simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܢܬܡܠܘܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܪܢ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܣܠܩ ܗܘܐ ܐ ܠܟܘܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܫܪܝ ܗܘܘ ܕܪܬܐ̈ ܘܐܣܛܘܐ̈ ܘܒܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ
Chronica Minora I ܂ ܘܟܕ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܃ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܠܡܝܐ̈ ܐ ܕܝܬܒܝܢ ܘܥܡܪܝܢ̇̈ ܂ ܝ ܥ̇ܒܕܝ̈ ܥ̇ܒܕܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܘܬ
Chronica Minora I ܕܐܬܒܢܝ ܗܘXX ܠX ܥܠ ܪܝܫ ܡܒܘܥܐ ܂ ܘܐܦ Xܝܘܢ ܚܐܪܐ ܕܝܠܗ̣ ܂ ܐ ܗܘܐ ܟXܗ ܙܒܢܐ ܕܣXܘܐ ܂ ܘܒܩܝܛܐ ܢܝܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܦܕܢܐ ܚXܬ
Chronica Minora I ܘܐܬܟܠܠܬ ܒܒܢܝܢܝܗ̇̈ ܂ ܡܪܝXܒ ܕܝܢ ܒܪ ܫX ܘܩܝܘܡܐ ܒܪ ܐ ܬܒܥXܐ ܡܢXܘܢ ܝ ܚX ܫܢܝ̣ܢ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܕܥܬܪܬ Xܝܢܬܐ ܒܐܢܫܘܬ
Chronica Minora I X ܒܟܪܟܐ ܕܝܠܗ ܂ ܀ ܫܢܬ ܚXܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܝܝXܐ̣ ܂ ·X ܐܬܝܠX ܐ ܒܪܕܝXܝ ܂ ܀ ܘXܫܢܬ ܚXܫܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐ̣ ܂ ܒܢܐ ܐܒܓܪ ܒܝܪܬ
Chronica Minora I ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܢܐ ܘܫܠܡܗ ܠܒܢܝܢܐ̣ ܂ ܫܥܕ ܐܦܣܩܦܐ ܂ X ܕܗ̣ܘܐ ܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂ ܣܡ ܩܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܫܬܐܣܐ̈ ܕܥܕܬ
Chronica Minora I ܂ ܘܒܬܪܗ̇ ܕܫܢܬܐ̣ ܂ ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܢܝܩܝܐ̇ ܂ ܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܒܢ̣ܐ ܩܘܡܛܪܝܢ ܂ XX ܘܓܒ̣ܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܥܕܬ
Chronica Minora I ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܫܢܬ ܫܬ̇ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܡܝܬ ܡܪܝ ܐ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܂ X ܒܢܝܢܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܒܥܕܬ
Chronica Minora I ܕܐܘܪܗܝ ܒܪܕܘܦܝܐ ܕܐܪܝܢܘ̈ ܂ ܀ ܝ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܐ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ̣ ܂ ܂ XXX ܢܦ̣ܩ ܥܡܐ ܡܢ ܥܕܬ
Chronica Minora I ܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܐ ܂ ܡܪܕ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܫܡܗ ܘܪܗܪܢ ܪܙܝܩܝܐ ܂ ܘܟܢܫ ܚܝܠܘܬ̈
Chronica Minora I ܂ ܘܛܝܒ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܐܬܥܬܕ ܠܩܪܒܐ ܥܡ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܐܫܩܠܝ ܐ ܕܪܚ̇ܡ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܕܠܘ ܗܘ̤ ܣܥܪܗ̇ ܠܨܒܘܬ
Chronica Minora I ܪܒܬܐ ܩܢ̣ܐ ܟܘܣܪܘ ܥܠܘܗܝ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠ ܥܡܗ ܠܒܝܬ ܐ ܕܡܠܟܐ ܂ ܂ ܝܫܘܥܝܗܒ ܕܝܢ ܪܫܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ X ܒܗ̇ܝ ܕܣܢܐܬ
Chronica Minora I ܡܛܠ ܡܐܟܠܩܪܨܗ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܐ ܥܠܘܗܝ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠ ܥܡܗ ܠܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬ
Chronica Minora I ܕܛܝܝܐ̈ ܃ ܠܚܙܬܗ ܕܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝ̇ܐ ܂ ܕܥܡܕ ܘܗܘ̤ܐ ܐ ܡܠܟܐ ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ
Chronica Minora I ܂ ܘܐܥܠܘܗܝ ܝ ܒܙܘܚܐ ܪܒܐ ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ̣ ܂ Xܣܡܬܗ ܗܢܕ ܐ ܗܢܕ ܚܬܗ ܕܢܥܡܢ ܂ ܢܦܩܬ̤ ܥܡ ܟXܢܐ ܂ ܘܡXܝܡܢܐ̈ ܕܚܝܪܬ
Chronica Minora I ܕܒܢܬ̤ ܂ ܘܗܘܬ̤ ܥܕܬ ܐ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐ ܝ ܒܙܘܚܐ ܪܒܐ ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ̣ ܂ Xܣܡܬܗ ܗܢܕ ܒܕܝܪܐ ܚܕܬ
Chronica Minora I ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫܬ̤ ܣܘܢܗܕܘܣ ܡ̣ܢ ܐ ܕܩܕܝܫܐ̣ ܂ Xܣܡܬܗ ܗܢܕ ܒܕܝܪܐ ܚܕܬ ܐ ܕܒܢܬ̤ ܂ ܘܗܘܬ̤ ܥܕܬ
Chronica Minora I ܕܒܗ̇ ܀ ܡܝܦܫܩܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܚܢܢܐ ܚܕܝܒܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܐ ܡ̣ܢ Xܟܠ ܐܬܪ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܆ ܡܛܠ ܝ ܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܫܡܗܬ
Chronica Minora I ܂ ܘܐܫܦܥܘ ܒܗ̇ ܕܡܐ ܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܂ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܝX ܕܝܠܗ̇ ܐ ܢܘܪܐ ܂ ܘܒܦܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܥܒ̣ܕܘ ܬܪܥܘܗܝ ܠܫܘܪ ܂
Chronica Minora I ܝX ܒܪ ܚܕXܫܒܐ ܕܚܠܘܢ ܘܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܢ̇ܨܚ ܗܘܐ̣ ܂ ܐ ܡܕܪܡܘܬܗ ܕܓܒܪܝܠ̣ ܂ ܠܐ ܫܒܩܬ ܂ ܛܒܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܣܝܘܡܘܬ̣