simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܐܕܡ : ܫܝܬ : ܐܢܘܫ . ܩܝܢܢ : ܡܗܠܠܐܝܠ : ܝܪܕ . ܚܢܘܟ : XX1 - -- . 8 X . -- X ܆ XX1 . XX8 [ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܡܝܢ ܐ] ܨܚ ܐ
P:1Chr [AB] ܩܝܢܢ : ܡܗܠܠܐܝܠ : ܝܪܕ . ܚܢܘܟ : ܡܬܘܫܠܚ : ܠܡܟ . ܢܘܚ : ܫܝܡ X ܆ XX1 . XX8 [ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܡܝܢ ܐ] ܨܚ ܐ ܐܕܡ : ܫܝܬ : ܐܢܘܫ .
P:1Chr [AB] ܚܢܘܟ : ܡܬܘܫܠܚ : ܠܡܟ . ܢܘܚ : ܫܝܡ : ܚܡ : ܘܝܦܬ . ܒܢܝ̈ ܝܦܬ : ܐ] ܨܚ ܐ ܐܕܡ : ܫܝܬ : ܐܢܘܫ . ܩܝܢܢ : ܡܗܠܠܐܝܠ : ܝܪܕ .
P:1Chr [AB] ܢܘܚ : ܫܝܡ : ܚܡ : ܘܝܦܬ . ܒܢܝ̈ ܝܦܬ : ܓܡܪ : ܘܡܓܘܓ : ܘܡܕܝ : : ܐܢܘܫ . ܩܝܢܢ : ܡܗܠܠܐܝܠ : ܝܪܕ . ܚܢܘܟ : ܡܬܘܫܠܚ : ܠܡܟ .
P:1Chr [AB] ܒܢܝ̈ ܝܦܬ : ܓܡܪ : ܘܡܓܘܓ : ܘܡܕܝ : ܘܝܘܢ : ܘܬܘܒܝܠ : ܘܡܫܟ : : ܝܪܕ . ܚܢܘܟ : ܡܬܘܫܠܚ : ܠܡܟ . ܢܘܚ : ܫܝܡ : ܚܡ : ܘܝܦܬ .
P:1Chr [AB] ܒܢܝ̈ ܓܡܪ : ܐܫܟܢܙ : ܘܕܝܦܪ : ܘܬܘܓܪܡܐ . ܘܒܢܝ̈ ܝܘܢ : : ܓܡܪ : ܘܡܓܘܓ : ܘܡܕܝ : ܘܝܘܢ : ܘܬܘܒܝܠ : ܘܡܫܟ : ܘܬܝܪܣ .
P:1Chr [AB] ܘܒܢܝ̈ ܝܘܢ : ܐܠܝܫܐ : ܘܬܪܫܝܫ : ܘܟܬܝܡ : ܘܕܘܕܢܝܡ . : ܘܡܫܟ : ܘܬܝܪܣ . ܒܢܝ̈ ܓܡܪ : ܐܫܟܢܙ : ܘܕܝܦܪ : ܘܬܘܓܪܡܐ .
P:1Chr [AB] ܘܒܢܝ̈ ܚܡ : ܟܘܫ : ܘܡܨܪܝܡ : ܘܦܘܛ : ܘܟܢܥܢ . ܘܒܢܝ̈ ܟܘܫ : . ܘܒܢܝ̈ ܝܘܢ : ܐܠܝܫܐ : ܘܬܪܫܝܫ : ܘܟܬܝܡ : ܘܕܘܕܢܝܡ .
P:1Chr [AB] ܘܒܢܝ̈ ܟܘܫ : ܫܒܐ : ܘܚܘܝܠܐ : ܘܣܒܬܐ : ܘܪܥܡܐ : ܘܣܒܬܟܐ . : ܘܕܘܕܢܝܡ . ܘܒܢܝ̈ ܚܡ : ܟܘܫ : ܘܡܨܪܝܡ : ܘܦܘܛ : ܘܟܢܥܢ .
P:1Chr [AB] ܘܟܘܫ ܐܘܠܕ ܠܢܡܪܘܕ : ܗܘ ܫܪܝ ܕܢܗܘܐ ܓܢܒܪܐ ܒܐܪܥܐ . : ܘܣܒܬܐ : ܘܪܥܡܐ : ܘܣܒܬܟܐ . ܘܒܢܝ̈ ܪܥܡܐ ܫܒܐ : ܘܕܪܢ .
