simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ( 1 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ
LiberGrad ( 1 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ
LiberGrad ( 5 ) ܡܛܠ ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܪܒܝܢܝܬܐ ܕܡܪܒܝܐ
LiberGrad ( 8 ) ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܣܒ ܪܘܚܐ
LiberGrad ( 9 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܛܥܐܘܗ ܗܘܘ
LiberGrad ܥܓܠ ܐܒܕܢܟ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܪ ܡܪܢ
LiberGrad ܕܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ . ܡܛܠ ܕܡܣܛܝܢ ܒܗܘܢ ܡܣܩܬܐ̈
LiberGrad ܒܕܪܐ ܐܚܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܕܝܩ ܡܢ ܡܪܘܡܐ
LiberGrad ܕܫܒܚܘ ܐܝܘܒ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܨܒܘܬܐ ܕܫܘܝܐ
LiberGrad ܘܐܗܪܘܢ ܐܝܙܓܕܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ
LiberGrad ܢܡܘܣܐ ܐܟܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܗܘ ܠܐ
LiberGrad ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܚܛܝܐ̈ ܚܢܢ :
LiberGrad ܥܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ
LiberGrad ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܡܝܪܐ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܕܡܙܕܟܐ ܠܗ
LiberGrad ܦܐܪܝܗ̈ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܫܡܥܗ ܐܕܡ
LiberGrad ܦܪܩ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܟܐܒܝܢ̈ ܡܝܬܝܢܢ
LiberGrad ܡܝܬܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܗܟܘܬ
LiberGrad ܐܘ ܐܬܩܛܠܬ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܗܘ
LiberGrad ܘܕܠܥܠ ܐܬܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܕܗܟܢܐ ܗܘ
LiberGrad ܠܗ ܒܐܓܪܬܐ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܠܐ