܢ̈ ܐܒ̣ܕ ܒܟܦܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܝ̣ܬܘܝ ܡܢ ܝܝ ܟܦܢܐ ܂ ܘܐܦ ܢܫܐ̈ ܐܟܠ̣ 7ܥܘܠܝܗܝܢ̈ ܂
Chronica Minora II ܕܛܥܘܡܐ 1ܕܠܚܡܐ ܘܕܚܡܪܐ ܫܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܠܐ ܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢ ܐܝܟܢܐ ܐܘܡܐ ܢܦ̣X ܂ ܗܢܐ ܕܐܦ ܢܙܝܪܐ ܘܥܢܘܝܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ̣ ܂
Chronica Minora III ܕܢܠܙܝܘܗܝ2] ܘܢܫܚܩܝܘܗܝ ܒܣܢܐܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ]ܫ̇ܕܐ ܗܘܐ ܒܗ ܒܩܫܬܐ ܒܡܓܠܘܠܐ̈ ܕܥܒܝܕܝܢ ܠܗ [ܡܢ ܥܦܪܐ
Chronica Minora III ܕܢܡܠܟ [ܚܠܦܘܗܝ ܥܠ ܪܘܡܝܐ̈ ܡܝܟܐܝܠ ܒܥܠܗ̇ ܂ 2] ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܟܢܐ ܒܪܬܗ ܝ ܕܢܝܩܘܦܘ]ܪܐ 2ܗܝ̣ ܐܣܡܬܗ ܠܐܣܛܘܪ[ܝ[ܩܝ ܐܚܘܗ̇
Chronica Minora III ܕܢܗܘܐ ܦܫܝܩ ܠܡܐܠܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܓܥܝܢ ܃ ܕܐܝܠܝܢ ܒܙܒܢ ܐܝܟܢܐ 1ܘܣ̣ܡ ܒܗ ܠܫܢܝܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܚܕܐ ܠܘܩܒܠ ܚܕܐ ܩܪܝܒܐܝܬ ܃
Chronica Minora III ܕܐܝܬ ܠܡܚ̣ܙܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܕܝܘܕܘܪܘܣ ܗ̇ܘ ܡ̇ܟܬܒ ܬܫܥܝܬ̈ ܐ ܐܝܟܢܐ ܂ ܕܡܕܝܢܬ ܐ ܐܠܐܟܣܢܕܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡ̇ܗ ܒܪܐ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܆
Chronica Minora III ܕܣ̇ܗܕ ܕܗܘ̤ܐ ܐܦ ܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܦܝܠܣܘܦܐ ܃ ܟܕ ܣ̇ܐܡ ܐܝܟܢܐ ܠܘܩܒܠ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܘܠܘܡܦܝܐܣ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܝܕ ܂ ܆
Chronica Minora III ܕܟܠܗܝܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡ ܂ ܢܬܚܫܒܢ̈ ܠܗ ܟܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܂ ܝܙ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܡܠܟ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܓ ܂ ܇
Chronica Minora III ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕ[ܐܡ̇ܪܢܢ ]ܬܬܝܕܥ ܓܠܝܐ ܬ̣ ܂ ܂ ܕܒ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܐܝܟܢܐ ܂ ܪܫܝܡܢ̈ ܥܠ [ܫܘܠܛܢܗ ܕܒܐܓܝܦܛܘܣ ]ܐܠܐ̣ ܂ ܡܐ ܂ ܒܠܚܘܕ ܂
Chronica Minora III ܕܢܗܘܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ̈ ܆ ܫܢ̇ܝܐ ܂ ܫܥܒ̈ ܂ ܆ ܡܢ ܡܘܬܗ̇ ܕܝܢ ܝ ܐܝܟܢܐ ܠܫܢܬܐ ܂ ܕܟ ܂ ܕܩܘܢܣܛ ܇ ܐܢܛܝܢܘܣ ܆ ܂ ܡܐ ܂ ܫܢܝܢ̈ 3ܣܝܡܝܢ ܂
Chronica Minora III ܕܢܫܬܟܚܢ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̇̈ ܂ ܒܗ̇ ܒܫܢܬ ܐ ܐܝܟܢܐ ܣܠܘܩܘܣ ܥܕܡܐ ܠܫܕܝܐ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ̣ ܂ ܂ ܣ̇ܠܛ ܂ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܂
Chronica Minora III ܕܐ ܬ ܠܡܐܠܦ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܡܢ ܪܘܫܡܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܐܝܟܢܐ ܂ ܣ̇ܠܛ ܂ 3ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܓܠܬܐ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ̣ ܂
Chronica Minora III ܕܐܡܝܪ ܡܢ ܠܥܠ ܆ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܫܥܒ ܂ ܂ ܡܢ ܡܘܬܗ̇ XܕܝܢX ܝ ܐܝܟܢܐ ܝܘܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ X ܂ ܕܟ ܂ X7 ܝ ܂ ܕܩܘܢܣܛܐܢܛܝܢܘܣ
Chronica Minora III ܕXܟܕX ܢܬܚܒܟܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܥܡ ܗ̇ܢܝܢ ܂ ܪܦܒ ܂ ܕܡܢ ܣܠܘܩܘܣ ܐܝܟܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ ܠܫܢ[ܬܐ ܂ ]ܕܟ ܂ [ܕܐ]ܡܝܪܐ ܆ ܫܢܝܐ̣̈ ܂ ܫܢܕ ܂ ܂
Chronica Minora III ܕܐܝܬ ܒܟܬ[ܒ[ܐ [ܕܡܩܒܝܐ̈ ܆ ܂ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ]ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܗܢܐ [ܕ ܘܢܝܐ [ܐܘܟܝܬ ܡܢܝܢܐ] ܕܐܘܪܗܝܗ̈ ܃
Chronica Minora III ܕܢܫܬܟܚ [ܡ[ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܫܘܪܝܐ ܕܡܢܝܢܐ ܗܢܐ̣ ܂ ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܐܝܟܢܐ ܪܫܝܡ̣ ܂ ܐܠܐ ܒ[ܫܢܬ]ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܪܒܥ̈ ܕܝܠܗ ܕܣܠܘܩܘܣ ܂