simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܝX ܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܘܦܘܩܕܐ̈
P:Lev [AB] ܘܢܚܙܝܗ̇ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ Xܘ̇ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܫܦܝܢ ³ܐܢܘܢ ܫܦܦܐܝܬ ܒܬܪ ܨܝܕܬܐ ܕܗܠܝܢ ܆
JacSer:memElish ܡܨܛܥܪ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܣܝ ܠܟܪܝܗܝܗܘܢ̈ ܠܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܬܬܚܕ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܒܘܫܐ X ܐܠܗܝܐ
P:Matt [AB] . ܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ
IsaacNin:memColl ܡܬܝܕܥ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܓ̇Xܗ ܠܬܘܩܢܗ̇ ܒܦܘܪܫܢܘܗܝ̈
Sahd:BookPerf ܕܠܠܝܐ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚ̣ܝ ܠܐܘܛܘܟܣ ܕܢܦ̣ܠ
JacSer:memJudgSolom ܕܠܘ ܒܪܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܝ ܗܝ
JacSer:turgFestHom ܡܢ ܡܪܢ ܝXXX31 ܒܬܪ ܕܫ̇ܡܠܝ ܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܐܚܪܢܐ ܣܐܡ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܇
Eph:madLuqHeres ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈
CaveTreas ܠܟ . ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܠܝܐ ܕܙܒ̣ܢܐ̈ .
DionAr:MystWritings ܛܘܒܬܢܐ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܣܝܡܐ̈ ܕܥܠ ܡܡܠܠܐ
P:Kings [AB] : ܘܠܗ ܝܠܕܬ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ .
SynOr ܙܟܝܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܠܟ ܘܫܡܠܝܘ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܒܝܫܬܐ ܕܐܡܪ
Eph:memHom ܡܚ̇ܕܐ ⁹ܠܐܚܘܕܘܗܝ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܣܥܪ ܡܠܟܐ ܘܙܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܆