simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬ ܐܡܪܘ ܗܟܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܣܟܐ
BarṢal:ComLiturg ܠܒܪܐ ܣ̇ܠܩܐ ܃ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ
BarṢal:ComGosp ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܀ ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܝ ܚܙܘܗ ܘܕܡܘ̣ܬܗ
MiaphysiteDocs ܙܟܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܠܗܕܐ ܓܒ̣ܐ
BarḤadbš:FoundSch ܘܝܬܝܪܐ . ܬ ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܫܪܝܬ ܗܪܛܝܩܘܬܐ
SevAnt:madHym ܐܪܘ̣ܝܬX . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܘܐ ܕܫܝܢܐ ܐܢܬ
JnRufus:Pleroph ܚܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܝܙܬ ܡܛܠ ܩܠܢ . ܡܛܠ
BarḤadbš:Acts ܡܬܛܫܝܝܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܛܢܢܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܪܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarKoni:Schol ܘܥܡܗ̇ ܕܡܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܗܕܡܐ
SevAnt:CathHom ܐܢܫܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܡܛܠ ܡ̣ܚܝܠܘܬܐ ܕܒ̣ܣܪܟܘܢ .
SevAnt:Epist ܡܢ ܩܘܡܗ . ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܘܦܘܠܘܣ :
EliaNis:Chron ܝ ܦܛܪ[ܝܪܟܐ ]ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܣ ܡܛܠ ܕܫ̇ܠܡ ܗܘܐ ܡ̇[ܠܟ[ܐ
EliaNis:Chron ܠܗܘܢ ܬܪܥܣܪ ܬܪܥܣܪ ܡܛܠ ܕܫܢܬܐ ܐܪܒܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܚܕܐ ܆ ܡܛܠ ܕܬܪܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܥ̣ܒܪܘ
SevAnt:Epist X X ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܒܟܠܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ
Cyr:ComLuke ܐܦܐ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܒܪ Xܢ ܦܘܩܕܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܢܨܠܘܢ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܛܟܣܬ̤ ܟܪܘܙܘܬܐ