simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madChurch ܠܗ̇ ܓܝܪ ܫܒܪܘܬܐ ܒܬܪ ܗܕܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܗܘ
JacSer:memSinWomLordForgav ܠܐ ܛܥܝܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܥܘܠܐ ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܐ
ChronEdes ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܢܦ̣ܩ
ChronMin ܘܗܠܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܡ̣ܠܟܘ̈ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣
ChronMin ܘܥܠ ܗܕܐ ܝ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܝܘܢܝܣ ܟܢ̇ܫ
ActsMiaphysites ܒܗܠܝܢ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܘ
BarAphton:ActsSev ܐܬܬܚܕ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܒܘܫܐ X ܐܠܗܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc X0ܒܬܪܬܝܢ ܕܡܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܢܫ ܂ ܕ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܝܢ̈ ܡܝܢ ܒܬܪ ܝܕܝܘܬܐ . ܠܗܕܐ
IšoAdiab:Epist X ܫܡܘܐܝܠ ܫܪܝ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܃ ܐܠܐ
BarṢal:ComLiturg ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ ܒܬܪ ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2
BarṢal:ComGosp ܕܚ̇ܐ ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܠܐ ܠܚܡܐ
MiaphysiteDocs ܒܡܫܝܚܐ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ
BarḤadbš:FoundSch ܐܬܬܘܣܦܬ ܠܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܝ
SevAnt:madHym ܝܓ ܓ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܠܡܐܬܝܬܗ . ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܫܠܡ ܡܪ ܢ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܠܫܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦ̣ܣܩX . ܠܡܫܝܚܐ
JnRufus:Pleroph ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐX
SevAnt:CathHom ܆ ܘܢܩܦܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ
BarḤadbš:Acts ܥܕܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܚܪܡܗ ܩܕܡܝܐ .