P:1Chr [AB] ܘܡܨܪܝܡ ܐܘܠܕ ܠܠܘܕܝܡ : ܘܠܝܥܒܝܡ : ܘܠܠܗܒܝܡ : . ܘܟܘܫ ܐܘܠܕ ܠܢܡܪܘܕ : ܗܘ ܫܪܝ ܕܢܗܘܐ ܓܢܒܪܐ ܒܐܪܥܐ .
P:1Chr [AB] ܘܠܦܬܪܘܣܝܡ ܘܠܟܣܠܘܚܝܡ . ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܐܘܠܕ ܠܠܘܕܝܡ : ܘܠܝܥܒܝܡ : ܘܠܠܗܒܝܡ : ܘܠܝܦܬܘܚܝܡ .
P:1Chr [AB] ܘܟܢܥܢ ܐܘܠܕ ܠܨܝܕܘܢ ܒܘܟܪܗ : ܘܠܚܝܬܝܐ̈ . ܘܠܝܒܘܣܝܐ̈ : ܘܠܟܣܠܘܚܝܡ . ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܩܦܘܕܩܝܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܘܠܝܒܘܣܝܐ̈ : ܘܠܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܠܓܪܓܘܣܝܐ̈ . ܘܠܚܘܝܐ̈ : ܘܩܦܘܕܩܝܐ̈ . ܘܟܢܥܢ ܐܘܠܕ ܠܨܝܕܘܢ ܒܘܟܪܗ : ܘܠܚܝܬܝܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܘܠܚܘܝܐ̈ : ܘܠܥܪܩܝܐ̈ : ܘܠܣܝܢܝܐ̈ . ܘܠܐܪܘܕܝܐ̈ : ܘܠܚܝܬܝܐ̈ . ܘܠܝܒܘܣܝܐ̈ : ܘܠܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܠܓܪܓܘܣܝܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܘܠܐܪܘܕܝܐ̈ : ܘܠܨܡܪܝܐ̈ : ܘܠܚܡܬܝܐ̈ . ܒܢܝ̈ ܫܝܡ : ܥܝܠܡ : ܘܠܓܪܓܘܣܝܐ̈ . ܘܠܚܘܝܐ̈ : ܘܠܥܪܩܝܐ̈ : ܘܠܣܝܢܝܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܒܢܝ̈ ܫܝܡ : ܥܝܠܡ : ܘܐܫܘܪ : ܘܐܪܦܟܫܪ : ܘܠܘܕ : ܘܐܪܡ : : ܘܠܣܝܢܝܐ̈ . ܘܠܐܪܘܕܝܐ̈ : ܘܠܨܡܪܝܐ̈ : ܘܠܚܡܬܝܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܘܐܪܦܟܫܪ ܐܘܠܕ ܠܫܠܚ : ܘܫܠܚ ܐܘܠܕ ܠܥܒܪ . ܘܠܥܒܪ ܐܬܝܠܕܘ : ܘܐܪܦܟܫܪ : ܘܠܘܕ : ܘܐܪܡ : ܘܥܘܨ : ܘܚܘܠ : ܘܓܬܪ : ܘܡܫ .    
P:1Chr [AB] ܘܠܥܒܪ ܐܬܝܠܕܘ ܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ . ܫܡܗ ܕܚܕ ܦܠܓ : ܡܛܠ ܘܓܬܪ : ܘܡܫ .     ܘܐܪܦܟܫܪ ܐܘܠܕ ܠܫܠܚ : ܘܫܠܚ ܐܘܠܕ ܠܥܒܪ .
P:1Chr [AB] ܘܝܩܛܢ ܐܘܠܕ ܠܐܠܡܘܕܕ : ܘܠܫܠܦ : ܘܠܚܨܪܡܘܬ : ܘܠܝܪܚ .  : ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܐܬܦܠܓܬ ܐܪܥܐ . ܘܫܡܐ ܕܐܚܘܗܝ ܝܩܛܢ .