simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܥܝܕܗ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܡ̣ܠܐ ܗܘܐ ܘܫܦܥ ܠܟܘܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܫܪܝ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ ܐܦܕܢܐ ܪܒܐ̇ ܂ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܪܒܐ ܂ ܘܥܫܢ ܝ ܘܣܠܩ
ChronEdes ܫܪܝܪܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܀ Xܝܢܬ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܫܪܝܘ ܂ ܙܝ ܝܝ ܐܝܟ ܝX ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܗܘܘ ܘܣܡܘ ܠܓܘ ܡܢXܘܢ̣ ܂
ChronEdes ܕܢܕܒܪ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܂ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܐܝܟ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܂ ܐܬܐ ܢܚܬ ܡܪܝ ܕܝܡܣܬܢ ܠܐܘܪܗܝ
ChronEdes ܕܝܠܦܢܢ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܗܐ ܂ XX ܐܪܒܥ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܂ ܘܫ̣ܩܠ ܬܪܝܢ̈ ܩܢܛܝܢܪܐ̈ ܕܗܒܐ ܘܗܦܟ ܝ ܠܐܬܪܗ ܂ ܀
ChronEdes ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܀ ܗܝܕܝܢ ܡܪܕܬ̤ ܢܨܝܒܝܢ ܥܠ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܐܝܟ ܂ ܠܐ ܐܬܝܗܒܬ̤ ܠܗ ܝ ܂ ܠܡܪܝ ܣܒܪܫܘܥ ܗ̇ܝ ܕܢܣܥܘܪ ܚܝܠܐ̈
ChronEdes ܕܡܬܐܡܪܐ ܒܣܡ ܡܘܬܐ ܩܛܠܗ ܠܗܢܐ ܡܘܕܝܢܐ ܢܨܝܚܐ ܀ ܂ XXX ܂ ܝ ܐܝܟ ܂ ܠܐ ܩܛ-ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܦܩܕܗ̣ ܕܒܬܪܥܗ ܢܗܘܐ ܂ ܘܒܬܪܟܢ Xܢ
ChronEdes ܛܟܣܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܟܘܣܪܘ ܢܝܠܐ ܘܐܙܠ̣ ܥܠ ܐܝܟ - ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ̣ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܬܣܝܡ ܒܪܫܗ
ChronEdes ܡܝܐ̈ ܂ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܝX ܕܝܠܗ̇ ܕܕܪܐ̣ ܂ ܡܚܝܗܝ ܠܘܪܝܕܐ ܐܝܟ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܥܒ̣ܕܘ ܬܪܥܘܗܝ ܠܫܘܪ ܂ ܐ ܂ ܘܐܫܦܥܘ ܒܗ̇ ܕܡܐ
ChronEdes ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܘܬܐܕܣܝܣ ܘܒܢ̣ܐ ܥܕܬܐ̈ ܘܕܝܪܬܐ̈ 0ܝ ܐܝܟ ܕܒܝܬ ܓܪܡܝ̈ ܂ ܘܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܥܕܬܐ ܣܢܐܓܪܐ̣ ܂
ChronEdes ܕܠܬܨܒܝܬܐ ܕܥܘܡܪܗ ܂ ܣܛܢܐ ܕܝܢ ܪܚ̇ܡ ܗܪܬܐ̣ ܂ ܫܚܩܐ̈ ܐܝܟ ܩܝܣܐ ܡܪܢܝܐ ܕܙܩܝܦܗ ܕܦܪܘܩܢ ܂ ܝ ܥܡ ܥܠܠܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈
ChronEdes ܕܠܐܝܩܪܐ ܝX ܥܡ ܡܐܢܝ̈ ܩܘܕܫܐ̣ ܂ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܚܕܬܐ ܕܒܢ̣ܐ ܐܝܟ ܂ ܫܩ̣ܠ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܂ ܘܠܗ ܫܕܪ ܠܘܬ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܣܡܗ̣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܂
ChronEdes ܕܢܬܕܪܫ ܒܦܝܠܣܘܦܘܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܪܒ ܢܢܝܠܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܐܝܟ ܕܚܬ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܩܛܪܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܛܠܝܘܬܗ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܂
ChronEdes ܬܠܬ ܐܡܝܢ̈ ܚܕܪܘܗܝ̣ ܂ ܐܫܟܚܘ ܓܘܪܢܐ ܚܕ ܟܕ ܟܬܝܒ ܝ ܂ ܝ ܐܝܟ ܩܒܪܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܃ ܘܚܦܪܘ
ChronEdes ܕܢܥܒ̣ܕ ܠܗ̇ ܥܡܗ ܫܠܡܐ ܂ ܟܕ ܐܬܠܘܝ ܠܗ ܩܘܪܝܩܘܣ ܕܢܨܝܒܝܢ ܐܝܟ ܆ ܒܚܟܡܬܐ ܫܕܪܬ ܠܘܬ ܗܪܩܠܐ ܃ ܠܡܪܝ ܫܘܥܝܗܒ ܩܬܘܠܝܩܐ ܃
ChronEdes ܚܠܐ ܕܥܠ ܣܦܬ̤ ܝܡܐ ܂ ܘܡܕܒܪܢXܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ̣ ܡܚܡܕ ܂ ܐܝܟ ܕܫܡܗ̣ ܪܘܣܛܡ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܣܩ ܥܠܝܗܘܢ ܐܠܗܐ ܒܢܝ̈ ܐܝܫܡܝܝܠ
ChronEdes ܕܢܫܬܝܢܘܢ ܥܡܗ ܘܢܩܒܠܘܢܝX ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܀ ܕܒܪ ܕܝܢ ܐܝܟ ܝܝ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܬܐ ܃
ChronEdes ܕܬܬܓܠܐ ܣܝܡܬܐ ܕܦܓܪܝܗܘ̣ܢ̈ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܀ ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܚܕ ܐܝܟ ܚܢܢܝܐ ܘܚܒܪܘܗܝ̈ ܘܗܕܐ ܕܗ̇ܘ ܐܣܟܘܠܝܐ̣ ܐܠܗܐ ܦܪܢܣܗ̇ ܂
ChronEdes ܕܢܫܝܢ ܠܝܡܘܪܝܗ̇̈ ܂ ܥܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܗܘܢ̣ ܘܠܐ ܐܫܬܥܒܕܘ ܐܝܟ ܂ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܙܕܝܩܐ ܂ ܘܐܦ ܠܢܨܝܒܝܢ ܣܠܩ ܡܪܐܡܗ
ChronEdes ܐܪܒܥܡܐܐ ܓܒܪܝܢ ܂ ܕܐܘܩܕܘ ܬܠܬ ܥܕܬܐ̣̈ ܂ ܘܩܛܠܘ ܠܫܠܝܛܐ ܐܝܟ ܕܐܬ̣ܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܟܩ ܠܘܬܗ ܙܩܪܐ̈ ܘܓܪܥ̣ܐ̈ ܝ ܘܩܨܪܐ̈ ܝ
ChronEdes ܡܫܚܐ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܟܢ ܕܝܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܒܡܕܩܬܐ̣ ܘܦܠܚܝܢ ܗܘ̣ܘ ܐܝܟ ܂ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܒܫܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܥܕܡܐ ܕܒܣܪܗ ܘܓܪܡܘܗܝ̈