simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܝ ܕܐܣܬܥܪܬ ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܒܠܚܘܕ ܒܬܐܘܪܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܫ̣ܩ̣ܠܗ ܕܡܪܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܬܬܥܝܪ
SevAnt:LuqGramm ܬܫܡܗܘܢ ܬܘܒ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ̣ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܫܩ̣ܠܐ ܕܡܪܝܐ ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܆ ܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܚܝ̇ܠ ܘܪܬܝܬ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܒܝ̣ܫܘܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܓܠܐ̈ ܣܓ̣ܝ ܃ ܡܛܠ ܫܩ̣ܠܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܘܝܘܬܪܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܠܗ ܆ ܡܛܠ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܕ ܕܠܣܡܝܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܝܕܥ ܘܡܫܬܡܗ ܀ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗ̇ܘ ܪܬ̇ܚ
SevAnt:LuqGramm ܕܡ̇ܒܣܪ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗ̇ܢܘܢ Xܝ ܕܬܪܝܢܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢܐ̈ ܝ ܀ ܡܛܠ ܂ X ܙ
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܟ̇ܠܐ ܂ ܡܛܠ ܂ X ܝܝX
SevAnt:LuqGramm ܣ̇ܝܡܝܢ ܠܗ ܠܚܘܕܐܝܬ ܡܛܠ ܕܬܪܝܢ̈ ܢܬܝܕܥܘܢ ܇
SevAnt:LuqGramm ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܝܕܥܐ ܠܗ ܆ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܐܠܗܝܐ ܡܛܠ ܥܡܢܘܐܝܠ ܆ ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܝ̣ܫܬܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܘܕܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܠܟ ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ ܣ̇ܝܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܒܬܐܘܪܝܐ ܃ ܡܛܠ ܠܐ ܫܘ̣ܝܘܬ ܐܕܫܐ2
SevAnt:LuqGramm Xܬܒܢܢ̈ ܃ XXXXܝXܝX ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܗ̇ܝ ܕܡܢ