simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܐ ܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܘ ܢܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܩܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ̣ ܂
Chronica Minora II ܒܘܨܪܐ ܆ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܫܢܝܐ̈ 1ܕܡܢ ܐܕܡ ܂ ܟܚ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܐܘ ܗܕܐ ܫܢܬܐ ܃ ܘܕܣܗܪܐ ܘܕܚܡܫܬܥܣܪ ܘܕܐܪܒܥ ܃ ܕܠܐ ܬܘܣܦܬܐ
Chronica Minora II XX X ܟܝܬ ܐ[ܘ]ܠ[ܡ]ܦ[ܝ[ܣ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܐܠܦ ܂ ܪܨܛ ܂ ܘܦܝܫܐ ܝ X ܐܘ ܂ ܙ ܂ ܘܬܘܒ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܂ ܕ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܐ[ܢܕܩ]ܛܝܘܢܐ̈
Chronica Minora II ܡܢ ܟܝܢܐ [ܐܚ1ܪܢܐ ܆ [ܡܕܝܢ ܒ[ܪ ܟܝܢܐ [ܗܘ ]ܕܐܒܐ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܐܘ ܂ 2ܐ[ܡܪ ]ܠܗ ܣܠܘ[ܢ[ܘܣ ܂ [ܐܢ ܕܝܢ ]ܠܘ ܒܪܝܬ ܐ [ܐܝܬ]ܘܗܝ
Chronica Minora II ܬܪܝܢ̈ ܂ ܂ ܙ ܢܫ̇ܬܥܘܢ ܡܕܡ ܕܚܙܘ ܒܥܕܢܐ ܕܪܘܓܙܐ ܂ ܘܡܕܡ ܐܘ ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܡ̣ܝܬܘ2 ܟܠܗܘܢ ܂ ܘܐ ܬ ܒܝܬܐ ܕܐܬ̇ܦܠܛܘ ܡܢܗ ܚܕ
Chronica Minora II ܠܦܘܠܐ̣ ܐܘ ܠܡܩܕܘܢܝܘܣ ܂ ܝ ܂ ܐܬܬܣܝܡ ܪ̈ ܢ ܒܚܘܫܒܐ ܓܘܢܝܐ ܐܘ ܂ ܟܓ ܂ ܡܝ̣ܬ ܒܪ ܂ ܨܚ ܂ ܘܦܩܕ ܕܐܢ ܨ̇ܒܝܢ ܕܥܒܕܘܢ ܡܢ ܒܬܪܗ̣ ܂
Chronica Minora II ܠܡܩܕܘܢܝܘܣ ܂ ܝ ܂ ܐܬܬܣܝܡ ܪ̈ ܢ ܒܚܘܫܒܐ ܓܘܢܝܐ ܦܘܠܐ ܝ ܂ ܐܘ ܒܪ ܂ ܨܚ ܂ ܘܦܩܕ ܕܐܢ ܨ̇ܒܝܢ ܕܥܒܕܘܢ ܡܢ ܒܬܪܗ̣ ܂ ܐܘ ܠܦܘܠܐ̣
Chronica Minora II ܕܢܩ̇ܒܠ ܡܕܡ ܕܦܣܩ̣ܬ̇ ܥܠ ܐܬܢܣܝܘܣ ܘܦܘܠܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܘ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܩܘܣܛܘܣ ܐܬ ܐܒ̣ܐܫ ܠܗ ܪܘܪܒܐܝܬ ܂ ܘܫܠܚ ܠܗ
Chronica Minora II ܕܢܩ̇ܒܠ ܩܪܒܐ ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܓܪܬ̈ ܐ ܐܬܪܗܒ ܡ̇ܠܟܐ ܐܘ ܡܕܡ ܕܦܣܩ̣ܬ̇ ܥܠ ܐܬܢܣܝܘܣ ܘܦܘܠܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܝܛܠܝܐ̣ ܂
Chronica Minora II ܝ ܝ ܡܦܪܢܣܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܀ ܗܝ̇ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܝܠܛܘܣ ܐܘ ܡܫܢܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܢ ܦܘܪܢܣܐ ܠܦܘܪܢܣܐ ܐܚܪܢܐ̇ ܂
Chronica Minora II ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃ ܐܘ ܐܟܣܘܪܝܐܣ̈ ܐܘ ܕܒܐܓܘܢܐ̈ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ ܫ[ܢXܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܬ̇ܢܨܚܘ ܃
Chronica Minora II ܐܟܣܘܪܝܐܣ̈ ܕܝܠܗܘ̣ܢ̣ ܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢܢ ܝX ܠܡܣܡ ܘܠܡܪܫܡ̣ ܂ ܐܘ ܐܬ̇ܢܨܚܘ ܃ ܐܘ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃
Chronica Minora II ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܘ ܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܩܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܆
Chronica Minora III ܟܬܪ ܗܘ̣ ܫܝܢܐ ܂ ܐܙܠ ܗ̣ܘ · ܪܫܝܥܐ ܕܘܝܕ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܠܗ ܠܓܘܪܓܝ ܂ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘ[ܫܒܥܝܢ] ܘܬܡܢܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܩܡ
Chronica Minora III [ܕܝܢܪ ܣܟ ܐܠܐ ܐܢ ܨܝܕ ܬ ܐܓܪܐ̈ ܂ ] ܘܐܬ ܐܠܨܘ [ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܘ ܘܕܗܒܐ ]ܝ ܕܥܠܡܐ ܠܒܝܬ ܓ[ܙܗ ]ܥܕ ܡܐ ܕܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܙܘܙܐ
Chronica Minora III ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܂ ܐܘ ܡܢ ܠܐ [ܝܕܥ[ܬܐ ܂ ܐܘ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܫܪܝܪܐ ܐܘ ܕܣܓܝܐܐ̈ [ܡXܢ [ܗ̇ܝܘ ]ܢ ܕܢܩܝܦ[ܝܢ ܠܝ ܠܗ̇] ܠܗܕܐ̣ ܂
Chronica Minora III ܡܢ ܠܐ [ܝܕܥ[ܬܐ ܂ ܐܘ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܫܪܝܪܐ ܠܡܐ[ܡܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ]ܡܢ ܐܘ [ܗ̇ܝܘ ]ܢ ܕܢܩܝܦ[ܝܢ ܠܝ ܠܗ̇] ܠܗܕܐ̣ ܂ ܐܘ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܂
Chronica Minora III ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܫܪܝܪܐ ܠܡܐ[ܡܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ]ܡܢ ܥܝܕܐ ܗ̇ܘ ܕܐܥܬܩ ܐܘ ܠܝ ܠܗ̇] ܠܗܕܐ̣ ܂ ܐܘ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܂ ܐܘ ܡܢ ܠܐ [ܝܕܥ[ܬܐ ܂
Chronica Minora III ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ [ܚܬܝ[ܬܘܬܐ ܂ ܂ ܂ ܂ 1ܠ ܂ ܂ ܐܠܐ ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܐܘ ܘܢ̣ܦܨ ܡܐܢܘܗ[ܝ̈ ]ܘܐܡ̣ܪ ܕܗܫܐ ܝܕܥ̇ܬ ܇ ܕܠܐ ܒܐܠܗܐ
Chronica Minora III ܪܫܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܃ ܐܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܘ ܡܟܬ[ܒܢܐ̈ ]ܐܘ ܡܢ ܐܘ ܒܙܒܢ ܐܝܠܝܢ ܐ ܬ ܂ ܗܘ̣ܢ̣ ܂ ܐܢ ܝ ܡܠܟܐ̈ ܟܝܬ ܐ[ܝܬܝܗܘܢ