simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memCharThatEzekSaw ܐܢܬ ܡܠܠ ܒܝ ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ
P:ProvQohSong [AB] ܫܒܝܠܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܠܒܝܫܬܐ
Hom6thCent ܗܘܝܬ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܙܕܩ ܠܢ ܕܠܐ
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ
SevAnt:CathHom ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܘܟܪܢܐ
P:Mark [AB] ܠܕܝܘܐ̈ ܕܢܡܠܠܘܢ ܁ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ
P:Lev [AB] ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܡܝܪ :
SevAnt:CathHom ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ
Tim1:Epist . ܘܣܒ̇ܪ ܕܠܘ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܪܫܢܝ
BarEbr:CandSanc X ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ .
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܗܢܐ ܕܘܒܪܐ . ܡܛܠ ‏ ‏ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܠܐ
JnSol:OntheSoul ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ
BarEbr:Ethic ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ⁸ܨ ܠܘܬܐX .
JacSer:memLord'sPrayer ܥܠܡܐ ܘܐܬܘ ܒܬܪܗ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܣܢܘ ܩܢܝܢܐ̈
JnEph:EccHist ܐܝܟ ܗܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܟܠ ܐܢ ܂
SevAnt:CathHom ܥܬܝܪܐ̈ ܘܝ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܩ̣̇ܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ :
JacSer:memZacchTaxColl ܙܟܝ ܡܟܣܐ 1 ܡܛܠ ܒܝܫܐ̈ ܐܪܡܝ ܐܘܪܚܗ
P:1Macc [AB] ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܢ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܦܪܫܢ
JacSer:mem6DaysDay2 ܗܪܟܐ ܫܡ ܒܪܘܝܐ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܘܬܘܒ ܟܕ
JacSer:memLuqJews ܨܡܚܐ ³⁸ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܆ ܡܛܠ ܐܒܐ ܘܥܡܗ ܕܐܒܐ